Kuršėnų ligoninėje – nauja įranga

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Už skir­tą pa­ra­mą įstai­gai mo­der­ni­zuoti nuo­la­ti­niams Kur­šė­nų li­go­ni­nės rė­mė­jams Zygf­ri­dui Lo­ga­liui ir Ing­ri­dai Lo­gal dė­ko­ja li­go­ni­nės di­rek­to­rė Re­na­ta No­rei­kai­tė (kairėje).
Nuo­la­ti­niai Kur­šė­nų li­go­ni­nės rė­mė­jai Zygf­ri­das Lo­ga­lis ir Ing­ri­da Lo­gal iš Vo­kie­ti­jos De­mi­no mies­to sky­rė lė­šų mo­der­niai įran­gai įsi­gy­ti. Jie at­vy­ko į Kur­šė­nus ir su­si­ti­ko su per­so­na­lu.

Li­go­ni­nė rė­mė­jų lė­šo­mis įsi­gi­jo mo­der­nų gy­dy­to­jo of­tal­mo­lo­go pa­cien­tų ap­žiū­ros sta­lą. Jis vei­kia li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­ko­je.

Li­go­ni­nės di­rek­to­rė Re­na­ta No­rei­kai­tė pra­ne­šė, kad au­to­ref­lek­to­met­ras, pro­jek­to­rius, skir­tas re­gė­ji­mo ašt­ru­mui pa­tik­rin­ti, ply­ši­nė lem­pa ir mo­der­nus sta­las kai­na­vo per pen­kis tūks­tan­čius eu­rų.

Su­si­ti­ki­me su li­go­ni­nės per­so­na­lu Z. Lo­ga­lis ir I. Lo­gal pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo veik­lą, taip pat prieš dvi­de­šimt me­tų įkur­tą Jau­nų­jų eu­ro­pie­čių or­ga­ni­za­ci­ją.

Rė­mė­jams bu­vo pa­dė­ko­ta – įteik­tos gė­lės, at­mi­ni­mo do­va­nos ir pa­dė­kos raš­tai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.