Vaikų koncertas ligoninėje

Ra­mū­no SNARS­KIO nuo­tr.
Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los vai­kų kon­cer­tas li­go­ni­nė­je. kon­cer­tas
Sau­sio 6-ąją, Tri­jų ka­ra­lių die­ną, Kur­šė­nų li­go­ni­nės, slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo slau­gy­to­jų gy­dy­mo sky­riaus li­go­niams ir per­so­na­lui kon­cer­ta­vo Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los ug­dy­ti­niai.

Vai­kai do­va­no­jo šven­ti­nį kon­cer­tą “Trys ka­ra­liai at­ke­lia­vo, vi­sas svie­tas už­dai­na­vo“. Kon­cer­ta­vu­sius vai­kus mo­ko mo­ky­to­jos H. Moc­kie­nė, L. Ja­ro­še­vie­nė, A. Vai­te­kū­nie­nė, K. Rup­šys, kon­cert­meis­te­rė D. Strec­kie­nė. Kon­cer­tą ve­du­si mo­ky­to­ja H. Moc­kie­nė pa­lin­kė­jo vi­siems ge­rų me­tų , pui­kios svei­ka­tos, nuo­tai­kos, ku­rią do­va­no­jo tą die­ną vi­siems su­si­rin­ku­siems Me­no mo­kyk­los ug­dy­ti­niai.

Po kon­cer­to, li­go­ni­nės per­so­na­las ir vi­si kon­cer­te da­ly­va­vę žiū­ro­vai, gau­siais ap­lo­dis­men­tais dė­ko­jo vai­kams už pui­kias dai­nas ir at­lik­tus kū­ri­nius bei vy­lė­si jog to­kie kon­cer­tai taps tra­di­ci­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.