Kuršėnų ligoninę aplankė rėmėjai iš Vokietijos

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Kur­šė­nų li­go­ni­nę ap­lan­kę nuo­la­ti­niai rė­mė­jai iš Vo­kie­ti­jos Ziegf­ried Lo­gall su žmo­na Ing­rid (cent­re). re­me­jai­_is_­vo­kie­ti­jos

Šią sa­vai­tę Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je lan­kė­si nuo­la­ti­niai rė­mė­jai iš Vo­kie­ti­jos, De­mi­mo mies­to. At­vy­ko Jau­nų­jų Eu­ro­pie­čių są­jun­gos pre­zi­den­tas Ziegf­ried Lo­gall su žmo­na Ing­rid. Lab­da­rių šei­ma at­va­žia­vo pa­si­džiaug­ti, kaip už jų skir­tą fi­nan­si­nę pa­ra­mą įreng­tas gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tas.

Rė­mė­jai ir li­go­ni­nės sve­čiai ap­žiū­rė­jo, kaip at­lik­tas re­mon­tas, at­nau­jin­ti bal­dai, įsi­gy­ta rei­ka­lin­ga kom­piu­te­ri­nė įran­ga – trys spaus­din­tu­vai, skait­me­ni­nis pro­jek­to­rius ir jo ek­ra­nas. Taip pat įsi­gy­ta me­di­ci­ni­nių bal­dų, prie­mo­nių sku­bios pa­gal­bos ir kon­sul­ta­ci­jų sky­riu­je tei­kia­mos me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos ko­ky­bei ge­rin­ti.

Komentarai

Svečias    Pen, 2019-10-11 / 09:46
Gėda. Negi mes tokie biedni, kad reikia laukti kol kas sušelps remontui, ar kokią kėdę nupirks. Jokio orumo pas mus neliko. Spausdintuvo ir to neišgali nusipirkti. Kaip mes atrodome rėmėjų akyse?
gal ir gėda    Šeš, 2019-10-12 / 20:35

In reply to by Svečias

bet klausimas kam turėtų būti gėda? ar ūkines išlaidas turi dengti ligoninė iš lėšų skirtų ligoniams? ligonių kasos už šildymą ir elektrą pinigų neskiria. savivaldybė nežaksi??

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.