Kuršėnų kapinėse įrengtas kolumbariumas

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Nau­jo­sio­se Kur­šė­nų ka­pi­nė­se jau sto­vi pen­kios ko­lum­ba­riu­mo sek­ci­jos. Atei­ty­je nu­ma­ty­ta įreng­ti dar tiek pat.

Nau­jo­sio­se Kur­šė­nų mies­to ka­pi­nė­se pa­sta­ty­tas ko­lum­ba­riu­mas, įreng­ta ir išas­fal­tuo­ta nau­ja au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Šiuos dar­bus bai­gia at­lik­ti at­sa­kin­ga už ra­jo­ne vei­kian­čių ka­pi­nių prie­žiū­rą Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė UAB „Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis“. Anks­tes­niais me­tais nau­jo­sios mies­to ka­pi­nės bu­vo iš­plės­tos, nau­ji plo­tai nu­me­lio­ruo­ti, įreng­ti nau­ji ta­kai, at­nau­jin­ti se­nie­ji.

Di­džiau­sia nau­jo­vė - pir­ma­sis Šiau­lių ra­jo­no vei­kian­čio­se ka­pi­nė­se įreng­tas ko­lum­ba­riu­mas. Šiuo me­tu yra pa­sta­ty­tos pen­kios sek­ci­jos, ku­rio­se iš vi­so yra 90 ni­šų. Ant­ra­ja­me eta­pe nu­ma­ty­ta įreng­ti dar ant­ra tiek sek­ci­jų, ku­rioms pa­ma­tai jau yra įreng­ti. Taip pat su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, te­ri­to­ri­ja iš­klo­ta trin­ke­lė­mis. Pir­mi­nis ko­lum­ba­riu­mo pro­jek­tas, UAB „Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­riaus Vy­tau­to Bud­rio tei­gi­mu, bu­vo šiek tiek ko­re­guo­tas, kad at­ro­dy­tų šiuo­lai­kiš­kai ir es­te­tiš­kai.

Su at­lik­tais dar­bais su­si­pa­žin­ti at­vy­ku­siam ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jui Čes­lo­vui Grei­čiui V. Bud­rys aiš­ki­no, kad ko­lum­ba­riu­mo įren­gi­mo pir­mo­jo eta­po dar­bai jau yra vi­siš­kai baig­ti. Tok­liu Sa­vi­val­dy­bė­je bus spren­džia­ma, kas ko­lum­ba­riu­mą ad­mi­nist­ruos, kiek kai­nuos vie­na ko­lum­ba­riu­mo ni­ša. Kai­ną tu­rės nu­sta­ty­ti Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Nau­jo­sio­se Kur­šė­nų mies­to ka­pi­nė­se jau ke­le­rius me­tus eta­pais vyks­ta dar­bai – pa­gal prieš ke­le­rius me­tus pa­reng­tą Kur­šė­nų mies­to ka­pi­nių pra­plė­ti­mo pro­jek­tą, bu­vo nu­ma­ty­ta nu­me­lio­ruo­ti ir pa­reng­ti nau­do­ji­mui nau­ją ka­pi­nių plo­tą, įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Vi­si šie dar­bai taip pat jau baig­ti.

Šiau­lių ra­jo­no biu­dže­tui nau­jo­sios au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mas kai­na­vo 44 000 eu­rų, ko­lum­ba­riu­mo pir­mo­jo eta­po įren­gi­mas – apie 75 000 eu­rų, o nau­jo ka­pi­nių plo­to pa­ruo­ši­mas, me­lio­ra­ci­ja ir ta­kų įren­gi­mas iš vi­so kai­na­vo apie 100 000 eu­rų.