Kuršėnų abiturientams iškilmingai įteikti brandos atestatai

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Tris šim­tu­kus už eg­za­mi­nus ga­vu­si Jo­vi­ta Bulk­šai­tė ir po du Ig­nas Strec­kis (kai­rė­je) ir Mant­vy­das Riš­kus.
Ke­tu­rios Šiau­lių ra­jo­no gim­na­zi­jos iš­ly­di sa­vo abi­tu­rien­tus į nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą. 83 abi­tu­rien­tams lie­pos 17-ąją bran­dos ates­ta­tus įtei­kė Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, iš­lei­du­si 21-ąją lai­dą.
Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Į dan­gų abi­tu­rien­tai kar­tu su bal­tais ba­lio­nais pa­lei­do sa­vo vil­tis ir sva­jo­nes.

Iš­kil­min­ga šios gim­na­zi­jos ates­ta­tų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja tre­čia­die­nį su­reng­ta Kur­šė­nų šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je. Da­ly­va­vo Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­sios pa­va­duo­to­jos Ri­mos Baš­kie­nės pa­dė­jė­ja Ada Gra­kaus­kie­nė, Kur­šė­nų mies­to se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas.

Abi­tu­rien­tų džiaugs­mais ir rū­pes­čiais pa­si­da­li­jo abi­tu­rien­tų auk­lė­to­jos – In­ga Ta­ra­se­vi­čie­nė, Jo­lan­ta Rei­me­rie­nė, Vi­ta Ples­kū­nie­nė, Ra­sa Sta­kaus­kai­tė ir Auš­ra Ne­mu­nai­tė – Ma­ka­ra­vi­čie­nė. Abi­tu­rien­tų tė­vų var­du abi­tu­rien­tus svei­ki­no ir dė­ko­jo gim­na­zi­jai už su­teik­tas ži­nias Emi­li­ja Ri­mei­kie­nė.

Šia ypa­tin­ga pro­ga po baž­ny­čios skliau­tais skam­bė­jo daug ge­ros mu­zi­kos. Ži­no­mus kū­ri­nius at­li­ko vo­ka­lis­tė Ga­bi­ja Šus­taus­kai­tė, Vil­niaus mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos stu­den­tė bei Rū­ta Klun­ge­vi­čiū­tė (gi­ta­ra), VDU mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­den­tė.

Sa­vo ko­lek­ty­vų na­rius at­vy­ko pa­svei­kin­ti liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos "Die­me­dė­lis" at­sto­vai, taip pat Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro "Ika­ras" jau­nie­ji ak­to­riai.

Pui­kius re­zul­ta­tus pa­de­monst­ra­vo trys šios gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai: Jo­vi­tos Bulk­šai­tės ži­nios 100 ba­lų įver­tin­tos net už tris bran­dos eg­za­mi­nus, Mant­vy­do Riš­kaus ir Ig­no Strec­kio – po du. M. Riš­kus gim­na­zi­ją bai­gė su pa­gy­ri­mu.

Abi­tu­rien­tams taip pat įteik­tos Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus pa­dė­kos, Lie­tu­vos JU­NIOR achie­ve­ment dip­lo­mai, Kur­šė­nų L.Ivins­kio gim­na­zi­jos pa­dė­kos už kul­tū­ri­nę ir spor­ti­nę veik­lą.

Ce­re­mo­ni­jos pa­bai­go­je nuo baž­ny­čios šven­to­riaus į dan­gų pa­leis­ti bal­ti ba­lio­nai, sim­bo­li­zuo­jan­tys jau­nuo­lių sva­jo­nes ir vil­tis.

Šie­met Šiau­lių ra­jo­ne bran­dos ates­ta­tai įteik­ti 148 gim­na­zis­tams. Lie­pos 12-ąją ates­ta­tai įteik­ti 18-ai Meš­kui­čių gim­na­zi­jos 62-osios lai­dos abi­tu­rien­tų. Gruz­džių gim­na­zi­ją drau­ge su Ba­zi­lio­nų sky­riu­mi šie­met bai­gė 34 abi­tu­rien­tai, o Ku­žių gim­na­zi­ja šie­met iš­ly­di 13 abi­tu­rien­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.