Kuršėniškiai pakilo į dviračių žygį

Žy­gio da­ly­vių nuo­tr.
Kur­šė­niš­kiai dvi­ra­čių žy­gį sky­rė Vie­to­var­džių me­tams.

Praė­ju­sią sa­vai­tę kur­šė­niš­kiai iš­si­ren­gė į dvi­ra­čių žy­gį vi­sai šei­mai „Mū­sų upės ir upe­liai“. Taip dvi­ra­čių en­tu­zias­tai ne­ki­lo abe­jin­gi Vie­to­var­džių me­tams, pa­skelb­tiems Sei­mo.

Vai­kai, moks­lei­viai, jau­ni­mas ir suau­gu­sie­ji, vi­so ke­tu­rias­de­šimt žmo­nių, va­sa­riš­kai tvan­kią lie­pos 25 die­ną ap­lan­kė Rin­gu­vė­nus, Rin­gu­vė­lės kai­mą, kur Rin­gu­va įte­ka į Ven­tą, žmo­nė­se va­di­na­mą San­tek­liu. Trum­pam poil­siui su­sto­jus ant res­tau­ruo­to se­no­jo til­to per Rin­gu­vos upę, žy­gio da­ly­viai pa­pa­sa­ko­jo int­ri­guo­jan­čių fak­tų apie til­to sta­ty­bą, pa­dek­la­ma­vo že­mai­tiš­kų poe­to Sta­sio Ang­lic­kio po­smų, skir­tų nu­my­lė­tai Ven­tai.

Re­gė­ti upių vaiz­dai žy­gio da­ly­vius nu­liū­di­no – upės nu­se­ku­sios, van­duo ža­lias, ne­te­kan­tis. Kur prieš ke­le­tą me­tų upės gy­vy­bin­gai šniokš­tė, da­bar ža­liuo­ja ty­lios ba­los.

Pro Drą­su­čių kai­mo lau­kus dvi­ra­ti­nin­kai su­ko prie til­to per Rin­gu­vą ties beiš­nyks­tan­čiu Kal­viš­kių kai­mu. Ap­lan­ky­tos Kal­viš­kių kai­mo ne­be­vei­kian­čios ka­pi­nai­tės su iš­li­ku­sias sta­ti­nių pa­mink­lais. Pro nyks­tan­tį Či­go­nų kai­mą link ki­to til­to per Rin­gu­vą ke­lias ve­dė į Kur­šė­nų ge­le­žin­ke­lio sto­tį. Čia is­to­ri­kas Jo­nas Ki­ri­liaus­kas su mei­le ir pa­si­di­džia­vi­mu sa­vo kraš­to is­to­ri­ja pa­sa­ko apie iš­ny­ku­sius dva­rus ir jų šei­mi­nin­kus, ka­pi­nai­tes, til­tus, ge­le­žin­ke­lį.

Drą­su­čių gy­ven­vie­tė­je ap­žiū­rė­ti bu­vu­sio Dau­gė­lių SMGS Dre­na­žo ce­cho griu­vė­sius. Bib­lio­te­kos sa­va­no­riai ir žy­gio da­ly­viai pa­sa­ko­jo apie upes, ga­myk­las, skai­tė ei­les, už­da­vi­nė­jo klau­si­mus, fo­tog­ra­fa­vo.

Žy­gio da­ly­viai įvei­kė apie tris­de­šimt ki­lo­met­rų. At­si­gai­vi­nę šal­ta ar­ba­ta ir ly­di­ni ge­rų emo­ci­jų dvi­ra­čių en­tu­zias­tai iš­si­sky­rė iki ki­tų žy­gių. Vie­na iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Vi­da Ra­gaus­kie­nė pri­mi­nė, kad to­kie žy­giai or­ga­ni­zuo­ja­mi jau ket­vir­tus me­tus, šį­met – ant­rą kar­tą.

Į dvi­ra­čių žy­gį šei­mas su­kvie­tė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­ka, Lie­tu­vių kal­bos drau­gi­jos Kur­šė­nų sky­rius, Šiau­lių ra­jo­no tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.