Dviračių žygiu pagerbs pirmuosius dviratininkus olimpiečius

Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės nuo­tr.
Per­nai ge­gu­žės 6 die­ną Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nė su­ren­gė pir­mą­jį dvi­ra­čių žy­gį šiau­lie­čiams dvi­ra­ti­nin­kams, olim­pia­dų da­ly­viams Isa­kui Ano­li­kui ir Juo­zui Vil­pi­šaus­kui at­min­ti.
Ge­gu­žės 26 die­ną, sek­ma­die­nį, Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nė kvie­čia vi­sus į dvi­ra­čių žy­gį, skir­tą tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos olim­pi­nės rink­ti­nės na­riams dvi­ra­ti­nin­kams šiau­lie­čiams Isa­kui Ano­li­kui ir Juo­zui Vil­pi­šaus­kui at­min­ti. Dvi­ra­čių žy­gis or­ga­ni­zuo­ja­mas ant­rus me­tus iš ei­lės.

Marš­ru­tas

Dvi­ra­čių žy­gio star­tas 12 va­lan­dą prie Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės na­mų P. Vi­šins­kio gat­vė­je 24. Dvi­ra­ti­nin­kai va­žiuos Du­bi­jos gat­ve ir ap­si­su­kę ties Ae­rouos­to gat­ve grįš at­gal. Vi­so marš­ru­to il­gis – apie 10 ki­lo­met­rų.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, ga­li da­ly­vau­ti ir vai­kai su tė­vais, ir sen­jo­rai. Žy­gio me­tu sau­gu­mą už­tik­rins po­li­ci­jos pa­ly­da.

Šiau­lie­čiai ga­li už­si­re­gist­ruo­ti ir ren­gi­nio die­ną, o sve­čių iš to­li­mes­nių mies­tų bei ra­jo­nų, ypač jei ne­bus ga­li­my­bės at­si­vež­ti sa­vo dvi­ra­čių, pra­šo­ma re­gist­ruo­tis iš anks­to. Dvi­ra­čių ža­da pa­rū­pin­ti Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras ir Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jus.

Žy­gy­je pla­nuo­ja da­ly­vau­ti ir Lie­tu­vo­je vie­šin­ti 12 stu­den­tų gru­pė iš JAV, ku­ri mū­sų ša­ly­je ren­ka me­džia­gą apie re­li­gi­nes bend­ruo­me­nes.

Po žy­gio da­ly­viai tu­rės ga­li­my­bę su­da­ly­vau­ti lo­te­ri­jo­je, at­si­gai­vin­ti gi­ra.

Pa­sak Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko Sa­nios Ker­be­lio, Šiau­liai nuo se­no gar­sė­ja kaip dvi­ra­čių ir dvi­ra­ti­nin­kų mies­tas, ta­čiau ne­dau­ge­lis ži­no, kad tar­pu­ka­riu Šiau­liai tu­rė­jo du gar­sius dvi­ra­ti­nin­kus olim­pie­čius.

Šiau­lių žy­dų bend­ruo­me­nė no­rė­tų dvi­ra­ti­nin­kų Isa­ko Ano­li­ko ir Juo­zo Vil­pi­šaus­ko at­mi­ni­mą įam­žin­ti len­te­le ant Dvi­ra­čių mu­zie­jaus sie­nos, skulp­tū­ra ar ki­tu bū­du, ta­čiau kol dar nė­ra ga­lu­ti­nio spren­di­mo, dvi­ra­ti­nin­kų at­mi­ni­mą pa­ger­bia dvi­ra­čių žy­giu. S. Ker­be­lis ti­ki­si, kad žy­gis taps tra­di­ci­niu ir da­ly­vių ra­tas tik plė­sis.

Dvi­ra­ti­nin­kai olim­pie­čiai

Žy­dų kil­mės dvi­ra­ti­nin­kas Isa­kas Ano­li­kas gi­mė 1903 me­tais Šiau­liuo­se. Nuo 1921 me­tų bu­vo Šiau­lių žy­dų spor­to klu­bo "Ma­ka­bi" na­rys. Lie­tu­vos rink­ti­nės su­dė­ty­je da­ly­va­vo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se: 1924 me­tais Pa­ry­žiu­je ir 1928 me­tais Ams­ter­da­me. Abu kar­tus dis­tan­ci­jos ne­bai­gė.

1925 ir 1926 me­tais I. Ano­li­kas ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nu, 10 km lenk­ty­nė­se pa­vie­niu star­tu iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą, 70 km ko­man­di­nė­se lenk­ty­nė­se ("Ma­ka­bi" ko­man­da: T. Mur­ni­kas, I. Ano­li­kas, M. Land­ma­nas) taip pat iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

1943 me­tais I. Ano­li­kas bu­vo nu­šau­tas de­vin­ta­ja­me Kau­no for­te.

1899 me­tais gi­męs Juo­zas Vil­pi­šaus­kas kaip ir I. Ano­li­kas da­ly­va­vo Pa­ry­žiaus olim­pia­do­je, dis­tan­ci­jos taip pat ne­bai­gė.

Abu spor­ti­nin­kai tre­ni­ruo­da­vo­si Kau­ne, kur bu­vo įreng­tas me­di­nis tre­kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.