Dviratininkai himną giedojo ant Raginėnų piliakalnio

Ka­mi­lės GI­NEI­KAI­TĖS nuotr.
Žy­gei­vių tra­di­ci­ja – bend­ra nuo­trau­ka prie fi­ni­šo.
Sa­vait­ga­lį rad­vi­liš­kie­čiai lei­do­si į dvi­ra­čių žy­gį "Su­si­pa­žin­ki­me su Rad­vi­liš­kio ra­jo­no kul­tū­ros pa­vel­du", skir­tą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės per­ga­lės prieš ber­mon­ti­nin­kus šimt­me­čiui ir Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio Dek­la­ra­ci­jos pa­si­ra­šy­mo sep­ty­nias­de­šimt­me­čiui. Per dvi die­nas šim­tą dvi­de­šimt ki­lo­met­rų įveik­ti ry­žo­si dvi­de­šimt pen­ki dvi­ra­ti­nin­kai.

Sek­ma­die­nio po­pie­tę žy­gio da­ly­viai su­grį­žo prie Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro – vie­tos, iš kur jų ke­lio­nė ir pra­si­dė­jo. Pir­ma­sis ap­lan­ky­tas ob­jek­tas bu­vo Rad­vi­liš­kio ma­lū­nas, prie ku­rio 1919 me­tais bu­vo su­muš­ti ber­mon­ti­nin­kai, o pa­sku­ti­nis – per­ga­lės prieš ber­mon­tin­kus pa­mink­las Ni­kė Auš­ros aikš­tė­je, Rad­vi­liš­ky­je.

Ke­liau­to­jai stab­te­lė­jo Mi­nai­čių kai­me, ku­ria­me 1949 me­tais va­sa­rio 16 die­ną par­ti­za­nai įkū­rė Lie­tu­vos lai­vės ko­vos są­jū­dį ir pa­si­ra­šė ne­prik­lau­so­my­bės dek­la­ra­ci­ją, ap­žiū­rė­jo pa­mink­lą Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos par­ti­za­nams Še­du­vo­je.

Žy­gio da­ly­viai iš­sau­go­jo tra­di­ci­ją lie­pos 6 die­ną 21 va­lan­dą gie­do­ti him­ną ant pi­lia­kal­nio, šį kar­tą jie gie­do­jo ant Ra­gi­nė­nų pi­lia­kal­nio. "Yra vi­siš­kai ne­su­ly­gi­na­ma, kai Tau­tiš­ka gies­mė gie­da­ma kaž­kur dirb­ti­nė­je aikš­te­lė­je ant ply­te­lių, ir na­tū­ra­liai ant pi­lia­kal­nio", – sa­kė žy­gio or­ga­ni­za­to­rius, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Pa­vel­do­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Si­me­lis.

Dėl lie­taus žy­gio marš­ru­tą te­ko trum­pin­ti, pa­tys žy­gei­viai kal­bė­jo, kad jiems ne­bai­sūs nei karš­čiai, nei lie­tūs.

Žy­gy­je da­ly­va­vo nuo vai­kų iki sen­jo­rų. Nors da­ly­viai skir­tin­go pa­jė­gu­mo, bet vie­ni ki­tus pa­lai­kė, be to, tu­rė­jo giež­tą tai­syk­lę – nie­kas ne­ga­li ap­lenk­ti or­ga­ni­za­to­riaus V. Si­me­lio. "Aš pa­lai­kau vie­no­dą tem­pą, ir ta­da vis­kas yra ge­rai, nes va­žiuo­ju pir­mas ir se­ku si­tua­ci­ją", – sa­kė or­ga­ni­za­to­rius. Jis dvi­ra­čių žy­gį or­ga­ni­za­vo jau aš­tun­tą kar­tą.