Kuršėniškiai dalyvavo sąskrydyje „Su Lietuva širdy“

Vi­dos RA­GAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Kur­šė­nų de­le­ga­ci­ja bend­ro­je są­skry­džio ei­se­no­je.

Sa­vait­ga­lį gau­sus bū­rys kur­šė­niš­kių – bu­vę trem­ti­niai, jau­nie­ji šau­liai, skau­tai, Lie­tu­vių kal­bos drau­gi­jos na­riai – vy­ko į Ario­ga­lą, kur jau 23 kar­tą vy­ko tra­di­ci­nis Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­skry­dis „Su Lie­tu­va šir­dy“. Prie iš­vyk­da­mi į są­skry­dį, jie už­de­gė žva­ku­tes prie „Pa­mink­lo par­ti­za­nams, žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę“ Kur­šė­nuo­se.

Sąsk­ry­dis pra­si­dė­jo Šv. Mi­šio­mis, ir bend­ra ei­se­na per Ario­ga­lą. Šven­tės ati­da­ry­me da­ly­va­vo Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da. Su­si­rin­ku­siems kon­cer­ta­vo jung­ti­nis trem­ti­nių cho­ras, dai­ni­nin­kas Ro­mas Damb­raus­kas. Du­by­sos slė­ny­je įsi­kū­ru­sio­je Par­ti­za­nų sto­vyk­lo­je vy­ko is­to­ri­nės re­konst­ruk­ci­jos. „Mi­si­ja Si­bi­ras 2019“ pa­la­pi­nė­je mi­si­jos veik­la do­mė­jo­si jau­ni­mas. Daug žiū­ro­vų su­trau­kė ir Dis­ku­si­jų pa­la­pi­nė, ku­rio­je bu­vo eks­po­nuo­ja­ma pa­ro­da „Lie­tu­viai Ken­gy­ro su­ki­li­me. 1954 ge­gu­žės 16 – bir­že­lio 25“, Lie­tu­vos Ka­riuo­me­nės vir­ši­la Er­nes­tas Kuc­kai­lis pri­sta­tė sa­vo penk­tą­ją kny­gą „Dek­la­ra­ci­ja“, vy­ko ki­ti ren­gi­niai. Sąsk­ry­dy­je pui­kia pro­ga pa­bend­rau­ti nau­do­jo­si se­niai be­si­ma­tę li­ki­mo bro­liai ir se­sės trem­ti­niai. To­kie su­si­ti­ki­mai re­tė­ja – pir­ma­ja­me są­skry­dy­je da­ly­va­vo 80000 da­ly­vių, o šį­met – tik 5000.

Kur­šė­niš­kiai džiau­gė­si tu­rė­ję ga­li­my­bę su­si­tik­ti su Pre­zi­den­tu, nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, o jo su­tuok­ti­nei Dia­nai Nau­sė­die­nei pa­do­va­no­jo sa­vo ran­ko­mis megz­tą tris­pal­vį ša­li­ką.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.