Pristatyta trijų miestų menininkų paroda

Er­nes­tos ŠIM­KIE­NĖS nuo­tr.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je vei­kia Per­nu, Jel­ga­vos ir Šiau­lių me­ni­nin­kų gra­fi­kos kū­ri­nių pa­ro­da "Bal­ti­jos me­no faktorius’19 – gra­fi­ka".
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je šeš­ta­die­nį ati­da­ry­ta Bal­ti­jos ša­lių drau­gau­jan­čių mies­tų – Per­nu, Jel­ga­vos ir Šiau­lių – me­ni­nin­kų gra­fi­kos kū­ri­nių pa­ro­da "Bal­ti­jos me­no faktorius’19 – gra­fi­ka".

Šiau­liams pa­ro­do­je at­sto­vau­ja jau­niau­sios kar­tos ži­no­ma me­ni­nin­kė Žvė­rū­na (Ži­vi­lė Spū­dy­tė).

Lat­vi­jos mies­to Jel­ga­vos kū­rė­ja Ka­te Ska­te (Ka­te Ser­ža­ne) pri­sta­to gra­fi­nę ins­ta­lia­ci­ją, Es­ti­jos mies­to Per­nu me­ni­nin­kai Mar­ko Too­mast, Leo­nar­do (Alar Rau­do­ja), Jan Leo Grau la­vi­ruo­ja tarp me­no ir iš­pa­žin­ties, gra­fi­kos me­no ir do­ku­men­to.

Pa­sak Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ir pa­ro­dų ku­ra­to­rės Er­nes­tos Šim­kie­nės, pa­ro­da įdo­mi gra­fi­kos tech­ni­kų įvai­ro­ve, au­to­ri­nės tech­ni­kos eks­pe­ri­men­tais, ne­ti­kė­ta pie­ši­nio in­terp­re­ta­ci­ja.

Pa­ro­da Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je veiks iki rug­sė­jo 30 die­nos.