Parodą lydėjo ugnies šou

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vio­le­ta Ma­ri­ja Bič­ku­tė Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je pri­sta­tė pa­ro­dą "Pig­men­tai".
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta vil­nie­tės Vio­le­tos Ma­ri­jos Bič­ku­tės pa­ro­da "Pig­men­tai".

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma pa­sta­rų­jų ket­ve­rių me­tų au­to­rės abst­rak­čio­ji kū­ry­ba.

Pa­sak Aus­tė­jos Mi­kuc­ky­tės-Ma­tei­kie­nės, eks­po­na­tus vie­ni­ja bend­ra "da­žų tėš­ki­mo" te­chin­ka, es­te­ti­nė sam­pra­ta, spal­vi­nės der­mės ir kom­po­zi­ci­jos svar­ba, pla­ti emo­ci­jų pa­le­tė.

Eko­no­mis­tės pro­fe­si­ją įgi­ju­si Vio­le­ta Ma­ri­ja Bič­ku­tė ket­ve­rius me­tus mo­kė­si pas Rū­tą Ka­ti­liū­tę, Bar­se­lo­no­je (Is­pa­ni­ja) lan­kė ta­py­bos stu­di­jas pas me­ni­nin­kę Ma­ria Ar­men­gol Gon­za­lez, šiuo me­tu lan­ko A. ir R. Ga­ta­vec­kų pie­ši­mo stu­di­ją-mo­kyk­lą bei ta­py­bos pa­mo­kas pas Go­dą Lu­kai­tę.

Po pa­ro­dos ati­da­ry­mo bul­va­re di­džiau­sią me­tų pa­si­ro­dy­mą su­ren­gė šo­kio su ug­ni­mi stu­di­ja "Ug­nies šo­kis". Pro­fe­sio­na­lus fa­ky­rų ko­lek­ty­vas de­monst­ra­vo ener­gin­gą ug­nies šo­kį.

Pa­ro­da "Pig­men­tai" Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je veiks iki 2020 me­tų sau­sio 13 die­nos.