Dailės galeriją palieka ilgametė direktorė

Er­nes­tos ŠIM­KIE­NĖS nuo­tr.
Ro­mual­da At­ko­čiū­nie­nė va­do­va­vo Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jai nuo pat įkū­ri­mo – be­veik tris de­šimt­me­čius.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rė Ro­mual­da At­ko­čiū­nie­nė Nau­jų me­tų iš­va­ka­rė­se pa­lie­ka pa­rei­gas, ku­rias ėjo 28 me­tus. Už il­ga­me­tį dar­bą ir in­dė­lį į mies­to kul­tū­rą ji ap­do­va­no­ta me­ro pa­dė­ka.

R. At­ko­čiū­nie­nė va­do­va­vo Dai­lės ga­le­ri­jai nuo 1992 me­tų, kai ši kul­tū­ros įstai­ga bu­vo įkur­ta. Ga­le­ri­jos iš­ta­kos – bu­vę Pa­ro­dų rū­mai, ad­mi­nist­ruo­ti Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus, o vė­liau pe­rė­ję mies­to Sa­vi­val­dy­bei.

"Vis­kas tu­ri sa­vo pra­džią ir pa­bai­gą, – ko­men­ta­vo sa­vo ap­si­spren­di­mą "Šiau­lių kraš­tui" R. At­ko­čū­nie­nė. – Pa­ti tą spren­di­mą su­bran­di­nau sa­vy­je ir pa­pra­šiau bū­ti at­lei­džia­ma."

R. At­ko­čiū­nie­nė, 66 me­tų is­to­ri­kė, bai­gu­si Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, dir­bo tik dvie­jo­se dar­bo­vie­tė­se: "Auš­ros" mu­zie­ju­je ir Dai­lės ga­le­ri­jo­je.

"Išei­nu ra­mia šir­di­mi, nes ko­kius esa­me už­si­brė­žę tiks­lus, jie vyk­do­mi, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" ga­le­ri­jos va­do­vė. – Tai ne tik nuo va­do­vo, nuo vi­sų dar­buo­to­jų pri­klau­so, o jie – pro­fe­sio­na­lai, at­si­da­vę dar­bui, kū­ry­bin­gi, ko­lek­ty­ve tvy­ro ge­ra at­mos­fe­ra. Tai bu­vo ma­no ant­ro­ji šei­ma – ga­liu drą­siai taip pa­sa­ky­ti."

Me­ro po­tvar­kiu R. At­ko­čiū­nie­nė ša­lių su­si­ta­ri­mu iš di­rek­to­rės pa­rei­gų at­lei­džia­ma nuo gruo­džio 31 die­nos.

Nuo sau­sio 2 die­nos Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rės pa­rei­gas lai­ki­nai eis Er­nes­ta Šim­kie­nė, ga­le­ri­jos kul­tū­ros ren­gi­nių ir pa­ro­dų ku­ra­to­rė.

Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo, jog nau­jam di­rek­to­riui iš­rink­ti bus skel­bia­mas kon­kur­sas.

Dai­lės ga­le­ri­jų va­do­vams, skir­tin­gai nuo ki­tų kul­tū­ri­nių įstai­gų va­do­vų, nė­ra tai­ko­mos pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jos.