Muziejuje vyko Europos žydų kultūros dienų renginys

To­mo EI­TU­ČIO nuo­tr.
Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nų ren­gi­nys pra­si­dė­jo Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus pa­reng­tu orien­ta­ci­niu žai­di­mu.
Sek­ma­die­nį Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jus tra­di­ciš­kai mi­nė­jo Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nas.

Fren­ke­lių fab­ri­ko te­ri­to­ri­jo­je vy­ko mu­zie­jaus pa­reng­tas orien­ta­ci­nis žai­di­mas apie Fren­ke­lių fab­ri­ką ir jo is­to­ri­ją. Ko­man­dos pa­gal duo­tas užuo­mi­nas at­li­ko už­duo­tis fab­ri­ko te­ri­to­ri­jo­je.

Pa­si­bai­gus orien­ta­ci­niam žai­di­mui, Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nų ren­gi­nys tę­sė­si Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je, kur pri­sta­ty­ta pa­ro­da "Fren­ke­lių fab­ri­kas – Šiau­lių pra­mo­nės ir mo­der­nė­ji­mo sim­bo­lis" ir do­ku­men­ti­nių fil­mų cik­las apie Šiau­lių žy­dus "Din­gu­sio pa­sau­lio pėd­sa­kais. Žy­diš­kie­ji Šiau­liai" (fil­mo au­to­riai – Jū­ra­tė So­bu­tie­nė ir Sau­lius Pu­čins­kas).

Eu­ro­po­je žy­dų kul­tū­ros die­nos pir­mą kar­tą su­reng­tos 1999 me­tais ir šie­met mi­nė­jo sa­vo dvi­de­šimt­me­tį. Praė­ju­siais me­tais į veik­las įsi­lie­jo per 420 mies­tų dvi­de­šimt aš­tuo­nio­se Eu­ro­pos ša­ly­se.

"Auš­ros" mu­zie­jus pa­žin­ti Šiau­lių mies­te esan­tį žy­dų kul­tū­ros pa­li­ki­mą kvie­čia nuo 2010 me­tų.

To­mo EI­TU­ČIO nuo­tr.
Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je do­ku­men­ti­nių fil­mų cik­las apie Šiau­lių žy­dus "Din­gu­sio pa­sau­lio pėd­sa­kais. Žy­diš­kie­ji Šiau­liai" (rež. Jū­ra­tė So­bu­tie­nė).