Chaimo Frenkelio viloje – Ukrainos skulptoriaus kūryba

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Alek­se­jaus Leo­no­vo kū­ry­ba Lie­tu­vo­je pri­sta­to­ma pir­mą kar­tą.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je ati­da­ry­ta uk­rai­nie­čio Alek­se­jaus Leo­no­vo skulp­tū­rų pa­ro­da "Dva­sios ke­liais". Au­to­riaus kū­ry­ba į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo pir­mą kar­tą.

Į pa­ro­dos pri­sta­ty­mą at­vy­ko skulp­to­rius A. Leo­no­vas, Chmel­nic­kio mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vas Ar­tio­mas Ro­ma­siu­ko­vas, Chmel­nic­kio vals­ty­bi­nio uni­ver­si­te­to do­cen­tas, Uk­rai­nos hu­ma­nis­ti­nės pe­da­go­gi­kos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, A. Leo­no­vo pa­ro­dų or­ga­ni­za­to­rius pro­fe­so­rius Sta­nis­la­vas Kru­kas, Chmel­nic­kio mies­to sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja.

Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je eks­po­nuo­ja­mi 27 au­to­riaus dar­bai, jais me­ni­nin­kas sie­kia at­skleis­ti die­viš­ku­mo, mo­ti­nys­tės, vai­kys­tės, gro­žio, har­mo­ni­jos te­mas. "Ma­no kū­ry­ba – tai gro­žio troš­ki­mo iš­raiš­ka", – tei­gia A. Leo­no­vas. Mėgs­ta­miau­sia kū­rė­jo me­džia­ga – ša­mo­ti­nis mo­lis.

Pa­sak au­to­riaus, jo kū­ri­nių pa­skir­tis – ne tik kur­ti gro­žį, bet pa­lies­ti žmo­gaus dva­sią: "Lan­ky­to­jas tu­rė­tų gau­ti gau­sy­bę ne­ra­šy­ti­nės in­for­ma­ci­jos ir tei­gia­mos ener­ge­ti­kos."

Ypa­tin­gą dė­me­sį A. Leo­no­vas ski­ria re­li­gi­jai ir ge­riau­siems žmo­ni­jos pa­sie­ki­mams. Dar stu­di­jų me­tais me­ni­nin­kas su­si­do­mė­jo fi­lo­so­fi­ja, pa­sau­lio kul­tū­ra ir re­li­gi­jos is­to­ri­ja.

Pa­ro­dos ini­cia­to­rė – Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Sil­vi­ja Ba­ra­naus­kie­nė, or­ga­ni­za­to­rius – Uk­rai­nos hu­ma­nis­ti­nės pe­da­go­gi­kos kul­tū­ros ir švie­ti­mo aso­cia­ci­ja.

Pa­ro­dą Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki ba­lan­džio 30 die­nos.

Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos dai­lės ga­le­ri­jo­je "Erd­vė" eks­po­nuo­ja­ma A. Leo­no­vo skulp­tū­rų fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Dva­sios ke­liais" – ket­vir­ta­die­nį pro­gim­na­zi­jo­je vy­ko vi­su­mi­nio ug­dy­mo tarp­tau­ti­nė me­to­di­nė-pra­kti­nė kon­fe­ren­ci­ja "Ug­dy­mo dva­sin­gu­mo svar­ba šiuo­lai­ki­nė­je mo­kyk­lo­je".

Uk­rai­nos de­le­ga­ci­ja ket­vir­ta­die­nį bu­vo pa­kvies­ta ir į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę.

Ki­tą­met Šiau­lių ir Chmel­nic­kio mies­tų drau­gys­tei su­kaks 20 me­tų.