Kel­mės Ma­žo­jo teat­ro prem­je­ra nau­jo­je sa­lė­je

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Juos­te­lę į nau­jo­sios sa­lės nau­ją­ją sce­ną per­kir­po Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Jo­ku­baus­kas (de­ši­nė­je) ir Kel­mės ma­žo­jo teat­ro va­do­vas Al­gi­man­tas Ar­mo­nas.
Praė­ju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą Kel­mės ma­ža­sis teat­ras žiū­ro­vus pa­kvie­tė į len­kų dra­ma­tur­go S. Mro­že­ko pje­sės "At­vi­ro­je jū­ro­je" prem­je­rą. Nau­jas teat­ro kū­ry­bi­nis pro­jek­tas pri­sta­ty­tas nau­jo­je mo­der­niai įreng­to­je teat­ro sa­lė­je. Pro­fe­sio­na­liam teat­rui su­teik­tos pro­fe­sio­na­lios dar­bo są­ly­gos.

Po­že­mis ne­truk­do fan­ta­zi­jai

Į prem­je­rą ir nau­jo­jo teat­ro ati­da­ry­mo šven­tę su­si­rin­ko kul­tū­ros dar­buo­to­jų bend­ruo­me­nė ir ki­ti me­nui pri­jau­čian­tys kel­miš­kiai. Am­fi­teat­ri­nė 88 vie­tų sa­lė – be­veik pil­na. Sce­nos už­dan­ga per­riš­ta ryš­kiai rau­do­nu kas­pi­nu.

Įžan­gi­nį žo­dį tar­da­mas teat­ro va­do­vas Al­gi­man­tas Ar­mo­nas už tai, kad žiū­ro­vai ga­li sė­dė­ti pa­to­gio­je minkš­to­mis kė­dė­mis sa­lė­je ir už tai, kad mo­der­niai įreng­ta sce­na, dė­kin­gas Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riui Ar­nui Ar­laus­kui: "Ar­nas kar­tą pa­klau­sė: "Gal teat­ras ga­lė­tų bū­ti kul­tū­ros cent­re? Jis vis­ką su­gal­vo­jo. Aš atei­da­vau tik kaip sve­čias. Čia il­gą lai­ką sun­kiai dir­bo dau­gy­bė žmo­nių. O mes to­liau kū­rė­me sa­vo me­ną ki­ta­me pa­sta­te, ki­to­se, se­no­sio­se sa­vo pa­tal­po­se. Ste­bė­jau­si, kaip man as­me­niš­kai nie­ko ne­da­rant vis­kas pa­si­da­ro. Man sma­gu gy­ven­ti Kel­mė­je, nes čia pa­lai­mi­na­mos vi­sos idė­jos."

Iki šiol teat­ras glau­dė­si Me­no mo­kyk­lo­je. Ten tu­rė­jo ne­di­de­lę žiū­ro­vų sa­lę, ku­rio­je ir re­pe­tuo­da­vo. Vie­na­me ka­bi­ne­te dar­ba­vo­si ir teat­ro va­do­vas, ir ad­mi­nist­ra­to­rė, ir ak­to­riai. Sun­ku bū­da­vo su­si­kaup­ti.

Re­konst­ruo­jant kul­tū­ros cent­ro pa­sta­tą su­gal­vo­ta iš­nau­do­ti vi­sas čia esan­čias erd­ves, už­da­ra­me kie­me­ly­je įkur­ta ga­le­ri­ja, pus­rū­sio pa­tal­po­se – Ama­tų cent­ras, da­lis dar­buo­to­jų ka­bi­ne­tų, ir Ma­ža­sis teat­ras, ku­riam pri­klau­so am­fi­teat­ri­nė žiū­ro­vų sa­lė su mo­der­niai įreng­ta sce­na, ge­ra gar­so ir ap­švie­ti­mo apa­ra­tū­ra, ar­tis­ti­nė su du­šais ir tua­le­tais, at­ski­ri ka­bi­ne­tai ak­to­riams ir teat­ro va­do­vui. Nau­ji kom­piu­te­riai. Mul­ti­me­dia. Teat­rui pri­klau­so ir ka­vi­nė. Ji iš­nuo­mo­ta pri­va­čiam vers­lui, ta­čiau bus pa­nau­do­ja­ma ir teat­ro ren­gi­niams.

Apie de­šimt me­tų vy­kę kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­jos dar­bai kai­na­vo apie 4 mi­li­jo­nus eu­rų. Teat­ro pa­tal­pų įren­gi­mas san­dė­liuo­se at­siė­jo ke­lis šim­tus tūks­tan­čių.

"Atė­jo­me į po­grin­dį, į po­že­mius. Bet čia ne­trūks­ta švie­sos ir tai ne­truk­do mū­sų fan­ta­zi­jai", – nau­jo­mis pa­tal­po­mis džiau­gė­si Al­gi­man­tas Ar­mo­nas.

Do­va­nų prem­je­ra

Kel­mės ma­ža­sis teat­ras kel­miš­kiams ir ko­le­goms iš ki­tų ra­jo­nų do­va­no­jo prem­je­rą – pa­sta­tė len­kų dra­ma­tur­go S. Mro­že­ko pje­sę "At­vi­ro­je jū­ro­je", pa­sa­ko­jan­čią apie iš­gy­ve­ni­mo ekst­re­ma­lio­mis są­ly­go­mis pe­ri­pe­ti­jas, per­kel­ti­ne pra­sme la­bai ar­ti­mas šių die­nų rea­li­joms.

Prem­je­ro­je vai­di­no teat­ro ak­to­riai Ar­mi­da Lėš­čiū­tė, Ar­man­das Laz­daus­kis, Mo­des­tas Vait­ke­vi­čius, Čes­lo­vas Bra­zins­kas ir Ge­di­mi­nas Tri­jo­nis. Re­ži­sa­vo Al­gi­man­tas Ar­mo­nas, sce­nog­ra­fi­ją kū­rė Ar­nas Ar­laus­kas, kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius, ap­švie­tė­jas Ju­lius Kan­čiaus­kis ir kos­tiu­mų di­zai­ne­rė In­ga Šveis­tie­nė.

1991 me­tais įkur­tas Kel­mės ma­ža­sis teat­ras ke­lio­li­ka me­tų dir­bo kaip mė­gė­jų teat­ras, sa­vo kū­ry­ba ne­re­tai pra­nok­da­mas ki­tus mė­gė­jų teat­rus. 2006 – ai­siais kel­miš­kiams teat­ra­lams su­teik­tas pro­fe­sio­na­laus teat­ro sta­tu­sas. Šiuo me­tu čia dir­ba 10 žmo­nių, 8 iš jų ak­to­riai, kai ku­rie – ir re­ži­sie­riai.

A. Ar­mo­nas džiau­gia­si, kad ko­lek­ty­ve dau­giau kaip pu­sė jau­nų ak­to­rių. Jie – verž­lūs, la­bai no­ri vai­din­ti. Kiek­vie­nais me­tais teat­ras da­ro­si vis pro­fe­sio­na­les­nis. Spek­tak­lius Kel­mės ma­ža­ja­me teat­re yra sta­tę ir juo­se vai­di­nę di­džių­jų, aka­de­mi­nių Lie­tu­vos bei už­sie­nio teat­rų re­ži­sie­riai ir ak­to­riai.

Ypač pa­di­dė­jo su­si­do­mė­ji­mas Kel­mės teat­ru po to, kai jis per­si­kė­lė į nau­jas pa­tal­pas. Į ko­vo 30 die­ną vyk­sian­tį spek­tak­lį net 125 bi­lie­tus už­sa­kė ra­sei­niš­kiai. Spek­tak­lį teks ro­dy­ti di­džio­jo­je kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je, nes į ma­žą­ją tiek žiū­ro­vų ne­tilps. Į Kel­mę no­ri at­vyk­ti žiū­ro­vai ir iš ki­tų Že­mai­ti­jos kam­pe­lių.

"Kai teat­ro dei­vė Mel­po­nė pri­si­ka­bi­na prie ta­vęs, taip ir ne­pa­lei­džia", – juo­ka­vo A. Ar­mo­nas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.