Žemdirbių šventėje – apdovanojimai ir kalbos apie protestus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ Šiau­lių ra­jo­ne no­mi­nan­tai (iš de­ši­nės): I vie­tos nu­ga­lė­to­jas koo­pe­ra­ty­vo „Šiau­lių aruo­das“ va­do­vas Rai­mun­das Juk­ne­vi­čius, II vie­tos – ūki­nin­kė Li­gi­ta Moc­kie­nė, III – ūki­nin­kas Arū­nas My­ko­lai­tis.
Penk­ta­die­nį į tra­di­ci­nę Šiau­lių ra­jo­no žem­dir­bių šven­tę „Dė­ko­ja­me že­mei“ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je rin­ko­si ūki­nin­kai, va­do­vai, bū­rys sve­čių. Kas­me­ti­nio ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti ge­riau­si ra­jo­no žem­dir­biai, įteik­tos „Me­tų ūkio 2019“ no­mi­na­ci­jos. Ne tik pa­si­džiaug­ta pa­sie­ki­mais, bet ir neap­siei­ta be kal­bų ir apie žem­dir­bių pro­ble­mas. Žem­dir­biai pa­sta­ruo­ju me­tu ak­ty­viai or­ga­ni­zuo­ja ak­ci­jas bei ko­vo­ja už sa­vo iš­li­ki­mą.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Me­ras A. Be­za­ras pa­dė­ka ap­do­va­no­jo jau­ną­jį ūki­nin­ką To­mą Pa­šiš­ke­vi­čių už se­ne­lių ūkio tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, mei­lę sa­vo kraš­to že­mei.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras, pa­svei­ki­nęs žem­dir­bius su šven­te, ti­ki­no, kad Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė žem­dir­biams ne­truk­do dirb­ti.

„Ir pa­gal že­mės mo­kes­tį Šiau­lių ra­jo­no žem­dir­biai nė­ra nu­skriaus­ti. Šiau­lių ap­skri­ty­je – tik vie­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės žem­dir­biai mo­ka šiek tiek ma­žiau, nei Šiau­lių ra­jo­no. Yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rių žem­dir­biai že­mės mo­kes­čio mo­ka net du kar­tus dau­giau, nei Šiau­lių ra­jo­ne“, – ver­ti­no me­ras.

Šven­tės "vi­ni­mi" ta­po "Me­tų ūkis 2019" no­mi­na­ci­jų pa­skel­bi­mas. Kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ I vie­tos nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas Šiau­lių kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas, koo­pe­ra­ty­vo „Šiau­lių aruo­das“ va­do­vas Rai­mun­das Juk­ne­vi­čius. II vie­ta ati­te­ko ūki­nin­kei Li­gi­tai Moc­kie­nei, o III – ūki­nin­kui Arū­nui My­ko­lai­čiui.

Me­ras pa­dė­ko­mis ap­do­va­no­jo jau­nuo­sius ūki­nin­kus To­mą Pa­šiš­ke­vi­čių, už se­ne­lių ūkio tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, mei­lę sa­vo kraš­to že­mei, ir Si­mo­ną La­pė­ną, už sėk­min­gą šei­mos ūkio plė­to­ji­mą au­ga­li­nin­kys­tės sri­ty­je.

Taip pat pa­dė­kos įteik­tos ūki­nin­kams Si­gi­tui Ja­ku­čio­niui, Al­ber­tui Nor­vai­šai, Vi­tai ir Se­ve­ri­nui Kuk­toms, Ro­mual­dui Va­lun­čiui, UAB „Stan­kū­nų kai­lių fer­ma“ ir jos di­rek­to­rei Ra­sai Sa­ly­gie­nei, ŽŪB „Gin­kū­nų ag­ro­fir­ma“ me­cha­ni­za­to­riui Sta­nis­lo­vui Ka­ni­šaus­kui.

Į Šiau­lių ra­jo­no žem­dir­bių šven­tę at­vy­ko Sei­mo na­rys, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ūki­nin­kas And­rie­jus Stan­či­kas.

„Kau­ne, žem­dir­bių šven­tė­je, taip pat pa­grin­di­nė te­ma bu­vo žem­dir­bių si­tua­ci­ja. Ne iš leng­vo gy­ve­ni­mo ir tie ža­li kry­žiai at­si­ran­da, ir pro­tes­to ak­ci­jos... Daž­nai ma­nęs klau­sia, kaip man at­ro­do tos ak­ci­jos... Aš pa­ts per sa­vo gy­ve­ni­mą 14-oje žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­jų da­ly­va­vau, ne­ma­žą da­lį iš jų ir pa­ts or­ga­ni­za­vau. Kiek­vie­na prie­mo­nė duo­da tam tik­rus re­zul­ta­tus“, – sa­kė Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

A. Stan­či­ko tei­gi­mu, dė­lio­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą Sei­me at­si­sa­ko­ma ke­ti­ni­mų, dėl ku­rių Lie­tu­vos žem­dir­biai ki­lo į pro­tes­to ak­ci­jas. Jis ak­cen­ta­vo, kad ūki­nin­kus la­bai iš­gąs­di­no ga­li­mas dy­ze­li­no ak­ci­zo leng­va­tų pra­ra­di­mas. Jis ne­nei­gė, kad mi­ni­ma­lūs nuo­sto­liai žem­dir­biams dėl dy­ze­li­no ak­ci­zo bus. Jei­gu pir­ma­ja­me va­rian­te bu­vo siū­ly­ta per 140 eu­rų už to­ną pa­bran­gi­mas, tai da­bar li­ko tik 60 eu­rų už to­ną, kai ūki­nin­kai jau mo­kė­jo 56 eu­rus už to­ną.

Sei­mo na­rys taip pat kal­bė­jo ir apie ke­ti­ni­mus pa­bran­gin­ti „rau­do­ną­jį“, kū­re­ni­mui skir­tą dy­ze­li­ną. Jo pa­bran­gi­mas, pa­di­di­nus ak­ci­zą, bū­tų pa­lie­tęs ne tik ūki­nin­kus, bet ir mo­kyk­las, dar­že­lius, ki­tas gy­ve­ni­mo sri­tis, ku­rios pa­sta­tų ap­šil­dy­mui nau­do­ją „rau­do­ną­jį“ dy­ze­li­ną. Jam pa­lie­ka­ma ta pa­ti leng­va­ta.

Taip pat Sei­mo na­rys pa­brė­žė, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir že­mės in­dek­so di­dė­ji­mui, o me­lio­ra­ci­jai ski­ria­mos lė­šos ki­tų me­tų biu­dže­te pa­di­din­tos be­veik 10 mi­li­jo­nų eu­rų.

„Di­džiu­lė pro­ble­ma – su­for­muo­tas vi­suo­me­nės po­žiū­ris į žem­dir­bius. For­muo­ja­ma nuo­mo­nė, kad žem­dir­biai, esą, ne­mo­ka mo­kes­čių, nors tie­sa yra ab­so­liu­čiai ki­to­kia. Toks po­žiū­ris į žem­dir­bius yra for­muo­ja­mas ne tik Lie­tu­vo­je. Mes ma­to­me ūki­nin­kų pro­tes­tus ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Ir tie pro­tes­tai la­bai daž­nai yra ne to­dėl, kad kaž­kas yra blo­gai, o dėl to, kad for­muo­ja­mas keis­tas po­žiū­ris į žem­dir­bius. Žem­dir­bys blo­gas, nes smir­da. Žem­dir­bys blo­gas, nes ne­va, ne­mo­ka mo­kes­čių. Žem­dir­biai blo­gi, nes gau­na Eu­ro­pi­nius pi­ni­gus ir ne­be­ži­no kur juos dė­ti. O ket­vir­tas – pa­ts blo­giau­sia da­ly­kas – nu­si­pir­ko „dži­pą“! Nes­var­bu, kad į lau­kus jis su nie­kuo ki­tu neį­va­žiuo­ja. Vi­suo­me­nė yra nu­tei­kia­ma, kad žem­dir­biai pa­tys blo­giau­si, nes už­ter­šia gam­tą. Įdo­mu, iš kur ka­na­li­za­ci­nis dumb­las ta­da at­si­ran­da – iš kai­mo, ar mies­to? – dės­tė A. Stan­či­kas.

„Me­tų ūkio“ pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jas, vie­nas žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių Šiau­lių ra­jo­ne Rai­mun­das Juk­ne­vi­čius su­si­rin­ku­sius į žem­dir­bių šven­tę ūki­nin­kus ra­gi­no kal­bė­tis apie tai, ko­kiu bū­du žem­dir­biai ga­li iš­reikš­ti sa­vo va­lią, kai iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ne­ga­vo lei­di­mo trak­to­riams su­va­žiuo­ti į pro­tes­to ak­ci­ją mies­to te­ri­to­ri­jo­je.

Me­ras A. Be­za­ras pa­brė­žė, kad Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­drau­džia žem­dir­biams iš­reikš­ti sa­vo va­lią ak­ci­jo­je, žem­dir­biai bus lau­kia­mi prie Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to ar­ba Kur­šė­nuo­se – kur tik ra­jo­no žem­dir­biai pa­gei­dau­ja.

Žem­dir­bių šven­tę „Dė­ko­ja­me že­mei“ pra­tur­ti­no ta­len­tin­gas Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los jau­nų­jų mu­zi­kų ir jų mo­ky­to­jų kon­cer­tas. Vio­lon­če­le grie­žė Gy­rė Liau­dans­kai­tė ir Ka­mi­lė Mi­lieš­kai­tė, dai­na­vo nuo­sta­baus bal­so jau­no­ji dai­ni­nin­kė Go­da Jag­mi­nai­tė, bir­by­ni­nin­kai Lu­kas Rin­gys ir Ne­das Bal­kai­tis, taip pat mo­ky­to­jas Ei­man­tas Auš­bi­ka­vi­čius ir akom­pa­nia­to­rė Da­nu­tė Strec­kie­nė.

Šven­ti­nį va­ka­rą vai­ni­ka­vo at­li­kė­jo Vy­tau­to Šiš­kaus­ko kon­cer­tas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.