Kaune pagerbti kelmiškiai ūkininkai

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Me­tų ūkio šven­te Kau­ne "Girs­tu­čio" kul­tū­ros ir spor­to cent­re pra­džiu­gin­ti (iš kai­rės) ūki­nin­kai Eri­ka ir Al­vy­das Ges­tau­tai, Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Joa­na Mi­liaus­kie­nė, Eu­ro­pos par­la­men­to na­rys Bro­nis Ro­pė, ūki­nin­kė Ir­ma Vaup­šie­nė, Ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Bar­kaus­kas, Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos Kel­mės biu­ro ve­dė­ja Bro­nė Vai­čiu­lie­nė, ūki­nin­kai Vio­le­ta ir Vi­das Šuš­taus­kai.
Kau­ne, "Girs­tu­čio" kul­tū­ros ir spor­to cent­re, pa­gerb­ti ge­riau­sie­ji ša­lies ūki­nin­kai. Kas­met or­ga­ni­zuo­ja­mo­je "Me­tų ūkio" ap­do­va­no­ji­mų šven­tė­je da­ly­va­vo ir trys Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kų šei­mos, lai­mė­ju­sios pri­zi­nes vie­tas "Me­tų ūkio – 2019" kon­kur­se.

Kau­ne pa­gerb­ti pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jai Ir­ma ir Al­gi­man­tas Vaup­šos iš Už­ven­čio se­niū­ni­jos Gir­ni­kų kai­mo, ant­ro­sios – Vio­le­ta ir Vi­das Šuš­taus­kai iš Kra­žių se­niū­ni­jos Tam­kių kai­mo bei tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jai Eri­ka ir Al­vy­das Ges­tau­tai iš Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Kuš­lei­kių kai­mo.

I. ir A. Vaup­šos jau 23 me­tai au­gi­na dar­žo­ves. Di­džiau­siuo­se plo­tuo­se au­ga ko­pūs­tai, bul­vės, agur­kai, mor­kos, bu­ro­kė­liai, sa­lo­tos, pet­ra­žo­lės, kra­pai, krie­nai. Au­gi­na ir grū­di­nių kul­tū­rų bei ki­tų dar­žo­vių. Ūki­nin­kai yra įkū­rę jų per­dir­bi­mo ce­hą, su­kū­rę ne­ma­žai dar­bo vie­tų Už­ven­čio kraš­to žmo­nėms.

Per po­rą ūki­nin­ka­vi­mo de­šimt­me­čių su­kur­ta pui­ki dar­žo­vių san­dė­lia­vi­mo ba­zė, ga­my­bi­niai pa­sta­tai, įreng­tas biu­ras.

Dar­žo­vė­mis Vaup­šų ūkis ap­rū­pi­na ne tik da­lį Lie­tu­vos rin­kos, bet ir eks­por­tuo­ja dar­žo­ves rau­gin­tus ko­pūs­tus, agur­kus, vir­tus bu­ro­kė­lius bei ki­tas per­dirb­tas ir ne­per­dirb­tas dar­žo­ves į Lat­vi­ją, Vo­kie­ti­ją, Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, Nor­ve­gi­ją, Ka­na­dą, Ru­si­ją.

Pa­si­nau­do­jus Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma, įsi­gy­ta ūkiui rei­kia­mos tech­ni­kos, įran­gos pro­duk­ci­jai per­dirb­ti.

A. Vaup­šo ūkis da­ly­vau­ja įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, pa­ro­do­se tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir už­sie­ny­je, re­mia Kel­mės ra­jo­no kul­tū­ri­nius ren­gi­nius.

Ant­rą­ją vie­tą "Me­tų ūkio" kon­kur­se lai­mė­ję Vio­le­ta ir Vi­das Šuš­taus­kai ūki­nin­kau­ja jau 21 me­tai. Anks­čiau jie ver­tė­si pie­ni­nin­kys­te. Šiuo me­tu au­gi­na mė­si­nius Ša­ro­lė ir ki­tų veis­lių gal­vi­jus ir ple­čia jų ban­dą.

Ūki­nin­ka­vo po­no Vi­do tė­vai. Šie­met, bai­gęs aukš­tuo­sius moks­lus, į gim­ti­nę ūki­nin­kau­ti grį­žo ir Vio­le­tos bei Vi­do Šuš­taus­kų sū­nus.

Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jai Eri­ka ir Al­vy­das Ges­tau­tai val­do 60 hek­ta­rų že­mės. Lai­ko apie 70 gal­vi­jų, di­džio­ji da­lis mel­žia­mos kar­vės. Ban­dą iš­siau­gi­no iš sa­vų kar­vių. Nors pie­no ūkis pa­sta­rai­siais me­tais nė­ra pa­ts nau­din­giau­sias žem­dir­biš­kas vers­las, Ges­tau­tai ne­ke­ti­na jo at­si­sa­ky­ti. Kar­vių ban­dą jie ple­čia.

Kel­miš­kius, kaip ir ki­tų ra­jo­nų "Me­tų ūkio" nu­ga­lė­to­jus svei­ki­no Eu­ro­pos par­la­men­to na­rys Bro­nis Ro­pė, Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas And­rie­jus Stan­či­kas, Že­mės ūkio mi­nist­ras And­rius Pa­lio­nis, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Jo­nas Tal­man­tas. Nu­ga­lė­to­jams įteik­ti pa­dė­kos raš­tai ir do­va­nos. "Ache­mos" bend­ro­vė sky­rė po to­ną trą­šų.

Ūki­nin­kų iš­vy­ką į šven­tę or­ga­ni­za­vo Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Bar­kaus­kas.