Pagerbti geriausi metų ūkininkai

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Kau­ne ap­do­va­no­ti ge­riau­si Jo­niš­kio ra­jo­no šių me­tų ūki­nin­kai: Eg­lė ir To­mas Ra­mo­nai, Eu­ge­ni­ja ir Vy­tau­tas Mi­liš­ke­vi­čiai, Rai­mon­da ir Do­na­tas Do­vil­čiai – su ra­jo­no me­ru Vi­ta­li­ju­mi Gai­liu­mi, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Jo­niš­kio sky­riaus va­do­ve Li­li­ja Šer­mukš­nie­ne, ki­tais sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais.
Penk­ta­die­nį Kau­ne ap­do­va­no­ti ge­riau­sie­ji ša­lies ūki­nin­kai, tarp jų ir iš­rink­ti Jo­niš­kio ra­jo­ne.

Pir­ma vie­ta Jo­niš­kio ra­jo­ne kon­kur­se „Me­tų ūkis 2019 “ skir­ta Rai­mon­dai ir Do­na­tui Do­vil­čiams iš Dauk­šių (Ža­ga­rės se­niū­ni­ja), ant­ra – Eg­lei ir To­mui Ra­mo­nams iš Pa­dir­vo­nių kai­mo (Jo­niš­kio se­niū­ni­ja), tre­čia vie­ta įver­tin­ti Eu­ge­ni­ja ir Vy­tau­tas Mi­liš­ke­vi­čiai iš Kir­nai­čių kai­mo (Ke­pa­lių se­niū­ni­ja).

Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jas Do­na­tas Do­vil­tis pra­dė­jo ūki­nin­kau­ti kar­tu su bro­liu Jo­nu. Bu­vę au­to­mo­bi­lių re­mon­to meist­rai pa­si­da­li­no 20 hek­ta­rų že­mės Pet­rai­čiuo­se bei Ru­kui­žiuo­se, ir pra­dė­jo plu­šė­ti. Ir iki šiol jie dir­ba pa­si­da­lin­da­mi dar­bus: vie­nas že­mę pa­ruo­šia, sė­ja, ki­tas der­lių nui­ma. Dauk­šių ir apy­lin­kių že­mės ne to­kios der­lin­gos, kaip ar­čiau Jo­niš­kio, bet tai­ky­da­mi nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas ūki­nin­kai pa­sie­kia ne­pras­to der­liaus. Nors bu­vo ir la­bai saus­rin­gi me­tai, šie­met iš hek­ta­ro pri­kū­lė iki še­šių to­nų kvie­čių. R. Ir D. Do­vil­čiai au­gi­na kviet­ru­gius, me­žius, rap­sus, bul­ves.

Ant­ros vie­tos lai­mė­to­jas To­mas Ra­mo­nas pa­gal pro­fe­si­ją – in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų in­ži­nie­rius, bet nuo 18 me­tų iš tė­vų ga­vęs do­va­nų 24 hek­ta­rų že­mės jos neap­lei­do. Da­bar jis su žmo­na Eg­le ne tik rū­pi­na­si ūkiu, bet ta­pęs ka­riš­kiu dir­ba Šiau­lių Zok­nių avia­ci­jos ba­zė­je. Šei­ma šiuo me­tu jau val­do 40 hek­ta­rų nuo­sa­vos že­mės, dar tiek pat nuo­mo­ja.

Jau­nas vy­ras daug me­tų ūky­je dir­bo kar­tu su tė­čiu. Iš­mo­ko val­dy­ti trak­to­rių, kom­bai­ną, sunk­ve­ži­mius su prie­ka­bo­mis, net ir su­vi­rin­to­jo dar­bus at­lie­ka pa­ts. Ūki­nin­kas sa­ko, kad per dau­giau kaip de­šimt me­tų iš sa­vo ūkio pa­jė­gė už­dirb­ti tiek, jog su­ge­bė­jo įsi­gy­ti so­dy­bą mies­te.

Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jai Eu­ge­ni­ja ir Vy­tau­tas Mi­liš­ke­vi­čiai iš Kir­nai­čių kai­mo ūki­nin­kau­ja nuo 1994 me­tų. Jie be­ne vie­nin­te­liai ūki­nin­kai ra­jo­ne, ku­rei tai­ko nau­ją žem­dir­bys­tės me­to­di­ką – tie­sio­gi­nę sė­ją į near­tą dir­vą ir jau tu­ri kuo pa­si­džiaug­ti: pa­sė­tos pu­pos už­de­rė­jo taip pat, kaip ki­tų ūi­nin­kų au­gin­tos suar­to­je dir­vo­je. O nau­ja tech­no­lo­gi­ja lei­džia su­tau­py­ti ku­ro tech­ni­kai, ne­rei­kia plū­gų, kul­ti­va­to­riaus. Šei­ma dir­ba 30 he­ta­rų nuo­sa­vos ir 75 hek­ta­rus nuo­mo­ja­mos že­mės.

Kon­kur­sas „Me­tų ūkis“, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ūki­nin­kų dau­gi­ja, vy­ko jau 26-ą kar­tą. Jo tiks­las – ska­tin­ti žem­dir­bius pa­žan­giai ūki­nin­kau­ti, sie­kiant ga­my­bos efek­ty­vu­mo ir eko­lo­gi­nės pu­siaus­vy­ros, ge­riau tvar­ky­tis sa­vo ūky­je.

Lai­mė­to­jais pri­pa­žįs­ta­mi ūkiai, ra­jo­ni­nių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jų spren­di­mu su­rin­kę dau­giau­sia ba­lų. Kiek­vie­na­me ra­jo­ne išaiš­ki­na­mi trys ge­riau­si ūkiai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.