Viešnia iš Švedijos parėmė meno mokyklėlę

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Iš Klai­pė­dos ki­lu­si, Šve­di­jo­je daug me­tų gy­ve­nan­ti dr. Ma­ri­na Kul­čins­ka­ja, sky­ru­si pi­ni­gi­nę do­va­ną mo­kyk­lė­lei, sa­kė, kad jai be ga­lo svar­bus kiek­vie­nas toks švie­ti­mo, kul­tū­ros ži­di­nys Lie­tu­vo­je.
Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los Ža­ga­rės fi­lia­las šeš­ta­die­nį pa­mi­nė­jo 30 me­tų įkū­ri­mo su­kak­tį. Ypa­tin­gu ren­gi­nio siurp­ri­zu ta­po iš Šve­di­jos at­vy­ku­sios dr. Ma­ri­nos Kul­čins­ka­jos poel­gis: mo­te­ris mo­kyk­lė­lei sky­rė pi­ni­gi­nę do­va­ną, nors jos su Ža­ga­re nei ap­skri­tai su šiuo kraš­tu nie­kas ne­sie­ja. Vieš­nia sa­kė no­rin­ti pa­rem­ti kul­tū­rą Lie­tu­vo­je, nes tai la­bai svar­bus da­ly­kas, ku­rio kar­tais neį­ver­ti­na­me.

Pa­dė­ko­ta mo­ky­to­jams

Šven­tės die­ną Ža­ga­rės Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je su­si­rin­ku­siems mi­šias au­ko­jo ku­ni­gas And­rius Val­čiu­kas, po jų kul­tū­ros cent­re lau­kė kon­cer­ti­nė pro­gra­ma, ku­rio­je pa­si­ro­dė bu­vę ir esa­mi mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, Ža­ga­rės gim­na­zi­jos at­sto­vai.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius pa­dė­kos raš­tą įtei­kė me­no mo­kyk­los sky­riaus mo­ky­to­jai Ire­nai Stri­pi­nie­nei. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus pa­dė­kos raš­tus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dai­na Ar­mo­na­vi­čie­nė at­ve­žė mo­ky­to­jams Dia­nai Bli­no­vie­nei ir Al­ger­dui Mint­vy­dui, o Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus Vi­to­lio Žu­ko pa­dė­kos raš­tus jo pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Sil­vi­ja Mui­žie­nė sky­rė mo­ky­to­joms Ri­tai Ei­du­kie­nei, Orin­tai Or­lic­kie­nei, dar­buo­to­jams Da­nu­tei Ja­nu­lai­tie­nei ir Alek­sand­rui Mi­tu­zui.

Sky­rė do­va­ną ko­lek­ty­vui

Ren­gi­nio pa­bai­go­je mo­ky­to­ja Ire­na Stri­pi­nie­nė į sce­ną pa­kvie­tė vieš­nią – ver­tė­ją, pe­da­go­gę dr. Ma­ri­ną Kul­čins­ka­ją iš Klai­pė­dos, jau 25 me­tus gy­ve­nan­čią Šve­di­jo­je, ir įtei­kė jai bu­vu­sio me­no mo­kyk­los mo­ki­nio To­mo Ud­ra­kio pa­veiks­lą. Tai bu­vo pa­dė­ka šiai ne­ti­kė­tai ren­gi­nio vieš­niai, ku­ri, su­ži­no­ju­si, kad Ža­ga­rė­je Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los fi­lia­las mi­ni 30-me­tį, sa­vo ini­cia­ty­va sky­rė pi­ni­gi­nę do­va­ną jos ko­lek­ty­vui.

Mo­te­ris sa­kė, kad jai tie­siog svar­bu, jog to­kių mies­te­lių me­no mo­kyk­los iš­lik­tų, nes mes dar ne­sup­ran­ta­me, ko­kį ste­buk­lą tu­ri­me. Šve­di­jo­je, pa­sak jos, vai­kai ma­žai mu­zi­kuo­ja, pie­šia, nes gy­ve­ni­mas pa­rem­tas pi­ni­gi­ne ge­ro­ve, o to­kių me­no mo­kyk­lė­lių ma­žuo­se mies­te­liuo­se ten su ži­bu­riu ne­ra­si. Jos vei­kia tik kur kas di­des­niuo­se mies­tuo­se.

„Jū­sų vai­kai to­kie kū­ry­bin­gi, aš jais ža­viuo­si ir di­džiuo­juo­si,“ – ne­slė­pė emo­ci­jų spe­cia­liai į ren­gi­nį at­vy­ku­si vieš­nia.

Me­ce­na­tės pa­ra­ma pa­skli­du­si po Lie­tu­vą

Su Ža­ga­re, Jo­niš­kio ra­jo­nu mo­te­ris sa­kė ne­tu­rin­ti tie­sio­gi­nių są­sa­jų, ta­čiau už­ten­ka bū­ti Lie­tu­vos pi­lie­te, kad kiek­vie­no ša­lies pa­kraš­čio kul­tū­ros, švie­ti­mo gy­ve­ni­mo mo­men­tai at­ro­dy­tų svar­būs ir ar­ti­mi.

Dr. Ma­ri­na Kul­čins­ka­ja kuk­lin­da­ma­si ne­no­rė­jo pla­čiau kal­bė­ti apie sa­ve, tik pa­mi­nė­jo, kad do­va­nų yra sky­ru­si ne vie­nai ša­lies švie­ti­mo, kul­tū­ros įstai­gai. In­ter­ne­te gau­su in­for­ma­ci­jos, kad šios me­ce­na­tės dė­ka Kau­no ap­skri­ties vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mu­zi­kos lei­di­nių sky­rių pa­sie­kė ke­lios siun­tos kom­pak­ti­nių plokš­te­lių, ji do­va­no­jo ver­tin­gų nuo­trau­kų, at­vi­ru­kų, že­mė­la­pių Klai­pė­dos kraš­to mu­zie­jui, Pa­ne­vė­žio kraš­to­ty­ros mu­zie­jui, Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jui „San­ta­ka“, uni­ka­lią eks­po­zi­ci­ją Šiau­lių ka­ti­nų mu­zie­jui. 2013 me­tais ir Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka su­lau­kė jos mu­zi­ki­nės do­va­nos, sva­riai pa­pil­džiu­sios bib­lio­te­kos fon­dus. Tai – 40 kom­pak­ti­nių plokš­te­lių rin­ki­nys su kom­po­zi­to­riaus Volf­gan­go Ama­dė­jau Mo­car­to kū­ri­niais.