Bajorų giminės dovana – monetų ir medalių rinkinys

Jo­li­tos Kir­ki­lai­tės nuo­tr.
Ja­nas Oku­li­čius pa­do­va­no­jo mu­zie­jui sa­vo su­kaup­tą šiuo­lai­ki­nių ko­lek­ci­nių mo­ne­tų ir me­da­lių rin­ki­nį.
"Auš­ros" mu­zie­ju­je lan­kė­si ba­jo­ro, La­ta­vė­nų dva­ro (Anykš­čių r.) sa­vi­nin­ko Jo­no Oku­li­čiaus (1904–1988) sū­nus Ja­nas Oku­li­čius (Jan Oku­licz) su bū­re­liu bi­čiu­lių. J. Oku­li­čius gy­ve­na Len­ki­jo­je, Gdy­nė­je.
Eval­do Ta­mo­šiū­no nuo­tr.
Ko­lek­ci­nių mo­ne­tų ir me­da­lių rin­ki­nys.

Jis at­ve­žė pa­do­va­no­ti mu­zie­jui sa­vo su­kaup­tą šiuo­lai­ki­nių ko­lek­ci­nių mo­ne­tų ir me­da­lių rin­ki­nį. Iš vi­so do­va­no­ta dau­giau nei du šim­tai si­dab­ri­nių, auk­si­nių ir paauk­suo­tų mo­ne­tų ir me­da­lių, skir­tų po­pie­žiui Jo­nui Pau­liui II, Len­ki­jos da­ly­va­vi­mui II pa­sau­li­nia­me ka­re, JAV pre­zi­den­tams ir ki­tų. Ko­lek­ci­jos ver­tė apie 7 000 Eur. Ko­lek­ci­ja sva­riai pa­pil­dys mu­zie­jaus nu­miz­ma­ti­kos ir fa­le­ris­ti­kos rin­ki­nius, ji bus iš­sa­miai ap­ra­šy­ta ir pa­skelb­ta Lie­tu­vos in­teg­ra­lio­je mu­zie­jų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je.

Tai ne pir­mas J. Oku­li­čiaus ap­si­lan­ky­mas "Auš­ros" mu­zie­ju­je. 2014 me­tais jis bu­vo at­vy­kęs ap­žiū­rė­ti dar 1933 me­tais jo tė­vo J. Oku­li­čiaus "Auš­ros" mu­zie­jui do­va­no­tos Lie­tu­vos Di­džių­jų ku­ni­gaikš­čių ir Len­ki­jos ka­ra­lių po­rtre­tų ko­lek­ci­jos.

J. Oku­li­čius gi­mė 1946 me­tais La­ta­vė­nuo­se, kur šei­ma ūki­nin­ka­vo. 1948 me­tais tė­vai su pen­kiais vai­kais: Al­gir­du, Ste­po­nu, Ka­zi­mie­ru, Jo­nu (Ja­nu) ir Fe­li­ci­ja bu­vo iš­trem­ti į Kras­no­jars­ko kraš­tą, kur iš­bu­vo iki 1956 me­tų. Iš trem­ties Oku­li­čiai pa­leis­ti be tei­sės grįž­ti į Lie­tu­vą, to­dėl emig­ra­vo į Len­ki­ją. Tė­vas J. Oku­li­čius mi­rė 1988 me­tais, pa­lai­do­tas Gdy­nės ka­pi­nė­se. Sū­nus Ja­nas dir­bo Gdy­nės lai­vų sta­tyk­lo­je, šiuo me­tu jis yra ak­ty­vus Len­ki­jo­je vei­kian­čios bu­vu­sių trem­ti­nių – Si­bi­rie­čių – są­jun­gos na­rys. Va­sa­ro­mis lan­ko­si Lie­tu­vo­je.