Ventą Kuršėnuose "įdarbins" žmonių laisvalaikiui

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Kur­šė­niš­kiai do­mė­jo­si, kaip bus su­tvar­ky­ta per mies­tą te­kan­čios Ven­tos pa­kran­tė.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je Kur­šė­nų gy­ven­to­jai, bend­ruo­me­nių at­sto­vai, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ir jos Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai, po­li­ti­kai su­si­pa­ži­no ir dis­ku­ta­vo dėl ren­gia­mo kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo ir eko­lo­gi­nės būk­lės ge­ri­ni­mo Kur­šė­nų mies­to Ven­tos upės slė­ny­je pro­jek­to.

Pro­jek­tą ren­gia Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir di­zai­no cent­ras „Bal­ti­jos kraš­to­vaiz­džiai“. Jį pri­sta­tė pro­jek­to va­do­vas, kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tas, pro­fe­so­rius, moks­lų dak­ta­ras Pet­ras Gre­ce­vi­čius ir moks­lų dak­ta­ras Jo­nas Ab­ro­mas.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Šiau­lių ra­jo­no vie­to­vių kraš­to­vaiz­džio tvar­ky­mas, II eta­pas“sie­kia­ma su­kur­ti pa­trauk­lią te­ri­to­ri­ją gam­tai pa­ži­nti ir rek­rea­ci­jai Ven­tos upės slė­nio te­ri­to­ri­jo­je.

Pris­ta­ty­mo me­tu pro­fe­so­rius P. Gre­ce­vi­čius pa­tei­kė esa­mos būk­lės Ven­tos upės slė­ny­je ana­li­zę. Jis tei­gė, kad pro­jek­tas ga­li apim­ti apie 18 hek­ta­rų te­ri­to­ri­jos pa­lei upę, ta­čiau tai – ne šian­die­nos, o atei­ties per­spek­ty­va. Pro­jek­to ren­gė­jai pa­lei upę siū­lė su­kur­ti mi­ni­ma­lią rek­rea­ci­nę inf­rast­ruk­tū­rą – su ta­kais, mau­dy­mo­si te­ri­to­ri­jo­mis. Taip pat pri­sta­tė ir vi­zi­ją, kaip, jų ma­ny­mu, ga­lė­tų bū­ti for­muo­ja­mi žel­dy­nai, kad at­ver­tų ar­ba, at­virkš­čiai, pa­slėp­tų kai ku­riuos pau­pių frag­men­tus. Kai ku­rio­se vie­to­se pa­lei upę siū­lo­ma įren­gi­nė­ti pa­kel­tus ta­kus dėl už­mirks­tan­čio grun­to.

Išk­lau­sę pri­sta­ty­mą gy­ven­to­jai pa­si­ge­do nu­ma­ty­tų įreng­ti mau­dyk­lų, prie­plau­kų vie­tų. Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro nuo­mo­ne prie­plau­kas ir mau­dyk­las rei­kė­tų atei­ty­je nu­ma­ty­ti ten, kur yra na­tū­ra­li žmo­nių trau­kos vie­ta.

„Mau­dyk­las nau­jo­se vie­to­se įkur­ti su­dė­tin­ga ir pa­ti gam­ta ne­la­bai prii­ma. Rei­kė­tų mau­dyk­las for­muo­ti ten, kur žmo­nės jau no­riai ren­ka­si pa­tys“, - siū­lė me­ras.

Jo pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius ak­cen­ta­vo, kad to­kią pui­kią Ven­tos upę rei­kia "įdar­bin­ti", kad ji kur­tų mies­to įvaiz­dį.

Gy­ven­to­jai pa­ste­bė­jo, kad bū­tų ge­rai su­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją abi­pus Ven­tos upės. Ta­čiau, ma­no­ma, kad iš kar­to vi­so ta­kų žie­do abi­pus Ven­tos upės įreng­ti ne­bus įma­no­ma dėl dau­ge­lio prie­žas­čių, tai ga­lė­tų bū­ti da­ro­ma tik at­ski­rais eta­pais.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis pa­si­džiau­gė, kad pa­ga­liau for­muo­ja­si vi­zi­ja, kaip tu­ri at­ro­dy­ti Ven­ta Kur­šė­nuo­se.

„Aki­vaiz­du, kad Kur­šė­nuo­se Ven­tos upė, jos priei­gos – nepa­nau­do­ta erd­vė, nors tai iš­skir­ti­nė mies­to vie­ta. Pa­gal tu­ri­mus pi­ni­gus vi­sų min­čių iš kar­to ne­pa­vyks įgy­ven­din­ti, pir­miau­sia rei­kės at­si­rink­ti tas da­lis, ku­rios yra svar­biau­sios. Dar­bo prie Ven­tos upės Kur­šė­nuo­se, ma­nau, už­teks de­šimt­me­čiui“, - spė­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis.

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras at­sa­kė į su­si­do­mė­ju­sių kur­šė­niš­kių klau­si­mus
Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Ven­tos pa­kran­tės su­tvar­ky­mo pla­nus pri­sta­tė pro­fe­so­rius, moks­lų dak­ta­ras Pet­ras Gre­ce­vi­čius (kai­rė­je) ir moks­lų dak­ta­ras Jo­nas Ab­ro­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.