Kuršėnuose kyla tiltas per Ventą

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Kur­šė­nuo­se in­ten­sy­viai vyks­ta til­to per Ven­tą sta­ty­ba.
Kur­šė­nuo­se per Ven­tos upę sta­to­mas pės­čių­jų til­tas. Pės­čių­jų til­to sta­ty­bos dar­bus AB "Kau­no til­tai" pra­dė­jo praė­ju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį.

Su Šiau­lių ra­jo­no me­ru An­ta­nu Be­za­ru su­si­ti­kęs sta­ty­bos dar­bus at­lie­kan­čios bend­ro­vės "Til­ta" dar­bų va­do­vas Vai­das Žas­niaus­kas aiš­ki­no, kad sta­ty­bos pro­ce­sas yra su­dė­tin­gas, nes vie­na til­to at­ra­ma at­si­ran­da sa­lo­je, ki­ta – prie re­no­vuo­ja­mo Kur­šė­nų dva­ro, kur nė­ra pa­pras­ta pa­tek­ti su sun­kią­ja tech­ni­ka.

Sta­ty­bi­nin­kai ti­ki­si, kad til­tas bus pa­sta­ty­tas va­sa­rą.

Nau­juo­ju til­tu nuo L. Ivins­kio aikš­tės iki Kur­šė­nų dva­ro par­ko bus ga­li­ma pa­to­giai pa­siek­ti Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­rą, mo­kyk­lą, bei par­ką, ku­ria­me vyks­ta ma­si­niai ren­gi­niai ir šven­tės.

Ža­da­ma, kad nau­ja­sis sta­ti­nys trauks ne tik ori­gi­na­lia iš­vaiz­da, bet ir in­te­rak­ty­viais bei iš­ma­niais spren­di­mais. Ven­tos upės de­ši­nio­jo kran­to te­ri­to­ri­jo­je bus įreng­ti pės­čių­jų ta­kai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, lau­ko tre­ni­ruok­liai, prie­plau­ka, mau­dyk­la, lau­ko te­ra­sa bei su­tvar­ky­ta ža­lio­ji zo­na, pa­sta­ty­tas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas. Vie­no­je iš til­to aikš­te­lių bus įreng­ta mul­ti­funk­ci­nė sto­te­lė, ku­rio­je su­mon­tuo­tas įren­gi­nys sau­lės ener­gi­ją ver­čian­tis oru, ener­gi­ja, bend­ra­vi­mu ir sau­gu­mu. Nau­jai įreng­ta Ven­tos upės pa­kran­tės erd­vė nea­be­jo­ti­nai taps vie­na iš la­biau­siai lan­ko­mų vie­tų kur­šė­niš­kiams ir at­vyks­tan­tiems sve­čiams.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras pa­prog­no­za­vo, jog, kai bus baig­ta Kur­šė­nų dva­ro re­no­va­ci­ja ir pa­sta­ty­tas pės­čių­jų til­tas per Ven­tą, dva­re ga­lės vyk­ti san­tuo­kos, veiks mu­zie­jus, o jau­ni­kiai sa­vo nuo­ta­kas "pri­va­lės" ant ran­kų ne­šti per Ven­tą iki pat Kur­šė­nų dva­ro.

Nu­tie­sus til­tą mies­to cent­ri­nės da­lies te­ri­to­ri­ja taps pa­trauk­les­nė vie­tos bend­ruo­me­nei ir mies­to sve­čiams, bus pri­tai­ky­ta neį­ga­lie­siems, šei­moms su vai­kiš­kais ve­ži­mė­liais.