Kuršėnuose kyla tiltas per Ventą

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Kur­šė­nuo­se in­ten­sy­viai vyks­ta til­to per Ven­tą sta­ty­ba.
Kur­šė­nuo­se per Ven­tos upę sta­to­mas pės­čių­jų til­tas. Pės­čių­jų til­to sta­ty­bos dar­bus AB "Kau­no til­tai" pra­dė­jo praė­ju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį.

Su Šiau­lių ra­jo­no me­ru An­ta­nu Be­za­ru su­si­ti­kęs sta­ty­bos dar­bus at­lie­kan­čios bend­ro­vės "Til­ta" dar­bų va­do­vas Vai­das Žas­niaus­kas aiš­ki­no, kad sta­ty­bos pro­ce­sas yra su­dė­tin­gas, nes vie­na til­to at­ra­ma at­si­ran­da sa­lo­je, ki­ta – prie re­no­vuo­ja­mo Kur­šė­nų dva­ro, kur nė­ra pa­pras­ta pa­tek­ti su sun­kią­ja tech­ni­ka.

Sta­ty­bi­nin­kai ti­ki­si, kad til­tas bus pa­sta­ty­tas va­sa­rą.

Nau­juo­ju til­tu nuo L. Ivins­kio aikš­tės iki Kur­šė­nų dva­ro par­ko bus ga­li­ma pa­to­giai pa­siek­ti Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­rą, mo­kyk­lą, bei par­ką, ku­ria­me vyks­ta ma­si­niai ren­gi­niai ir šven­tės.

Ža­da­ma, kad nau­ja­sis sta­ti­nys trauks ne tik ori­gi­na­lia iš­vaiz­da, bet ir in­te­rak­ty­viais bei iš­ma­niais spren­di­mais. Ven­tos upės de­ši­nio­jo kran­to te­ri­to­ri­jo­je bus įreng­ti pės­čių­jų ta­kai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, lau­ko tre­ni­ruok­liai, prie­plau­ka, mau­dyk­la, lau­ko te­ra­sa bei su­tvar­ky­ta ža­lio­ji zo­na, pa­sta­ty­tas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas. Vie­no­je iš til­to aikš­te­lių bus įreng­ta mul­ti­funk­ci­nė sto­te­lė, ku­rio­je su­mon­tuo­tas įren­gi­nys sau­lės ener­gi­ją ver­čian­tis oru, ener­gi­ja, bend­ra­vi­mu ir sau­gu­mu. Nau­jai įreng­ta Ven­tos upės pa­kran­tės erd­vė nea­be­jo­ti­nai taps vie­na iš la­biau­siai lan­ko­mų vie­tų kur­šė­niš­kiams ir at­vyks­tan­tiems sve­čiams.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras pa­prog­no­za­vo, jog, kai bus baig­ta Kur­šė­nų dva­ro re­no­va­ci­ja ir pa­sta­ty­tas pės­čių­jų til­tas per Ven­tą, dva­re ga­lės vyk­ti san­tuo­kos, veiks mu­zie­jus, o jau­ni­kiai sa­vo nuo­ta­kas "pri­va­lės" ant ran­kų ne­šti per Ven­tą iki pat Kur­šė­nų dva­ro.

Nu­tie­sus til­tą mies­to cent­ri­nės da­lies te­ri­to­ri­ja taps pa­trauk­les­nė vie­tos bend­ruo­me­nei ir mies­to sve­čiams, bus pri­tai­ky­ta neį­ga­lie­siems, šei­moms su vai­kiš­kais ve­ži­mė­liais.

Komentarai

Lieptas    Sek, 2020-03-01 / 10:52
tas nabagas tiltas pavelavo koki 30 metu,kai dar miestas klestejo,o dabar like miestelenai darniom gretom trauks nebent geroves valstyben,jei tik ana parke pamatys......
As    Ant, 2020-03-03 / 22:25

In reply to by Čia as

Daugeliu kursenam pasirodo nereikia bent kaip as matau. Ce kaip kokem kaime nieks keliu nebarsto taku neziuri iskase link pusyno gatve skerasai eksfaltuota pries kazkiek metu vamzdziams pertempt ir pila zemes ant virsaus. Dabar jau beveik zvirkeliu pavirto. Matomai era ne vieno karbaliauskinio daugeliuos tai ir nerupi.
ROBERC    Sek, 2020-03-01 / 18:08
Kažkam tai pasijuto į kortelę Vietiniam nereikalingas Kada merai kirps juostelę ir putino veidu džiaugsis nuveiktu darbu? Iš savo kišenės kažin🤔

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.