Kuršėnuose kyla tiltas per Ventą

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Kur­šė­nuo­se in­ten­sy­viai vyks­ta til­to per Ven­tą sta­ty­ba.
Kur­šė­nuo­se per Ven­tos upę sta­to­mas pės­čių­jų til­tas. Pės­čių­jų til­to sta­ty­bos dar­bus AB "Kau­no til­tai" pra­dė­jo praė­ju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį.

Su Šiau­lių ra­jo­no me­ru An­ta­nu Be­za­ru su­si­ti­kęs sta­ty­bos dar­bus at­lie­kan­čios bend­ro­vės "Til­ta" dar­bų va­do­vas Vai­das Žas­niaus­kas aiš­ki­no, kad sta­ty­bos pro­ce­sas yra su­dė­tin­gas, nes vie­na til­to at­ra­ma at­si­ran­da sa­lo­je, ki­ta – prie re­no­vuo­ja­mo Kur­šė­nų dva­ro, kur nė­ra pa­pras­ta pa­tek­ti su sun­kią­ja tech­ni­ka.

Sta­ty­bi­nin­kai ti­ki­si, kad til­tas bus pa­sta­ty­tas va­sa­rą.

Nau­juo­ju til­tu nuo L. Ivins­kio aikš­tės iki Kur­šė­nų dva­ro par­ko bus ga­li­ma pa­to­giai pa­siek­ti Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­rą, mo­kyk­lą, bei par­ką, ku­ria­me vyks­ta ma­si­niai ren­gi­niai ir šven­tės.

Ža­da­ma, kad nau­ja­sis sta­ti­nys trauks ne tik ori­gi­na­lia iš­vaiz­da, bet ir in­te­rak­ty­viais bei iš­ma­niais spren­di­mais. Ven­tos upės de­ši­nio­jo kran­to te­ri­to­ri­jo­je bus įreng­ti pės­čių­jų ta­kai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, lau­ko tre­ni­ruok­liai, prie­plau­ka, mau­dyk­la, lau­ko te­ra­sa bei su­tvar­ky­ta ža­lio­ji zo­na, pa­sta­ty­tas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas. Vie­no­je iš til­to aikš­te­lių bus įreng­ta mul­ti­funk­ci­nė sto­te­lė, ku­rio­je su­mon­tuo­tas įren­gi­nys sau­lės ener­gi­ją ver­čian­tis oru, ener­gi­ja, bend­ra­vi­mu ir sau­gu­mu. Nau­jai įreng­ta Ven­tos upės pa­kran­tės erd­vė nea­be­jo­ti­nai taps vie­na iš la­biau­siai lan­ko­mų vie­tų kur­šė­niš­kiams ir at­vyks­tan­tiems sve­čiams.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras pa­prog­no­za­vo, jog, kai bus baig­ta Kur­šė­nų dva­ro re­no­va­ci­ja ir pa­sta­ty­tas pės­čių­jų til­tas per Ven­tą, dva­re ga­lės vyk­ti san­tuo­kos, veiks mu­zie­jus, o jau­ni­kiai sa­vo nuo­ta­kas "pri­va­lės" ant ran­kų ne­šti per Ven­tą iki pat Kur­šė­nų dva­ro.

Nu­tie­sus til­tą mies­to cent­ri­nės da­lies te­ri­to­ri­ja taps pa­trauk­les­nė vie­tos bend­ruo­me­nei ir mies­to sve­čiams, bus pri­tai­ky­ta neį­ga­lie­siems, šei­moms su vai­kiš­kais ve­ži­mė­liais.

Komentarai

Lieptas    Sek, 2020-03-01 / 10:52
tas nabagas tiltas pavelavo koki 30 metu,kai dar miestas klestejo,o dabar like miestelenai darniom gretom trauks nebent geroves valstyben,jei tik ana parke pamatys......
As    Ant, 2020-03-03 / 22:25

In reply to by Čia as

Daugeliu kursenam pasirodo nereikia bent kaip as matau. Ce kaip kokem kaime nieks keliu nebarsto taku neziuri iskase link pusyno gatve skerasai eksfaltuota pries kazkiek metu vamzdziams pertempt ir pila zemes ant virsaus. Dabar jau beveik zvirkeliu pavirto. Matomai era ne vieno karbaliauskinio daugeliuos tai ir nerupi.
ROBERC    Sek, 2020-03-01 / 18:08
Kažkam tai pasijuto į kortelę Vietiniam nereikalingas Kada merai kirps juostelę ir putino veidu džiaugsis nuveiktu darbu? Iš savo kišenės kažin🤔
Kam tokiu metu?    Šeš, 2020-04-25 / 12:07
Kodėl tokiu sunkiu metu ir kai Kuršėnų mieste sumažėjo žmonių- vyksta tokie brangūs ir žmones erzinantys, beveik 4 milijonų eurų vertės, tiltų tiesimai? Kam? Kai šalia už šimto metrų yra puikus tiltas ir mašinoms, ir pėstiesiems! Atkreipkime dėmesį, kad nuo 2000-ųjų metų Šiaulių rajonui ir Kuršėnų miestui vadovauja valstiečiai su socialdemokratais tarpais pasikeisdami. Šis projektas projektas l. suvėluotas. Tarp šių dviejų tiltų "guli vadinama Jono Novogreckio sala". Nesu didelė jo gerbėja. Tik, kad gaunasi žmogus buvo tų pačių valstiečių ir komunistų keikiamas nepelnytai. Džiugu, kad jau ir taip išpuoselėta sala, tik nupjaunant žolę, yra įgavusi miestiečių ir svečių norą joje lankytis ir be šio grandiozinio tilto. Kam naudinga tokia grandiozinio tilto statyta šalia kito tilto? O kiek šaligatvių būtų buvę paklota už 4 milijonus eurų!? Garantuotai už tokią sumą ir Daugėlių, ir Pavenčių, ir centro kvartalai būtų buvę naujais šaligatviais iškloti! Žaidimo aikštelės, takai, suoliukai ir mini poilsio statiniai "Novogreckio saloje" galėjo atsirasti be tokio pinigų taškymo pėsčiųjų tiltui. O valstiečių taškomi pinigai tai, rinkėjai, jūsų!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.