Diskutuota dėl Ventos upės kraštovaizdžio

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Pro­jek­to pri­sta­ty­mas per­si­kė­lė ir prie pro­jek­tuo­to­jų pa­reng­tų že­mė­la­pių, kur kur­šė­niš­kiai konk­re­čiai nag­ri­nė­jo nu­ma­ty­tus spren­di­nius.
Kur­šė­niš­kiai, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir dar­buo­to­jai rin­ko­si į dar vie­ną Ven­tos upės slė­nio Kur­šė­nų mies­te kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo ir eko­lo­gi­nės būk­lės ge­ri­ni­mo spren­di­nių pri­sta­ty­mą.

Spren­di­nius pri­sta­tė ren­gė­jai – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir di­zai­no cent­ro "Bal­ti­jos kraš­to­vaiz­džiai" kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tai pro­fe­so­rius dr. Pet­ras Gre­ce­vi­čius ir do­cen­tas dr. Jo­nas Ab­ro­mas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gi­pol­do Kark­le­lio iš­sa­ky­ta abe­jo­nė, ar at­lai­kys le­do­ne­šius pa­kel­ti len­ti­niai ta­kai, su­si­lau­kė gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mo – dėl ta­kų pro­jek­tuo­to­jai dar ža­dė­jo pa­dir­bė­ti, nes pri­pa­žįs­ta, kad le­do­ne­šis juos iš kar­to su­lau­žys. Dis­ku­tuo­ta dėl in­va­zi­nių me­džių li­ki­mo, taip pat, ar rei­kia daug šiukš­lių dė­žių pa­lei ta­ką. Klaus­ta, ar šiukš­lių dė­žės ne­taps šiukš­li­ni­mo ir ne­tvar­kos prie­žas­ti­mi? Svars­ty­ta, gal­būt pa­si­nau­do­ti ki­tų sa­vi­val­dy­bių pa­tir­ti­mi – pa­ra­gin­ti šiukš­les lan­ky­to­jams su­si­rink­ti ir iš­si­neš­ti. Taip pat dis­ku­tuo­ta, ar prie ke­lis ki­lo­met­rus be­si­driek­sian­čio ta­ko tiks­lin­ga reng­ti ke­lis tua­le­tus, bai­mi­na­ma­si ne­tvar­kos.

Pro­jek­tuo­to­jai ža­dė­jo at­si­žvelg­ti į kai ku­riuos kur­šė­niš­kių pa­siū­ly­mus, nors pro­jek­tas jau be­veik baig­tas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.