Šiaulių rajono gyventojams – dar vienos rūšies konteineriai

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS asociatyvi nuo­tr.
Drabužiai ir avalynė nebus priimami.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­kvie­tė gy­ven­to­jus rū­šiuo­ti dar vie­nos rū­šies at­lie­kas – nau­do­tis teks­ti­lės at­lie­kų kon­tei­ne­riais.

Teks­ti­lės at­lie­koms pri­klau­so dra­bu­žiai, ava­ly­nė, pa­ta­ly­nė, ant­klo­dės, užuo­lai­dos, minkš­ti (pliu­ši­niai, me­džia­gi­niai) žais­lai ir pa­na­šių ga­mi­nių at­lie­kos. Gy­ven­to­jams bui­ty­je su­si­da­ran­čias teks­ti­lės at­lie­kas re­ko­men­duo­ja­ma at­skir­ti nuo ki­tų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų jų su­si­da­ry­mo vie­to­je. Pab­rė­žia­ma, kad teks­ti­lės at­lie­kų ne­ga­li­ma mes­ti į miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, ant­ri­nių ža­lia­vų ar ki­tus šioms at­lie­koms ne­skir­tus kon­tei­ne­rius bei pa­lik­ti ša­lia jų. Ta­čiau jas ga­li­ma pri­sta­ty­ti ne­mo­ka­mai į di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les.

Jei tu­ri­ma teks­ti­lė dar tin­ka­ma dė­vė­ti ar nau­do­ti, gy­ven­to­jams siū­lo­ma ją ati­duo­ti lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­joms.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra pa­si­ra­šė do­ta­ci­jos tei­ki­mo su­tar­tį ir iš At­lie­kų tvar­ky­mo pro­gra­mos lė­šų įsi­gi­jo dvi­de­šimt 2,5 ku­bo tal­pos teks­ti­lės at­lie­kų kon­tei­ne­rius. Teks­ti­lės at­lie­kas iš jų su­rinks Šiau­lių ra­jo­no ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ve­žė­jas UAB „Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis“.

Reklama: https://www.savashome.lt/