Konteinerių aikštelės: ne viskas vyksta sklandžiai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ša­lia Jau­nys­tės ir R. Ma­ri­jo­šiaus gat­vių reng­to­je kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­je įkas­tus kon­tei­ne­rius te­ko vėl iš­kas­ti.
Rad­vi­liš­kio mies­te šiuo me­tu ren­gia­ma 18 pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių, ta­čiau išaiš­kė­jo, jog kai ku­rioms iš jų teks ieš­ko­ti nau­jos vie­tos ir jas kel­ti ki­tur.
Iš vi­so iki va­sa­ros pra­džios pla­nuo­ja­ma įreng­ti 36 to­kias aikš­te­les.
Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Va­ra­na­vi­čius: "Tik iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, jog nė­ra sun­ku ras­ti tin­ka­mą vie­tą kon­tei­ne­rių aikš­te­lei".

Iš­ki­lo pro­ble­mų dėl pen­kių aikš­te­lių

Kaip vyks­ta dar­bai, ko­kias pro­ble­mas ten­ka spręs­ti, mies­te ren­giant pu­siau po­že­mi­nes kon­tei­ne­rių aikš­te­les, ko­vo 6 die­ną ap­tar­ta Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jo­je su­reng­ta­me po­sė­dy­je, ku­ria­me, be Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų, da­ly­va­vo dar­bų už­sa­ko­vas VšĮ "Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras" bei dar­bus at­lie­kan­čios UAB "VSA Vil­nius" at­sto­vai.

Kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įren­gi­mo dar­bai pra­dė­jo ju­dė­ti nuo šių me­tų pra­džios – ke­lio­li­ko­je pa­rink­tų vie­tų šiuo me­tu į že­mę jau yra įleis­tos kon­tei­ne­rių tal­pos, kai kur jau ruo­šia­ma bei pa­ruoš­ta trin­ke­lių dan­ga. Ta­čiau nau­do­tis nau­jai­siais kon­tei­ne­riais bus ga­li­ma tik ta­da, kai vi­si dar­bai bus pa­baig­ti, o ob­jek­tai pri­duo­ti dar­bų priė­mi­mo ko­mi­si­jai.

Vis tik ne vis­kas ei­na taip sklan­džiai, kaip no­rė­tų­si – dėl kai ku­rių aikš­te­lių ren­gi­mo iš­ki­lo pro­ble­mų.

Prob­le­mi­nė­mis ta­po ke­lios jau pra­dė­tos reng­ti aikš­te­lės, esan­čios tarp Jau­nys­tės gat­vės ir R. Ma­ri­jo­šiaus gat­vių, Šer­mukš­nių gat­vės 17-ojo, V. Ku­dir­kos gat­vės 19-ojo, Auš­ros aikš­tės 30-ojo, Kęs­tu­čio gat­vės 11a dau­gia­bu­čių na­mų.

Išaiš­kė­jo, jog šioms aikš­te­lėms teks ieš­ko­ti ki­tos vie­tos. Pa­vyz­džiui, aikš­te­lė prie Jau­nys­tės gat­vės (ša­lia pre­ky­bos cent­ro "Pa­gun­da" vi­di­nio kie­mo) pra­dė­ta reng­ti per ar­ti dau­gia­bu­čio na­mo.

Pa­sak at­lie­kų su­rin­ki­mo klau­si­mais ra­jo­ne be­si­do­min­čio Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vy­tau­to Va­ra­na­vi­čiaus, be­ren­giant kon­tei­ne­rius, paaiš­kė­jo, kad dėl dar­bų me­tu ap­tik­to vamz­džio teks keis­ti kon­tei­ne­rių pa­sta­ty­mo vie­tą. Mat, kon­tei­ne­riai dėl to bu­vo įkas­ti kiek per ar­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo.

Dar­bai Jau­nys­tės – R. Ma­ri­jo­šiaus gat­vių aiš­te­lė­je bu­vo pri­stab­dy­ti. Šiuo me­tu pa­tys kon­tei­ne­riai čia yra iš­kas­ti, duo­bės už­ly­gin­tos ir bus ieš­ko­ma nau­jos vie­tos jiems pa­sta­ty­ti, nors ša­lia jau bu­vo at­vež­ti ir ke­li pa­dėk­lai trin­ke­lių.

Dėl pa­na­šių prie­žas­čių bus ieš­ko­ma nau­jų vie­tų ir ša­lia ki­tų ke­tu­rių dau­gia­bu­čių pra­dė­toms reng­ti kon­tei­ne­rių aikš­te­lėms.

Teks keis­ti aikš­te­lių iš­dės­ty­mo sche­mą

Su­si­ti­ki­me Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jo­je bu­vo iš­sa­ky­tos pa­sta­bos ir siū­ly­mai sta­ty­to­jui bei dar­bų ran­go­vui dėl kai ku­rių aikš­te­lių vie­tų bei pro­jek­ti­nių spren­di­nių pa­kei­ti­mo, su­si­tar­ta, kad bus at­si­žvelg­ta į kai ku­riuos mies­to gy­ven­to­jų iš­sa­ky­tus pa­gei­da­vi­mus dėl aikš­te­lių įren­gi­mo vie­tų pa­kei­ti­mo.

V. Va­ra­na­vi­čiaus tei­gi­mu, dėl to teks keis­ti kon­tei­ne­rių aikš­te­lių iš­dės­ty­mo sche­mą, pa­pil­do­mo lai­ko ir lė­šų užims per­pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, to­po­nuot­rau­kos, de­ri­ni­mai.

Pa­ren­gus nau­jus pro­jek­ti­nius spren­di­nius, jie bus vie­šai pri­sta­to­mi vi­suo­me­nei.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos ir vie­šo­sios tvar­kos vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vy­tau­to Va­ra­na­vi­čiaus, at­si­žvel­gia­ma tik į pa­grįs­tas gy­ven­to­jų pa­sta­bas bei pa­gei­da­vi­mus.

Pa­sak jo, kaip įpras­ta, ne­trūks­ta ir to­kių pa­sta­bų, ku­rios pa­grįs­tos vien būgš­ta­vi­mais, kad kon­tei­ne­rių aikš­te­lė bus per ar­ti na­mo, kad ji užims da­lį vie­tos, kur anks­čiau bū­da­vo sta­to­mi au­to­mo­bi­liai ar­ba kad aikš­te­lė ga­lė­tų bū­ti ren­gia­ma ne prie jų, o prie kai­my­ni­nio na­mo.

"Sten­gia­mės ieš­ko­ti priim­ti­niau­sio spren­di­mo bū­do, taip pat žiū­ri­me, kad bū­tų lai­ko­ma­si vi­sų rei­ka­la­vi­mų", – re­dak­ci­jai sa­kė V. Va­ra­na­vi­čius.

Abe­jo­nės – dėl aukš­čio

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tams ki­lo abe­jo­nių ir dėl kai ku­rių ren­gia­mų kon­tei­ne­rių pa­ki­li­mo nuo že­mės pa­vir­šiaus aukš­čio.

"Dis­ku­ta­vo­me dėl per daug iš­si­ki­šu­sių į vir­šų kon­tei­ne­rių. Dėl to ga­li bū­ti pro­ble­mų iš­pil­ti šiukš­les vai­kams, že­mes­nio ūgio ar vy­res­niems žmo­nėms. To­dėl juos teks ar­ba įleis­ti gi­liau, ar­ba paaukš­tin­ti ap­link klo­ja­mų trin­ke­lių grin­di­nį.

Ki­ta ver­tus, ir čia tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tas pro­tin­gas ba­lan­sas – kon­tei­ne­riai ne­ga­li bū­ti ir per že­mai, nes tuo­met jau kil­tų pa­vo­jus į juos įkris­ti per at­vi­rą an­gą", – sa­kė V. Va­ra­na­vi­čius.

Pa­sak V. Va­ra­na­vi­čiaus, rei­ka­la­vi­mų ir stan­dar­tų yra pri­si­lai­ko­ma, ta­čiau kai kur ran­go­vų pa­pra­šy­ta pa­ko­re­guo­ti aukš­čius. Tai pa­ža­dė­ta įgy­ven­din­ti.

Iš­lai­ky­ti vie­no­dą ke­tu­rių kon­tei­ne­rių li­ni­ją, anot spe­cia­lis­to, kar­tais truk­do ir ne­ly­gus rel­je­fas, esan­tys nuo­ly­džiai.

Anot V. Va­ra­na­vi­čiaus, tik iš pir­mo žvilgs­nio ga­li at­ro­dy­ti pa­pras­ta su­ras­ti tin­ka­mą vie­tą kon­tei­ne­rių aikš­te­lėms. Ta­čiau ga­na daž­nai no­ri­mo­se vie­to­se vyk­dy­ti dar­bus truk­do esan­čios du­jo­tie­kio, ši­lu­mos tink­lų, elekt­ros, van­den­tie­kio, nuo­te­kų ar ry­šių tink­lų ko­mu­ni­ka­ci­jos, to­dėl ten­ka ieš­ko­ti ki­to va­rian­to.

Iš 36 ren­gia­mų pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių po vie­ną bus įreng­ta Lin­kai­čiuo­se ir Ku­tiš­kiuo­se. Vi­sos ki­tos – mies­te.