Atliekos pusiau požeminiuose konteineriuose nebetelpa

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Vos pra­dė­jus nau­do­tis įreng­tais pu­siau pože­mi­niais kon­tei­ne­riais, at­lie­kos ėmė į juos ne­be­tilp­ti.
Prieš šven­tes ir tar­puš­ven­čiu Jo­niš­kio gy­ven­to­jai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se vie­nas po ki­to žė­rė pa­si­pik­ti­ni­mą pu­siau po­že­mi­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riais, į ku­riuos su­dė­tin­ga su­mes­ti rū­šiuo­tas at­lie­kas, ir val­džia, ku­ri, kaip teig­ta, ne­su­sit­var­ko, ne­su­ge­ba su­re­gu­liuo­ti iš­ve­ži­mų, to­dėl aikš­te­lė­se gu­li krū­vos mai­šų su šiukš­lė­mis. Sa­vi­val­dy­bė­je į skun­dus rea­guo­ta, or­ga­ni­zuo­tas su­si­ti­ki­mas su Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro at­sto­vais: pla­nuo­ja­ma šiukš­les vež­ti daž­niau bei ieš­ko­ma ki­tų bū­dų, kad jos tie­siog ne­si­mė­ty­tų gre­ta kon­tei­ne­rių.

Pa­si­pik­ti­ni­mas dėl at­lie­kų, ku­rios mai­šais su­krau­tos prie kon­tei­ne­rių, pa­si­py­lė dar prieš di­džią­sias me­tų šven­tes. Žmo­nės į so­cia­li­nį tink­la­pį kė­lė fo­tog­ra­fi­jas, te­rau­da­mie­si, ką da­ry­ti, kur dė­ti at­lie­kas. Vie­ni ra­šė, kad at­lie­kų iš­ve­ži­mas ne­pa­kan­ka­mai daž­nas, ki­ti tei­gė, jog pu­siau po­že­mi­nių rū­šia­vi­mui skir­tų kon­tei­ne­rių an­gos per siau­ros, per ma­žos, to­dėl neį­ma­no­ma rū­šiuo­tų at­lie­kų iš­mes­ti, jos tie­siog su­kren­ta vie­na ant ki­tos ir ne­pask­lin­da po vi­są tal­pą į šo­nus, to­dėl at­ro­do, kad jau pri­pil­dy­ta. Įkel­ta net ir pa­vyz­džių iš ki­tų mies­tų, kur to­kių kon­tei­ne­rių an­gos esan­čios di­des­nės.

Ki­ti gi siū­lė pa­tiems bū­ti at­sa­kin­ges­niais pi­lie­čiais, dau­giau rū­šiuo­ti, su­spaus­ti plas­ti­ką ar kar­to­ną su­plė­šy­ti, kad tilp­tų. Bu­vo pa­teik­ta ir nuo­trau­kų, ku­rio­se vaiz­džiai ma­ty­ti, kad į teks­ti­lei skir­tą kon­tei­ne­rį prie dra­bu­žių su­ber­ti obuo­liai, ba­na­nų žie­vės, bul­vių lu­pe­nos, ku­rie tu­rė­tų gu­lė­ti su ki­to­mis ža­lio­sio­mis at­lie­ko­mis. Ki­tur prie miš­rių at­lie­kų su­vers­ti po­pie­riai. Ne­tin­ka­mai rū­šiuo­tų at­lie­kų pa­si­tai­kė ir ki­to­se tal­po­se.

Rea­guo­jant į gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir skun­dus šven­ti­niu lai­ko­tar­piu Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja or­ga­ni­za­vo pa­pil­do­mą rū­šiuo­tų at­lie­kų – plast­ma­sės, po­pie­riaus – iš­ve­ži­mą. Ta­čiau po Ka­lė­dų ir vėl bu­vo pa­na­ši si­tua­ci­ja. Tad gruo­džio 30 die­ną su­si­tik­ta su Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) at­sto­vais.

Po dis­ku­si­jų įver­ti­nus įvai­rius pa­siū­ly­mus su­tar­ta: jei­gu at­lie­kų kie­kiai jų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se ir to­liau ne­ma­žės, bus or­ga­ni­zuo­ja­mas daž­nes­nis at­lie­kų iš­ve­ži­mas. Taip pat lai­ko­tar­piu, kai ne­su­si­da­ro ža­lių­jų at­lie­kų, bus lei­džia­ma gy­ven­to­jams miš­rias ko­mu­na­li­nes at­lie­kas pil­ti į bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų kon­tei­ne­rius. Be to, gy­ven­to­jai bus dau­giau švie­čia­mi, ska­ti­na­mi rū­šiuo­ti at­lie­kų su­rin­ki­mo vie­to­se.