Naujoje Akmenėje pablogėjo geriamojo vandens kokybė

Vytauto RUŠKIO nuotr.
UAB „Ak­me­nės van­de­nys“ dar­buo­to­jas iš­pils­to ge­ria­mą­jį van­de­nį, at­vež­tą į kie­mus.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je į kie­mus pa­siū­ly­ta at­vež­ti ge­ria­ma­jį van­de­nį mo­bi­lio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, nes iš van­den­tie­kio čiau­pų van­duo nea­ti­tin­ka hi­gie­nos nor­mų. Ta­čiau kol kas ge­resn­io van­dens pa­gei­dau­ja ma­žu­ma mies­to gy­ven­to­jų.

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je maž­daug prieš mė­ne­sį pa­ste­bė­ta, kad van­den­tie­kio van­duo te­ka ne­skaid­rus, įga­vo kva­pą.

To­dėl im­ta dau­giau pirk­ti ge­ria­mo­jo van­dens pre­ky­bos cent­ruo­se.

Ge­ria­ma­jį van­de­nį tie­kian­ti UAB „Ak­me­nės van­de­nys“ pri­pa­žįs­ta: ko­ky­bė pa­blo­gė­jo. Ge­le­žies lit­re van­dens ran­da­ma apie 450 mi­lig­ra­mų, kai pa­gal nor­ma­ty­vus lei­džia­ma 200 mi­lig­ra­mų.

Bend­ro­vė pa­skel­bė, kad van­de­nį at­veš prie gy­ve­na­mų­jų na­mų mo­bi­lio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, kai gy­ven­to­jai už­si­sa­kys.

Pir­miau­sia pa­pra­šė Žal­gi­rio 31 na­mo gy­ven­to­jai. To­nos tal­pos cis­ter­no­je van­dens at­ve­žę "Ak­me­nės van­de­nų" dar­buo­to­jai lau­kė žmo­nių ke­lias va­lan­das. Iš­si­ne­šio­ta 200 lit­rų.

Ki­tą die­ną – kvie­ti­mas į Nep­rik­lau­so­my­bės 2 na­mo kie­mą. Lau­kė ke­lių žmo­nių ei­lu­tė. Jiems pa­ka­ko pri­si­pil­ti ke­tu­ris po 5 lit­rų tal­pos in­dus.

Šią sa­vai­tę už­sa­ky­mą pa­tei­kė pir­mo­ji įstai­ga – "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jo­je vei­kian­ti val­gyk­la. Jos dar­buo­to­jos tei­gė, kad ne­be­pa­to­gu vai­kams vir­ti mais­tą pa­ru­da­vu­sia­me van­de­ny­je.

Va­kar pa­pra­šy­ta van­dens at­vež­ti į UAB "Ak­me­nės ener­gi­ja" kon­to­rą.

Per dvi sa­vai­tes gau­ta šiek tiek dau­giau kaip de­šimt už­sa­ky­mų.

"Nau­jo­sios Ak­me­nės van­den­vie­tė­je su­si­da­riu­si ava­ri­nė si­tua­ci­ja tę­sis iki ki­tų me­tų ko­vo pa­bai­gos – tuo­met bus baig­ti nau­jų van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos dar­bai, pra­si­dė­ję praė­ju­sį mė­ne­sį", – sa­kė UAB "Ak­me­nės van­de­nys" di­rek­to­rius Ar­vy­das Suo­dis.

Jo tei­gi­mu da­bar tie­kia­mas ne­nu­ge­le­žin­tas van­duo iš grę­ži­nių Gau­džio­čiuo­se, o ve­žio­ja­mas van­duo pa­gal už­sa­ky­mą – iš iš Sab­laus­kiuo­se vei­kian­čių mo­der­nių grę­ži­nių.