Gyventojai šaukiasi pagalbos dėl prasto vandens

Ane­tos RUP­ŠIE­NĖS nuo­tr.
Ber­tu­žiuo­se ge­ria­mas van­duo nu­klo­ja ru­pio­mis nuo­sė­do­mis in­dus, ga­di­na bui­ti­nę tech­ni­ką.
Šiau­lių ra­jo­no Ber­tu­žių gy­ven­to­jų kant­ry­bė trū­ko. Ge­ria­mo van­dens ger­ti ne­be­ga­li­ma, nes įsi­py­lus į stik­li­nę vi­są dug­ną nu­klo­ja nuo­sė­dos. Gen­da bui­ti­nė tech­ni­ka, kem­ša­si filt­rai. Ieš­kant pa­gal­bos, at­sa­kin­gi as­me­nys tu­ri vie­ną ar­gu­men­tą – van­den­tie­kis se­nas, nė­ra pi­ni­gų jam at­nau­jin­ti. "Kur­šė­nų van­de­nys" ža­da gy­ven­to­jams jų si­tua­ci­ją pa­ge­rin­ti.

Gy­ven­to­jai ne­be­no­ri ty­lė­ti ir lauk­ti

"Tai jau pa­sku­ti­nis la­šas! Vi­siš­kas pa­si­ty­čio­ji­mas iš žmo­nių! Tai UAB "Kur­šė­nų van­de­nys" tie­kia­mas van­den­tie­kio van­duo Ber­tu­žių gy­ven­vie­tei. Jo­kie skam­bu­čiai, pra­šy­mai, skun­dai ne­vei­kia, vi­sur at­sa­ky­mas – nė­ra pi­ni­gų! Tik są­skai­tos at­siųs­ti nie­kas ne­pa­mirš­ta!", – so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pik­ti­no­si Ber­tu­žių gy­ven­to­ja Ane­ta Rup­šie­nė.

Pa­kal­bin­ta mo­te­ris bė­do­jo, kad van­dens ko­ky­bė pra­sta jau ne pir­mus me­tus, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu ypač pa­gau­sė­jo ru­pių nuo­sė­dų. Ji skun­dė­si, kad grei­čiau­siai nuo šių nuo­sė­dų su­ge­do skal­bi­mo ma­ši­na, sie­no­je įmon­tuo­tas tua­le­to ba­ke­lis ėmė kiš­tis ir leis­ti van­de­nį. Bui­ti­nis filt­ras, ga­min­to­jo pa­skai­čiuo­tas 200 lit­rų, už­si­ki­šo per­filt­ra­vęs 5 lit­rus van­dens.

A. Rup­šie­nė sa­kė skam­bi­nu­si ir į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, ir į "Kur­šė­nų van­de­nis", ta­čiau vi­sur su­lau­kian­ti at­sa­ky­mo, kad si­tua­ci­ja ži­no­ma, ta­čiau jai pa­tai­sy­ti nė­ra pi­ni­gų.

"Mie­lie­ji, pa­ti­rian­tys šį koš­ma­rą, pri­si­jun­ki­te, ra­šy­ki­te ko­men­ta­rus, kel­ki­te sa­vo nuo­trau­kas, fil­muo­tą me­džia­gą. Ne­be­ga­li­ma ty­lė­ti ir lauk­ti ste­buk­lo. Tai ne­be­ga­li tęs­tis, gal nors taip mus iš­girs!" – kvie­tė ne­vil­ties apim­ta mo­te­ris.

Ke­li gy­ven­to­jai taip pat pa­tvir­ti­no si­tua­ci­ją ir pa­skel­bė vaiz­do įra­šus, kur ma­to­ma, kad į in­dą nu­lei­dus iš kra­no van­de­nį, jo dug­ne lie­ka ru­pios nuo­sė­dos.

Spren­di­mai nuo se­niū­ni­jos ne­prik­lau­so?

Kai­rių se­niū­nas Ar­tū­ras Šul­čius sa­kė si­tua­ci­ją ži­nąs jau 12 me­tų, ta­čiau jos spren­di­mas pri­klau­so ne nuo se­niū­ni­jos.

"Vi­suo­se kai­muo­se yra pa­na­šios pro­ble­mos. Tą tu­ri už­tik­rin­ti ge­ria­mo van­dens tie­kė­jas – "Kur­šė­nų van­de­nys". Tai jie nu­si­ma­to biu­dže­tus, ei­liš­ku­mą va­ly­mo įren­gi­mų re­konst­ruk­ci­jai ar nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bai. Ra­jo­no mas­tu tai da­ro­ma, bet ne­ži­nau, nei ei­lės, nei ka­da ji ateis Ber­tu­žiams", – kal­bė­jo se­niū­nas.

Jis sa­kė pa­si­tei­ra­vęs "Kur­šė­nų van­de­ny­se", ka­da pa­ge­rės van­duo gy­ven­to­jams, ta­čiau esą ga­vo at­sa­ky­mą, jog vis­kas pri­klau­so nuo fi­nan­sa­vi­mo.

Se­niū­nas įsi­ti­ki­nęs, kad nuo van­dens šiukš­lių, ku­rios grei­čiau­siai su­si­da­ro dėl se­nų vamz­dy­nų, ga­li ap­sau­go­ti filt­rai.

"Apie vi­sos van­dent­var­kos tink­lų kei­ti­mą nė­ra net kal­bos. Tik gir­dė­jau, kad ga­lė­tų bū­ti pa­keis­tas van­dens pa­da­vi­mas, ap­len­kiant Ber­tu­žių van­den­vie­tę", – aiš­ki­no A. Šul­čius.

Jis pa­ste­bė­jo, kad gy­ven­to­jai pir­miau­sia tu­ri kreip­tis į "Kur­šė­nų van­de­nis", ir ne žo­džiu, o raš­tu. Jie gau­tų at­sa­ky­mą, o jei jis ne­ten­kin­tų ga­lė­tų ieš­ko­ti pa­gal­bos ki­tur.

Se­niū­nas tei­gė, kad ir Kai­riuo­se yra se­ni vamz­dy­nai. Įvy­kus lo­ka­liai ava­ri­jai van­dens tie­ki­mas su­stab­do­mas vi­sai gy­ven­vie­tei, nes vie­nam kvar­ta­lui jo už­suk­ti ne­ga­li­ma.

Tieks iš­va­ly­tą van­de­nį iš Kai­rių

UAB "Kur­šė­nų van­de­nys" di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Jo­nas Glo­de­nis pa­tvir­ti­no, kad Ber­tu­žių gy­ven­vie­tė­je iš vie­ti­nio grę­ži­nio tei­kia­mas van­duo nė­ra ge­ros ko­ky­bės, ja­me daug ge­le­žies, nes nė­ra nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­nių.

"Mes jau bai­gia­me pa­reng­ti pro­jek­tą ir šiais me­tais Ber­tu­žių gy­ven­vie­tę pri­jung­si­me prie Kai­rių van­den­tie­kio, kur van­duo yra iš­va­ly­tas nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­nių", – van­dens tie­kė­jų ras­tą išei­tį pra­ne­šė va­do­vas.

Jis pa­ko­men­ta­vo, kad Ber­tu­žių grę­ži­ny­je leis­ti­na ge­le­žies nor­ma yra vir­ši­ja­ma, ta­čiau Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pa­tik­ri­na ir, anot di­rek­to­riaus, sa­ko, kad tai nė­ra kenks­min­ga, tik tru­pu­tį ken­kia bui­ti­niams prie­tai­sams, plau­tu­vės pa­rū­di­ja.

A. J. Glo­de­nis aiš­ki­no, kad at­si­ti­kus trum­pa­lai­kėms pro­ble­moms, jų dar­buo­to­jai lai­kas nuo lai­ko nu­va­žiuo­ja ir tam kar­tui pra­plau­na sis­te­mas. Di­rek­to­rius pa­ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti gy­ven­to­jų skun­dais, kad pa­sta­ruo­ju me­tu itin pa­gau­sė­jo van­de­ny­je nuo­sė­dų.

Di­rek­to­rius ža­da, kad pa­jun­gus Ber­tu­žių gy­ven­vie­tei van­dens tie­ki­mą iš Kai­rių, ap­len­kiant gy­ven­vie­tės van­dens grę­ži­nį, gy­ven­to­jai tu­rės ge­rą iš­va­ly­tą van­de­nį. Ber­tu­žius nuo Kai­rių ski­ria kiek dau­giau nei ki­lo­met­ras. Šiuos dar­bus bend­ro­vė at­liks iš sa­vų lė­šų.

"Ka­dan­gi nė­ra nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­nių, van­den­tie­kio vamz­džiuo­se ant sie­ne­lių yra su­si­kau­pę ge­le­žies. Jei kaž­kas ar re­mon­tuo­ja, ar dar dėl ko­kių nors prie­žas­čių su­ju­di­na, ku­rį lai­ką ga­li ati­te­kė­ti nuo sie­ne­lių at­šo­ku­sios rū­dys", – ko­men­ta­vo di­rek­to­rius, ko­dėl van­de­ny­je pa­gau­sė­ja nuo­sė­dų.Jis pa­tvir­ti­no, kad Šiau­lių ra­jo­ne yra įreng­ti 29 nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­niai, o rei­kė­tų maž­daug 34. Iš kar­to vi­siems esą neį­ma­no­ma pa­sta­ty­ti. Šiais me­tais per vie­tos veik­los gru­pės pro­jek­tus bus pa­sta­ty­ti nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­niai Vo­ve­riš­kė­se ir Gil­vy­čiuo­se.