Ar bauda sumažins fluoridų kiekį?

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Kel­mė­je iš čiau­po bė­gan­čia­me van­de­ny­je esan­tis fluo­ri­dų kie­kis pu­se mi­lig­ra­mo vir­ši­ja hi­gie­nos nor­mą.
Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba UAB „Kel­mės van­duo" sky­rė 1 143 eu­rų bau­dą už tai, kad bend­ro­vė gy­ven­to­jams tie­kia Hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mų nea­ti­tin­kan­tį ge­ria­mą­jį van­de­nį, ku­ria­me vir­ši­ja­mas leis­ti­nas fluo­ri­do kie­kis.
Ta­čiau nei bend­ro­vės at­sto­vai, nei Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai nė­ra la­bai ka­te­go­riš­ki fluo­ri­dų at­žvil­giu. Juo­lab, kad leis­ti­nos jo nor­mos kai ku­rio­se ša­ly­se yra žy­miai di­des­nės ne­gu Lie­tu­vo­je.

Tai­ky­ta iš­ly­ga

UAB „Kel­mės van­duo" eksp­lo­tuo­ja 33 van­den­vie­tes. Pri­žiū­ri apie 200 ki­lo­met­rų van­den­tie­kio ir apie 100 ki­lo­met­rų nuo­te­kų tink­lų.

Kai ku­rio­se van­den­vie­tė­se fluo­ri­dų kie­kis vir­ši­ja leis­ti­nas nor­mas. Pa­gal Hi­gie­nos nor­mą lit­re van­dens ga­li bū­ti iki 1,5 mi­li­lit­ro fluo­ro. Ta­čiau Šau­kė­nuo­se fluo­ro kie­kis sie­kia iki 3 mi­lig­ra­mų lit­re van­dens, Kel­mė­je – 2–2,3 mi­lig­ra­mų, Šed­ba­ruo­se – 1,9 mi­lig­ra­mo. Tuo tar­pu Ty­tu­vė­nų apy­lin­kė­se ir dar kai ku­rio­se van­den­vie­tė­se flo­ro nor­mos ne­vir­ši­ja­mos ar­ba yra ma­žes­nės už leis­ti­nas.

Pa­di­din­tas fluo­ro kie­kis van­de­ny­je – se­na Kel­mės ra­jo­no pro­ble­ma. Ji bū­din­ga dau­ge­liui Va­ka­rų Lie­tu­vos ra­jo­nų.

Ka­dan­gi Eu­ro­pos di­rek­ty­vos rei­ka­lau­ja var­to­to­jams tiek­ti ko­ky­biš­ką van­de­nį, o Kel­mės ra­jo­ne to­kios ga­li­my­bės ne­bu­vo, Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras bend­ro­vei tai­kė iš­ly­gą dėl ge­ria­mo­jo van­dens ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų. Iš­ly­ga ga­lio­jo nuo 2012 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio iki 2015 me­tų ba­lan­džio.

Per tą lai­ko­tar­pį bend­ro­vė tu­rė­jo im­tis prie­mo­nių, kad bū­tų su­ma­žin­ta fluo­ri­do kon­cent­ra­ci­ja ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je.

Ta­čiau per iš­ly­gos tai­ky­mo lai­ką si­tua­ci­ja ne­daug pa­si­kei­tė. O nuo 2015 me­tų van­duo var­to­to­jams bu­vo tie­kia­mas ne­tu­rint nė iš­ly­gos.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, nu­sta­čiu­si, kad UAB „Kel­mės van­duo" tai­ky­tos prie­mo­nės nė­ra efek­ty­vios, krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bą dėl li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los są­ly­gų įver­ti­ni­mo. Var­to­to­jams tie­kia­mas ge­ria­ma­sis van­duo tu­ri ati­tik­ti Hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mus, tai yra vie­na iš li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los są­ly­gų.

Tei­sė ger­ti ko­ky­biš­ką van­de­nį

Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba sky­rė UAB "Kle­mės van­duo" 1 143 eu­rų – 0,1 pro­cen­to nuo me­ti­nių re­gu­liuo­ja­mos veik­los pa­ja­mų bau­dą.

"Ta­ry­ba su­pras­da­ma, kad ge­ria­mo­jo van­dens ko­ky­bė yra itin svar­bus veiks­nys kiek­vie­nam gy­ven­to­jui, nes tie­sio­giai įta­ko­ja svei­ka­tą ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, dar praė­ju­siais me­tais pra­dė­jo dia­lo­gą su ki­to­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo, sie­kiant už­tik­rin­ti ge­ria­mo­jo van­dens ko­ky­bės prie­žiū­rą. Šiais me­tais pa­si­ra­šius bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Vals­ty­bi­ne mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, tar­ny­ba krei­pė­si į VERT dėl si­tua­ci­jos Kel­mė­je. Ti­kiuo­si, kad po VERT spren­di­mo, įmo­nė ir sa­vi­val­dy­bė im­sis konk­re­čių veiks­mų ir at­liks bū­ti­nas in­ves­ti­ci­jas į ge­ria­mo­jo van­dens inf­rast­ruk­tū­rą, o gy­ven­to­jai ga­lės gau­ti tin­ka­mos ko­ky­bės ge­ria­mo­jo van­dens pa­slau­gas", – vie­šo­jo­je erd­vė­je spren­di­mą ko­men­ta­vo Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kė In­ga Ži­lie­nė.

UAB „Kel­mės van­duo" įpa­rei­go­ta ne vė­liau kaip per 2 mė­ne­sius pa­teik­ti veiks­mų pla­ną, ku­ria­me bū­tų nu­ma­ty­tos prie­mo­nės fluo­ri­do kon­cent­ra­ci­jai su­ma­žin­ti, ir įspė­jo, kad, to ne­pa­da­rius ar ne­ga­vus iš­ly­gos, bend­ro­vei ga­li bū­ti stab­do­ma li­cen­ci­ja vyk­dy­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo veik­lą.

Ta­ry­ba yra at­sa­kin­ga už ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jų li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los są­ly­gų prie­žiū­rą, ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo pa­slau­gų ati­tik­tį ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mams, są­ly­gas fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims gau­ti sau­gos ir ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį ge­ria­mą­jį van­de­nį.

Ar fluo­ri­dai di­džiau­sia blo­gy­bė?

Kel­miš­kiai už ku­bi­nį met­rą ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų pa­ša­li­ni­mą mo­ka po 2,99 eu­ro, dar po 2,10 eu­ro kiek­vie­ną mė­ne­sį mo­ka va­di­na­mo abo­nen­ti­nio mo­kes­čio. Prieš me­tus Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja vie­na­ša­liš­kai kel­miš­kiams pa­tvir­ti­no šias, pa­ly­gin­ti aukš­tas van­dens kai­nas.

UAB "Kel­mės van­duo" di­rek­to­rius Min­dau­gas Už­miš­kis "Šiau­lių kraš­tui" tvir­ti­no, jog ne­pai­sant šiek tiek pa­di­din­to fluo­ri­dų kie­kio, van­duo Kel­mės ra­jo­ne yra ko­ky­biš­kas. Jis ima­mas iš 200 met­rų gy­lio, yra gy­vas, pri­so­tin­tas rei­ka­lin­gų mik­roe­le­men­tų, ge­ro sko­nio.

Ga­liau­siai ky­la klau­si­mas, ar pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis fluo­ro kie­kio vir­ši­ji­mas ken­kia svei­ka­tai. Jei­gu taip, ko­dėl skir­tin­go­se ša­ly­se yra skir­tin­gos fluo­ro kie­kio van­dens lit­re nor­mos? Pa­vyz­džiui, JAV leis­ti­na fluo­ro nor­ma 4 mi­lig­ra­mai lit­re van­dens. Ne­pa­vy­ko ras­ti jo­kių moks­li­nin­kų at­lik­tų ty­ri­mų, kiek ir kaip fluo­ras ken­kia svei­ka­tai.

Pa­na­šiai svars­to ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai. Kai ku­rie tvir­ti­na, jog vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ku­rie su­da­ro di­džią­ją da­lį ra­jo­no gy­ven­to­jų, fluo­ras net bū­ti­nas. O vai­kams fluo­ras la­biau ken­kia, kai jie va­lo­si dan­tis su fluo­ro tu­rin­čia dan­tų pa­sta.

Pa­sak M. Už­miš­kio, vie­nin­te­lė ga­li­my­bė pa­ša­lin­ti fluo­rą iš van­dens sta­ty­ti bran­gius memb­ra­ni­nius filt­rus. Ta­čiau jų iš­filt­ruo­tas van­duo jau lik­tų ne­be­gy­vas. Tad ka­žin kas ge­riau?

Se­ni ir nau­ji pla­nai

M. Už­miš­kis ne­se­niai va­do­vau­ja sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiai įmo­nei UAB "Kel­mės van­duo". Jis tvir­ti­na, jog, dar prieš jam pra­de­dant dirb­ti, bu­vo im­ta­si veiks­mų sie­kiant su­ma­žin­ti fluo­ro kie­kį van­de­ny­je. Kar­tu su sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tais pa­reng­tas prie­mo­nių pla­nas.

Nuo­lat vyk­do­ma pro­gra­mi­nė van­den­vie­čių prie­žiū­ra. At­lik­ta ga­li­my­bių stu­di­ja. Ke­tin­ta pa­sek­ti Tel­šių pa­vyz­džiu. Šia­me mies­te fluo­ri­dų kon­cent­ra­ci­ja van­de­ny­je su­ma­ži­na­ma mai­šant iš gi­lu­mi­nių grę­ži­nių iš­gau­tą van­de­nį su van­de­niu iš aukš­tes­nių sluoks­nių.

Su UAB "Kau­no hid­ro­lo­gi­ja" su­da­ry­ta su­tar­tis. Pa­da­ry­ti trys ban­do­mie­ji žval­gy­bi­niai grę­ži­niai. Ti­kė­ta­si ras­ti van­dens aukš­tes­niuo­se sluoks­niuo­se. Ta­čiau vi­suo­se grę­ži­niuo­se van­duo ras­tas tik 200–220 met­rų gy­ly­je. Jį iš­ty­rus, paaiš­kė­jo, jog fluo­ro taip pat yra.

De­ja, Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba šias prie­mo­nes įver­ti­no kaip nee­fek­ty­vias.

Kas to­liau? M. Už­miš­kis in­for­ma­vo, jog ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ren­gia do­ku­men­tus Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rui, kad bend­ro­vei bū­tų pra­tęs­ta iš­ly­ga to­liau tiek­ti van­de­nį var­to­to­jams.

Biu­dže­te nu­ma­ty­ta lė­šų memb­ra­ni­nių filt­rų pro­jek­ta­vi­mui. O ki­tą­met ti­ki­ma­si gau­ti biu­dže­to lė­šų šių filt­rų sta­ty­bai, ku­ri kai­nuo­tų apie 400 tūks­tan­čių eu­rų.