Metai išlydėti su elnienos kepsniais

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Vir­tu­vės še­fas Vy­lius Blauz­da­vi­čius (de­ši­nė­je) su sa­vo ko­man­da el­nie­nos keps­nius pra­dė­jo kep­ti iš va­ka­ro.
Pas­ku­ti­nę se­nų­jų me­tų die­ną Rad­vi­liš­kio ra­jo­no įmo­nės bei įstai­gos rad­vi­liš­kie­čiams tra­di­ciš­kai do­va­no­jo nau­ja­me­ti­nę po­pie­tę, ku­rio­je Ka­lė­dų se­ne­liais vir­to įstai­gų va­do­vai, bu­vo ga­li­ma pa­si­vai­šin­ti įstai­gų su­neš­to­mis vai­šė­mis.
Šven­tės kul­mi­na­ci­ja ta­po mies­te­lė­nams da­li­ja­mi ma­ri­nuo­tos el­nie­nos keps­niai.

Pa­gerb­ti gra­žiau­siai pa­si­puo­šu­sie­ji

Gruo­džio 31-osios vi­dur­die­nį mies­to aikš­tė­je su­si­rin­ku­sius mies­te­lė­nus su ar­tė­jan­čiais Nau­jai­siais svei­ki­no bū­rys Ka­lė­dų se­ne­lių – įmo­nių ir įstai­gų (dau­giau­sia – biu­dže­ti­nių) va­do­vų.

Rau­do­na se­ne­lių ap­ran­ga ir bal­tos barz­dos pui­kiai slė­pė per­si­ren­gė­lių ta­pa­ty­bes – sun­ku bu­vo at­pa­žin­ti, ku­ris se­ne­lis yra ra­jo­no me­ras, po ku­ria ap­ran­ga pa­si­slė­pęs ug­nia­ge­sių va­das, mo­kyk­los ar dar­že­lio va­do­vas.

Vi­siems se­ne­liams va­do­va­vo Di­džio­ji Snai­gė – Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro me­no va­do­vė-re­ži­sie­rė Ra­sa At­ko­čiū­nie­nė.

Ka­lė­dų se­ne­liai svei­ki­no ir do­va­nas įtei­kė gra­žiau­siai šven­tėms pa­si­da­bi­nu­sių įstai­gų, dau­gia­bu­čių ir in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kams bei idė­jų au­to­riams, pa­svei­kin­ti gra­žiau­sios ka­lė­di­nių eg­lu­čių alė­jos eg­lu­tės kū­rė­jai bei mies­te su­kur­to ka­lė­di­nio marš­ru­to lai­mė­to­jai.

Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nas Er­nes­tas Mon­čaus­kas ir ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis už ka­lė­di­nio ste­buk­lo kū­ri­mą ir šven­ti­nės nuo­tai­kos sklei­di­mą pa­dė­ko­jo gra­žiai pa­si­puo­šu­sios Rad­vi­liš­kio mies­to Že­mai­tės gat­vės gy­ven­to­jams.

Gra­žiau­sia Ka­lė­di­nių eg­lu­čių alė­jos eg­lu­te pa­skelb­ta dau­giau­sia pa­tik­tu­kų ga­vu­si Rad­vi­liš­kio plau­ki­mo ba­sei­no ko­lek­ty­vo su­kur­ta eg­lu­tė.

Už gra­žiau­sias aki­mir­kas, už­fik­suo­tas Rad­vi­liš­kio mies­to ka­lė­di­nia­me marš­ru­te, ap­do­va­no­ta Au­gus­tė Ab­ro­ma­vi­čiū­tė ir jos šei­ma, už gra­žiau­siai pa­puoš­tą dau­gia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­gą ir bal­ko­ną – Ru­gi­lė Kur­ga­no­vai­tė ir jos šei­ma.

Gra­žiau­siai pa­puoš­tu dau­gia­bu­čiu na­mu no­mi­nuo­tas Jau­nys­tės gat­vės dau­gia­bu­tis Nr. 1, gra­žiau­siai pa­puoš­ta in­di­vi­dua­laus na­mo ap­lin­ka iš­rink­ta Do­vi­lės ir Min­dau­go Gap­šių na­mų te­ri­to­ri­ja, už gra­žiau­siai pa­puoš­tą įstai­gos ap­lin­ką ap­do­va­no­tas Rad­vi­liš­kio lop­še­lio-dar­že­lio "Eg­lu­tė" ko­lek­ty­vas.

Ko­šės, sriu­bos ar keps­nio?

Šra­tas­vy­dį bei ki­tus ka­ri­nius spor­ti­nius žai­di­mus pro­pa­guo­jan­tis Rad­vi­liš­kio klu­bas "Juod­var­niai" į ren­gi­nį su­si­rin­ku­siems smal­suo­liams ap­ro­dė šiam spor­tui nau­do­ja­mą gink­luo­tę bei mas­kuo­jan­čią ap­ran­gą.

Ant­rus me­tus ren­gia­mo­je se­nų­jų me­tų pa­ly­dų po­pie­tė­je neap­sei­ta be vai­šių – kiek­vie­na jo­je da­ly­va­vu­si įmo­nė kvie­tė pa­ra­gau­ti jų at­si­neš­tų ska­nės­tų.

Pa­sie­nie­čiai iš Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos vai­ši­no ke­lių rū­šių kruo­pų su mė­sa ko­še, prie ku­rios iš­si­ri­kia­vo ne­men­ka ei­lu­tė.

UAB "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" at­sto­vas į lėkš­tes pils­tė žu­vie­nę, van­dens tie­kė­jai iš UAB "Rad­vi­liš­kio van­duo" siū­lė pa­ra­gau­ti rū­ky­tos deš­ros, su­muš­ti­nių bei vai­sių kok­tei­lių, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nės – sau­sai­nių ir ar­ba­tos.

Prie Dai­lės mo­kyk­los pe­da­go­gių bal­to­mis pe­lė­mis pa­puoš­to sta­lo bu­vo ga­li­ma pa­ra­gau­ti pe­lių ska­nės­to – ke­lių rū­šių sū­rio.

Šven­tė­je bu­vo ir char­čo sriu­bos, ir vai­sių ar kep­tų ze­fy­rų, ta­čiau di­džiau­sio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė vir­tu­vės še­fo Vy­liaus Blauz­da­vi­čiaus dar iš­va­ka­rė­se pra­dė­ti kep­ti dvie­jų el­nių ma­ri­nuo­ti keps­niai.

Prie jų iš­si­ri­kia­vo di­džiau­sia "al­ka­nų­jų" mi­nia, lau­kian­ti, kol iš fo­li­jos bus iš­vy­nio­ti ir su­pjaus­ty­ti kep­tos mė­sos kum­piai ir ki­tos kep­to el­nio kū­no da­lys.

Į aikš­tė­je iš­si­vin­gia­vu­sias dvi ei­les sto­jo ir tie, ku­rių na­muo­se lau­kė gau­sus šven­ti­nis sta­las, ir tie, ku­rių šven­tės tu­rė­jo bū­ti kuk­lios.

Sa­vo­sios el­nio po­rci­jos – ke­lių ga­ba­lė­lių mė­sos ir svo­gū­nė­lių bei agur­kų gar­ny­ro su­lau­kęs sen­jo­ras An­ta­nas sa­kė į po­pie­tę atė­jęs vien dėl šio keps­nio.

"Man jau 85-eri, o aš dar nie­ka­da ne­su ra­ga­vęs el­nie­nos. Sa­kau, nors kar­tą pa­bū­siu po­nas", – juo­ka­vo rad­vi­liš­kie­tis.

Bu­vo ir juo­kau­jan­čių, jog rad­vi­liš­kie­čių šven­tė su­ma­žins Ka­lė­dų se­ne­lio el­nių pa­ly­dą.

El­nie­nos šven­ti­nei po­pie­tei pa­do­va­no­jo Me­džio­to­jų są­jun­gos "Gam­ta" Rad­vi­liš­kio sky­rius, ke­pi­mo pa­slau­gą – ra­jo­no vers­li­nin­kai.