2020-uosius sutikime saugiai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ir to­liau su­stip­rin­to­mis pa­jė­go­mis dir­ban­tys Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai lin­ki sau­gių šven­čių.
Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se la­bai svar­bu kiek­vie­nam pa­gal­vo­ti ir apie tai, kaip neap­kar­tin­ti šven­tės ir sau­giai su­tik­ti 2020-uo­sius.

Jau įpras­ta Nau­jų­jų nak­tį ste­bė­ti įspū­din­gus fe­jer­ver­kus, ta­čiau ne kiek­vie­nas, anot Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos, su­si­mąs­to, ko­kius pa­da­ri­nius ga­li at­neš­ti at­sai­nus po­žiū­ris į pi­ro­tech­ni­kos nau­do­ji­mą. Pa­rei­gū­nai pri­me­na, kad su pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­niais rei­kia elg­tis at­sa­kin­gai, jais drau­džia­ma nau­do­tis ap­svai­gus. Sprogs­ta­mų­jų me­džia­gų ne­ga­li­ma ga­min­ti pa­tiems, jas rei­kia įsi­gy­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se pre­ky­bos vie­to­se, tu­rin­čio­se iš­duo­tus lei­di­mus. Le­ga­lus fe­jer­ver­kų įsi­gi­ji­mas ge­ro­kai su­ma­ži­na ti­ki­my­bę, kad į ran­kas pa­klius ne­tin­ka­mos ko­ky­bės, pa­vo­jin­gos sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos.

Ne­ma­žiau svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­nių pa­kuo­tes – jos tu­ri bū­ti me­cha­niš­kai ne­pa­žeis­tos, ne­de­for­muo­tos, ant jų ne­ga­li bū­ti skys­čių pa­lik­tų pėd­sa­kų.

De­rė­tų ži­no­ti, kad fe­jer­ver­kui ne­su­vei­kus, ne­ga­li­ma mė­gin­ti jį pa­kar­to­ti­nai už­deg­ti, nes toks veiks­mas ga­li kai­nuo­ti rim­tus svei­ka­tos su­ža­lo­ji­mus ar net gy­vy­bę. Lau­ko nau­do­ji­mui pri­tai­ky­tų pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­nių ne­va­lia nau­do­ti už­da­ro­se pa­tal­po­se, o jų lai­ky­mo (san­dė­lia­vi­mo) vie­to­se, drau­džia­ma nau­do­tis ug­ni­mi, rū­ky­ti ar iš­ban­dy­ti pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes.

Sie­kiant už­tik­rin­ti sklan­džias Nau­jų­jų su­tik­tu­ves, bū­ti­na rū­pin­tis ne tik sa­vo, bet ir ap­lin­ki­nių sau­gu­mu, to­dėl fe­jer­ver­kus drau­džia­ma nu­kreip­ti į žmo­nes, gy­vū­nus, pa­sta­tus ar leng­vai už­si­lieps­no­jan­čius daik­tus. Svar­bu pa­si­rū­pin­ti, kad vai­kai ne­tu­rė­tų ga­li­my­bės žais­ti su pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­niais ir jų at­lie­ko­mis.