Kuršėnuose – istorinių Vilniaus universiteto leidinių paroda

Vi­dos RA­GAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Kur­šė­nuo­se eks­po­nuo­ja­mi uni­ka­lūs is­to­ri­niai Vil­niaus uni­ver­si­te­to lei­di­niai.
Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­ka ir Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja va­sa­rio 28 die­ną is­to­ri­jos ir li­te­ra­tū­ros ži­no­vus pa­kvie­tė į pa­ro­dą „Lie­tu­va Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je: Kur­šė­nai“.
Vi­dos RA­GAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Kur­šė­nuo­se eks­po­nuo­ja­mi uni­ka­lūs is­to­ri­niai Vil­niaus uni­ver­si­te­to lei­di­niai.

Tai jau šeš­tus me­tus tę­sia­mo pro­jek­to „Lie­tu­va Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je“ da­lis. Pro­jek­to tiks­las – VU bib­lio­te­ko­je sau­go­mo re­gio­nų kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bių, tu­rin­čių iš­skir­ti­nę svar­bą Lie­tu­vai ir jos kul­tū­ros is­to­ri­jai, pri­sta­ty­mas. Šiais me­tais 450 me­tų ju­bi­lie­jų šven­čian­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ka, įgy­ven­din­da­ma pro­jek­to idė­ją, pla­nuo­ja ap­lan­ky­ti 15 Lie­tu­vos mies­tų. Tarp jų ir Kur­šė­nus.

Į Kur­šė­nus at­vy­ko gau­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos ko­man­da. Į Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos sa­lė­je su­si­rin­ku­sius gim­na­zis­tus, is­to­ri­kus, mo­ky­to­jus, bend­ruo­me­nės na­rius bei sve­čius pa­svei­ki­no Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė.

Moks­li­nių ty­ri­mų ir pa­vel­do rin­ki­nių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ni­jo­lė Klin­gai­tė-Da­ce­vi­čie­nė iš­sa­miai pa­pa­sa­ko­jo apie bib­lio­te­kos veik­lą, eks­po­na­tus, at­sa­kė į klau­si­mus.

Ypa­tin­go su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Rank­raš­čių sky­riaus bib­lio­te­ki­nin­ko Pau­liaus Ba­go­čiū­no pa­sa­ko­ji­mas apie mū­sų kraš­to rank­raš­ti­nį pa­li­ki­mą. Tai žy­mių­jų kraš­tie­čių – pir­mo­jo lie­tu­viš­ko ka­len­do­riaus lei­dė­jo Lau­ry­no Ivins­kio spau­di­niai, Kur­šė­nuo­se gi­mu­sio tar­pu­ka­rio ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do Sta­sio Raš­ti­kio rank­raš­čiai, už­ra­šų kny­ge­lės, pa­sku­ti­nio­jo Kur­šė­nų dva­ro sa­vi­nin­ko Jur­gio Gru­ževs­kio laiš­kas, taip pat žy­mių Lie­tu­vos kul­tū­ros as­me­ny­bių Juo­zo Mi­liaus­ko-Mig­lo­va­ros, Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to, Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos, įvai­riais gy­ve­ni­mo eta­pais gy­ve­nu­sių Kur­šė­nų apy­lin­kė­se, rank­raš­čiai.

Pa­ro­dos lan­ky­to­jai, ypač is­to­ri­kai, už­da­vė daug klau­si­mų apie spau­di­nius iš pir­mų­jų VU bib­lio­te­kos me­ce­na­tų Žy­gi­man­to Au­gus­to, Va­le­ri­jo­no Pro­ta­se­vi­čiaus ir ki­tų ko­lek­ci­jų. Įs­pū­din­gu puoš­niu įri­ši­mu iš­si­ski­rian­ti XVI–XVII a. kny­gų lei­dė­jo Jo­kū­bo Mor­kū­no kny­ga ir 2018 me­tais dai­li­nin­ko, poe­to Vy­tau­to Ku­so su­kur­ta itin ma­žo for­ma­to kny­ga, už­fik­suo­ta Lie­tu­vos re­kor­dų kny­go­je ir ofi­cia­liai pri­pa­žin­ta pa­čia ma­žiau­sia lie­tu­viš­ka kny­ga pa­sau­ly­je, su­lau­kė la­bai daug dė­me­sio. Ren­gi­nio da­ly­viams bu­vo ma­lo­nu pa­var­ty­ti pir­mo­sios lie­tu­viš­kos kny­gos Mar­ty­no Maž­vy­do „Ka­te­kiz­mo“ fak­si­mi­lę.

Sve­čiai Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos ve­dė­jai Jo­ne­tai Fi­lins­kei įtei­kė uni­ka­lią do­va­ną – įrė­min­tą se­niau­sią Lie­tu­vos že­mė­la­pį.