Kriukuose atnaujintas stadionas

Li­nos ŠUT­KIE­NĖS nuo­tr.
Nau­juo­ju Kriu­kų sta­dio­no bė­gi­mo ta­ku, prie­ky­je ple­vė­suo­jant ne­ša­mo­mis Kriu­kų se­niū­ni­jos ir Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los vė­lia­vo­mis, ė­jo ren­gi­nio da­ly­viai.
Jo­niš­kio ra­jo­no Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­nas – be­ne vie­nin­te­lė vie­ta, kur vie­tos gy­ven­to­jai ga­li spor­tuo­ti. Šie­met jis at­nau­jin­tas ir jau at­ver­tas moks­lei­viams bei vi­suo­me­nei.

Re­konst­ruo­ta­me sta­dio­ne at­nau­jin­ti spor­to in­ži­ne­ri­niai sta­ti­niai: fut­bo­lo aikš­tė ir fut­bo­lo var­tai, bė­gi­mo ta­kas, šuo­lio į to­lį sek­to­rius, įreng­ti lie­taus nuo­te­kų ša­li­ni­mo tink­lai, pės­čių­jų ta­kas su aikš­te­le, suo­liu­kai, tre­ni­ruok­liai.

Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ku­ri penk­tus me­tus orien­tuo­ja­si į svei­ka­tos stip­ri­ni­mą, sta­dio­no erd­vė jau bu­vo ta­pu­si ne­sau­gi ir ne­pat­rauk­li. Da­bar jo­je ga­lės spor­tuo­ti ne tik moks­lei­viai, bet ir vyk­ti ren­gi­niai vi­sai mies­te­lio bend­ruo­me­nei.

Ati­da­rant at­nau­jin­tą sta­dio­ną su­si­rin­ku­sius svei­ki­no sve­čiai, iš Kriu­kų ki­lęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius mo­kyk­los di­rek­to­rei Ri­tai Ši­li­nie­nei per­da­vė sa­vo as­me­ni­nio ar­chy­vo me­džia­gą bei nuo­trau­kas, su­si­ju­sias su mi­nė­tu sta­dio­nu. Sta­dio­ną pa­šven­ti­no Kriu­kų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vai­das Mi­kal­čius.

Įvai­rų ak­ci­jų „Walk 1“, „Be Ac­ti­ve“, „Jud­ru­mo sa­vai­tė“ pa­grin­di­nė ini­cia­to­rė Kriu­kų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ky­to­ja Ilo­na Gy­ly­tė pa­kvie­tė vi­sus apei­ti  gar­bės ra­tą nau­jais sta­dio­no bė­gi­mo ta­kais.

Ren­gi­ny­je nuo­tai­kin­gais šo­kiais džiu­gi­no mo­kyk­los mer­gai­čių gru­pė „Šo­kio rit­mu“, sve­čiai bu­vo vai­ši­na­mi svei­kuo­liš­kais pus­ry­čiais: žo­le­lių ar­ba­ta ir ko­še.

Li­nos ŠUT­KIE­NĖS nuo­tr.
At­nau­jin­ta­me sta­dio­ne – ir tre­ni­ruok­lių aikš­te­lė.

Susijusios naujienos