Jubiliatai pristatė darbus parodai

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Nuot­rau­ko­je – tri­jų au­to­rių kū­ri­niai: Da­lios Pet­rai­tie­nės dvi su­kne­lės (de­ši­nė­je), Bi­ru­tės Dargytė–Kybartienės (kai­rė­je) su­kne­lė, ša­lis ir skry­bė­lė bei vie­nas iš Da­lios Sut­ku­vie­nės pa­veiks­lų.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je vei­kia šie­met su­kak­tis mi­nin­čių ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų ir ama­ti­nin­kų dar­bų pa­ro­da. Iš vi­so dar­bus eks­po­nuo­ja de­šimt įvai­rių sri­čių meist­rų.
Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Ri­man­tas Ar­laus­kas pa­ro­dai pri­py­nė krep­šių.

Pa­ro­dos lan­ky­to­jai ga­li pa­si­gro­žė­ti teks­ti­li­nin­kų, me­džio dro­žė­jų, py­nė­jų, ta­py­to­jų dar­bais.

Dai­li­nin­kas Vik­to­ras Ži­lins­kas sa­vo pa­veiks­luo­se tar­si ve­džio­ja po vai­kys­tės kai­mą, ku­rį gau­bia ra­my­bė, šei­mos idi­lė, o me­ni­nin­kė Da­lia Sut­ku­vie­nė kvie­čia ki­to­je švie­so­je iš­vys­ti Ža­ga­rės dva­ro rū­mus, pa­si­žval­gy­ti po do­bi­lų, pie­nių ir ki­tų lau­ko au­ga­lų pie­vas, pa­kel­ti akis į dan­gų, ku­ria­me ga­no­si de­be­rys lyg pū­ki­niai avi­nė­liai.

Teks­ti­li­nin­kės Bi­ru­tė Dargytė–Kybartienė ir Da­lia Pet­rai­tie­nė eks­po­nuo­ja sa­vo ran­ko­mis vel­tas ir ner­tas su­kne­les, ba­tus, ta­py­tus ša­lius. Ri­man­tas Ar­laus­kas pa­ro­dai at­ga­be­no įvai­rių pin­ti­nių, krep­šų.

Net pen­ki au­to­riai – me­džio meist­rai. Akį trau­kia Ry­čio Ča­gaus ma­žos skulp­tū­rė­lės, Sau­liaus Ka­mins­ko ažū­ri­niais raš­tais de­ko­ruo­tos, o Re­mi­gi­jaus Ku­bi­liaus – se­no­vi­nes pri­me­nan­čios skry­nios. Pet­ras Jo­nai­tis ir Ed­mun­das Vai­čiu­lis tra­di­ciš­kai šmaikš­tau­ja. E. Vai­čiu­lis at­ga­be­no mil­ži­niš­ką šaukš­tą, paukš­čių skulp­tū­ras, ku­rios jau yra tu­pė­ju­sios ir Švė­tės upė­je. P. Jo­nai­tis pri­ga­mi­no funk­cio­na­lių, pra­ktiš­kų ir kar­tu de­ko­ra­ty­vių daik­tų: dėžutę–spyną, sal­dai­ni­nes, ku­rių vie­na pri­me­na ka­rū­ną, ki­ta – tar­si ką tik iš jū­ros iš­trauk­ta kriauk­lė.

Pa­ro­da veiks iki gruo­džio 27 die­nos.