Jau pradėjus tilto statybas surengta diskusija

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Į dis­ku­si­ją atė­ję žmo­nės do­mė­jo­si til­to pro­jek­tu ir di­džio­ji dau­gu­ma sa­kė, kad til­tas jiems rei­ka­lin­gas.
Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­re įvy­ko Joniškio ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ini­ci­juo­tas val­džios at­sto­vų su­si­ti­ki­mas su vie­tos gy­ven­to­jais, ku­ria­me pa­reikš­ta, kad pra­dė­tas sta­ty­ti pės­čių­jų til­tas per Švė­tės upę tik­rai bus už­baig­tas ir nė vie­nas eu­ras ne­nueis vel­tui. Dis­ku­si­ją iš­pro­vo­ka­vo vie­šo­jo­je erd­vė­je so­cia­li­nia­me tink­la­py­je pra­dė­ta skleis­ti nuo­mo­nė, jog sta­ty­bos la­bai bran­gios ir sua­be­jo­ta, ar to­kių rei­kia.

So­cia­li­nia­me tink­la­py­je bu­vo pa­skleis­ta ži­nia, kad Ši­lu­tė­je 760 met­rų il­gio til­tas bus sta­to­mas už 560 tūks­tan­čių eu­rų, o Ža­ga­rė­je gal tik 50 met­rų per Švė­tę kai­nuos ge­ro­kai dau­giau nei 300 tūks­tan­čių, tad ly­gi­nant du ob­jek­tus tai la­bai di­de­lė disp­ro­por­ci­ja.

Į dis­ku­si­ją ža­ga­rie­čius pa­kvie­tęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius paaiš­ki­no, kad bend­ra nu­ma­to­ma lė­šų su­ma – dau­giau kaip 311 tūks­tan­čių eu­rų, į ku­rią įei­na ran­gos dar­bai, til­to ban­dy­mai, ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai, ap­švie­ti­mas. Til­to pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas 2013 me­tais, vė­liau ko­re­guo­tas. Šiuo me­tu ak­tuo­tų at­lik­tų sta­ty­bos dar­bų jau at­lik­ta už 45 tūks­tan­čius eu­rų.

Pa­sak me­ro, sklei­džia­ma de­zin­for­ma­ci­ja, kad Ši­lu­tė­je sta­to­mas 760 met­rų il­gio til­tas, nes Šy­šos upė esan­ti nuo 2 iki 14 met­rų plo­čio, o pla­čiau­sio­je vie­to­je gal­būt 20 met­rų. Tad tik to­kią da­lį ga­li su­da­ry­ti til­tas, vi­sa ki­ta – dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kai.

Paaiš­kin­ta, kad til­to per Švė­tę kai­na išau­go dėl to, jog ke­tu­ris kar­tus kon­kur­sai neį­vy­ko, nes da­ly­viai no­rė­jo sta­ty­ti til­tą už dar di­des­nę kai­ną nei da­bar. Pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Va­lės Kul­vins­kie­nės, pa­siū­ly­mai sie­kė net 400 tūks­tan­čių eu­rų ir dau­giau. O pir­mą kar­tą už šiek tiek dau­giau nei 200 tūks­tan­čių eu­rų pa­si­ry­žu­si sta­ty­ti fir­ma „Šiau­lių plen­tas“ dėl iš­ti­ku­sių sun­ku­mų, reor­ga­ni­za­ci­jos sta­ty­bų net ne­pra­dė­jo.

Iš Ža­ga­rės ki­lęs Kos­tas Voz­bu­tas pik­ti­no­si, kam rei­kė­jo su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­zuo­ti prieš­šven­ti­nę die­ną ir abe­jo­jo, ar tik­rai vis­kas skaid­ru.

V. Gai­lius at­sa­kė ga­lin­tis ga­ran­tuo­ti, kad nė vie­nas eu­ras ne­nueis pro ša­lį ir kad jis ver­tas tų lė­šų, kiek­vie­nas pa­ma­tys, kai sta­ty­bos bus už­baig­tos, nes tai rim­tas sta­ti­nys šim­tui me­tų, o ne ka­ban­tis „be­ždžio­nių“ liep­tas ant ly­nų.

Dar la­biau įsi­siū­ba­vus dis­ku­si­jai me­ras pa­klau­sė: „Ar jūs no­ri­te til­to, ar ne?“ Į klau­si­mą ža­ga­rie­čiai at­sa­kė „taip“ ir pri­ta­rian­čiais plo­ji­mais.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Iki nau­jų me­tų dar­bų sta­tant til­tą bu­vo at­lik­ta už 45 tūks­tan­čius eu­rų.