Pradėta pės­čių­jų tilto per Ventą statyba

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Ke­li­nin­kų tech­ni­ka, sta­ty­da­ma til­tą, jau dir­ba prie Ven­tos upės.
Kur­šė­nuo­se pra­dė­tas sta­ty­ti pės­čių­jų til­tas per Ven­tos upę.

Nau­ja­sis sta­ti­nys trauks ne tik ori­gi­na­lia iš­vaiz­da, bet ir in­te­rak­ty­vaus bei iš­ma­naus til­to spren­di­mais. Til­tas iš­kils Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Ven­tos upės vie­šo­sios erd­vės Kur­šė­nų mies­te įren­gi­mas ir pri­tai­ky­mas bend­ruo­me­ni­niams ir vers­lo po­rei­kiams“, iš da­lies fi­nan­suo­ja­mą iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do. Ven­tos upės de­ši­nio­jo kran­to te­ri­to­ri­jo­je bus įreng­ti ne tik pės­čių­jų ta­kai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, lau­ko tre­ni­ruok­liai, prie­plau­ka, mau­dyk­la, lau­ko te­ra­sa bei su­tvar­ky­ta ža­lio­ji zo­na, bet ir pa­sta­ty­tas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas.

Nau­juo­ju til­tu nuo cent­ri­nės mies­to da­lies (L. Ivins­kio aikš­tės) iki Kur­šė­nų dva­ro par­ko bus ga­li­ma pa­to­giai pa­siek­ti Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­rą, mo­kyk­lą, bei par­ką, ku­ria­me vyks­ta ma­si­niai ren­gi­niai ir šven­tės. Pro­jek­to va­do­vas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Žir­gu­lis ver­ti­no, kad sta­to­mas til­tas taps nau­ju trau­kos cent­ru pri­si­de­dan­čiu prie mies­to vie­šo­sios erd­vės mo­der­ni­za­vi­mo pri­trau­kiant pa­pil­do­mus lan­ky­to­jų srau­tus, pa­di­di­nant pa­klau­są vie­tos vers­li­nin­kams ir nau­joms in­ves­ti­ci­joms, pa­ge­rės gy­ven­to­jų mo­bi­lu­mas.

Til­tas bus įdo­mus ir iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų nau­do­to­jams. Vie­no­je iš til­to aikš­te­lių ke­ti­na­ma įreng­ti mul­ti­funk­ci­nę sto­te­lę, ku­rio­je su­mon­tuo­tas įren­gi­nys, sau­lės ener­gi­ją ver­čian­tis oru, ener­gi­ja.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad nau­jai įreng­ta Ven­tos upės pa­kran­tės erd­vė nea­be­jo­ti­nai taps vie­na iš la­biau­siai lan­ko­mų vie­tų kur­šė­nie­čiams ir at­vyks­tan­tiems sve­čiams, iš­si­ski­rian­ti ori­gi­na­lia iš­vaiz­da ir tech­no­lo­gi­niais spren­di­mais ne tik Šiau­lių re­gio­no, bet ir vi­sos Lie­tu­vos kon­teks­te.

Pės­čių­jų til­to sta­ty­bos dar­bus vyk­do AB „Kau­no til­tai“.

Komentarai

Liucijus    Ant, 2019-10-08 / 11:14
*Nau­juo­ju til­tu nuo cent­ri­nės mies­to da­lies (L. Ivins­kio aikš­tės) iki Kur­šė­nų dva­ro par­ko bus ga­li­ma pa­to­giai pa­siek­ti Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­rą,...* Tai bent, perskaičiau, tiltas bus nuo L.Ivinskio aikštės iki Kuršėnų dvaro, kultūros centro...? Tai kokio ilgio jis bus, eis per gatvę ir per patį parką...?!
Virginijus     Ket, 2019-10-10 / 18:23
Tik urbanistinis bepročiui galėjo ateiti į galvą statyti pėsčiųjų tiltą 300m nuo automobilinio tilto, jau su plačiais šaligatviais abiejose pusėse
Ema    Ket, 2019-10-10 / 19:22
Tik visapusiškas beprotis gali mėgautis pasivaikščiojimais kvėpuojant automobilių išmetamosiomis dujomis.
virginijus    Pen, 2019-10-11 / 21:48

In reply to by Ema

Tai gal geriau investuoti į miestelio aplinkelį? Už tokią sumą kai kas pasistatė baseiną, gal Kuršėnams jo irgi reikėtų? Parkas dabar visai nebetinkamas poilsiui, kai buvo išvalytas nuo patrešusių medžių, nebeliko ten kiaunių, voveraičių, varnos nebeturi jokių naturalių priešų ir užsiveisė baisi kolonija. Takeliai ir suoliukai nudergti išmatomis, ten tik ligų prisigaudyti
Zenonas - Emai...    Pen, 2019-10-11 / 11:29
Ne bepročiai vaikščios tuo tiltu, o tie kurie mokosi, dirba mokykloje, kultūros centre.
Virgis    Tre, 2020-01-08 / 16:05

In reply to by Zenonas - Emai...

Tai tame ir yra visa nesamonė, kad į mokyklą beveik 100% pėdina mokynukai nuo kitos senojo tilto pusės, miestas nesugeba sutvarkyti 1 nesaugios perėjos, kurią visi šie mokynukai turi kirsti, o stato dar nepatogesnėja vietoja jiems būsiantį tiltą.
Pamąstykime    Pir, 2019-10-14 / 08:39
Kad vyksta aplinkos ir Kuršėnų centro gražinimas- tai l.gerai. Tik ar tikrai šiuo metu pėščiųjų tiltas per Ventą pati būtiniausia investicija? Būtiniausia, kai nėra elementaraus baseino (?) ir valstietiškas mąstymas to net nesuvokia, kad žmonės ne tik dirba Šiauliuose, bet jau senai ir poilsiauja, sportuoja, plaukia baseinuose būtent ne Kuršėnuose? Kodėl vis dejuojama, kad nereikia, nėra žmonių? O tuo metu Radviliškis, Kelmė, Pasvalys ir kt.miestai vietoje valstietiškų dejonių paėmė ir pastatė baseinus su sporto kompleksais! Ir labai sėkmingai klesti! Tai kokio mentaliteto valdžią išsirenkate, ponai Šiaulių rajono (ir ypač Kuršėnų) valstietiški rinkėjai- tokią aplinką ir turite: be baseino, be gero sporto komplekso, be gerų ir kryptingai Jums reikalingiausių darbų darymo. Čia jau nesupykite- gi faktai akis bado.
Provincija    Pir, 2019-10-14 / 08:46
Kokiu "proto bokštu" reikia būti, kad statyti pėsčiųjų tiltą už 80 metrų nuo gerai veikiančio, gerokai praplatinto tilto per Ventos upės??? Akivaizdu, kad dabartinė Šiaulių rajono valdžia nesugeba suvokti kas yra svarbu žmonėms. Atkreipiu dėmesį, kad ar eisi per seną važiuojamą tiltą, ar eisi per naujai pastatytą tiltuką- skirtumas bus gal max 50-100 metrų. Tai kas čia dabar pas mus vyksta, a?
Grasilda    Pir, 2019-10-14 / 09:21
As nesuprantu kaip zmonis nesuprant koki nauda dos tas tilts. Mas pajusim ano verti i grozi, kada pradesma per ana vaikscioti ypatiga pavasari kada vento bus potvinis o tu stovesi ant to tilta i grozieses vandes platybe i busi saugus.
Protnešis?    Ant, 2019-10-15 / 11:57
Nejaugi tikrai Karbauskų rajono merui Antanui Bezarui Ventos vanduo smegenėles išplovė ar čia dabar kalti projektuotojai ir statybininkai bus? Kad bus pėsčiųjų tiltas šalia automobilių ir pėsčiųjų tilto- tai kažkam su Valstybės lėšų tikslingu panaudojimu rimtai nėra gerai. Gi kiek kitų rimtų ir būtinų darbų kuršėniškiams privalu pirmiau padaryti, o čia tokioje vietoje tiltas šalia tilto!!! Fantastika.
Kaimas    Ant, 2019-10-15 / 12:04
Jūs tik pažiūrėkite, bet kuriame mieste (net Kuršėnuose) iki pėsčiųjų perėjos reikia eiti 100 m ir dažnai gerokai daugiau... Vilniuje ar Kaune tenka nueiti iki šviesoforo ir po puskilometrį kol pereini gatvę. Čia kažkoks bukas sprendimas. Tai tada galėjo daryti tokį lieptą bent aukščiau upe kokius 300-400 metrų ties anksčiau vadintu "čigonų" pliažu (kur anksčiau buvo lieptas tiesiai į atvirą plaukimą baseiną. Beje, kurį irgi visiškai be reikalo užvertė žemėmis).
Labai gera mintis    Tre, 2019-10-16 / 11:08
Sakyčiau gal ir gera mintis sujungti J. Novogreckio sutvarkytą salą su senuoju parku!
Svečias    Tre, 2019-10-16 / 15:48
Kai žuvo moteris perėjoje prie tilto, valstiečiai skundėsi , nėra pinigų reguliuojamai perėjai. Prie Pavenčių mokyklos verkiant reikia šviesoforu reguliuojamos perėjos, vėlgi nėra pinigų. Lauksim aukų? Dėl urbanistinio idijotizmo Kuršėnuose jau žuvo žmogus, kai pakeitė eismo pirmumą Alėjos- Užmiesčio gatvių sankryžoje, norėjo seimo narei įsiteikti. Gal Baškienė ir prašė, neteko girdėti, kad prieštarautų. Dabar Poniai namo kelias pagrindinis, nesvarbu, kad sankryža kruvina. Žmonės, balsuoti už valstiečius yra labai kvaila, iššvaistys, pridarys nesąmonių...
Kaimietis    Ket, 2019-10-17 / 09:37
O ko jūs burbuliuojate, kuršėniškiai? Netrukdykite valstiečiams Kuršėnų miesto paversti giliu kaimu. Va, taip. Gi L. Ivinskio aikštę baigia padaryti turgaviete. Nors puikiausias turgus yra už 300 metrų nuo miesto centro ir ten įrengtos prekyvietės net pagal higienos reikalavimus. Ko netinka? Prekiauti galima trečiadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Bet tą patį šeštadienį ar sekmadienį kaimiškos produkcijos /tuo pačiu ir pramoninės prekės prisiderina/ turgaus prekeiviai veržiasi iš turgaus į L. Ivinskio aikštę paversdami ją "pigia turgaviete". Didžiuojamės miesto puošmena pačiu centru ir .............. ten prekiaujame bulvėmis, agurkais, pomidorais, triūūūūūūsikais ir t.t. Dabar iš turgaus L. Ivinskio aikštėje galės tiesiai per Ventos upę į kulturkę patekti /lyg kas nors iš turginių ten labai lankytusi/ . Bet ir dabar be to liepto yra puikus tiltas ir mašinoms , ir pėstiesiems per apšviestą parką .................... su 70-80 metrų vingiu.........tik eikite.
Izolina    Ket, 2019-10-17 / 15:56
Nereikėjo taip Ventos išplatinti ir neiškasinėti, kad reiktu tokio ilgo ir brangaus tilto. Prieš 50 metų Ventą perbrisdavome kelnaičių nesušlapę, o ir toje pačioje vietoje buvo medinis tiltas į parką ir buvo gerai.
Virginijus     Pen, 2019-10-25 / 21:20

In reply to by Izolina

Neplatino niekas Ventos, Šilėnuose vienas politikas- verslininkas pastatė užtvanką metru aukštesnę nei galima buvo. Žalieji nemato čia jokios problemos ir nieko nedaro. Žemiau Šilėnų vasara vandens tekėjimas buvo visai sustojęs

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos