Pradėta pės­čių­jų tilto per Ventą statyba

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Ke­li­nin­kų tech­ni­ka, sta­ty­da­ma til­tą, jau dir­ba prie Ven­tos upės.
Kur­šė­nuo­se pra­dė­tas sta­ty­ti pės­čių­jų til­tas per Ven­tos upę.

Nau­ja­sis sta­ti­nys trauks ne tik ori­gi­na­lia iš­vaiz­da, bet ir in­te­rak­ty­vaus bei iš­ma­naus til­to spren­di­mais. Til­tas iš­kils Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Ven­tos upės vie­šo­sios erd­vės Kur­šė­nų mies­te įren­gi­mas ir pri­tai­ky­mas bend­ruo­me­ni­niams ir vers­lo po­rei­kiams“, iš da­lies fi­nan­suo­ja­mą iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do. Ven­tos upės de­ši­nio­jo kran­to te­ri­to­ri­jo­je bus įreng­ti ne tik pės­čių­jų ta­kai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, lau­ko tre­ni­ruok­liai, prie­plau­ka, mau­dyk­la, lau­ko te­ra­sa bei su­tvar­ky­ta ža­lio­ji zo­na, bet ir pa­sta­ty­tas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas.

Nau­juo­ju til­tu nuo cent­ri­nės mies­to da­lies (L. Ivins­kio aikš­tės) iki Kur­šė­nų dva­ro par­ko bus ga­li­ma pa­to­giai pa­siek­ti Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­rą, mo­kyk­lą, bei par­ką, ku­ria­me vyks­ta ma­si­niai ren­gi­niai ir šven­tės. Pro­jek­to va­do­vas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Žir­gu­lis ver­ti­no, kad sta­to­mas til­tas taps nau­ju trau­kos cent­ru pri­si­de­dan­čiu prie mies­to vie­šo­sios erd­vės mo­der­ni­za­vi­mo pri­trau­kiant pa­pil­do­mus lan­ky­to­jų srau­tus, pa­di­di­nant pa­klau­są vie­tos vers­li­nin­kams ir nau­joms in­ves­ti­ci­joms, pa­ge­rės gy­ven­to­jų mo­bi­lu­mas.

Til­tas bus įdo­mus ir iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų nau­do­to­jams. Vie­no­je iš til­to aikš­te­lių ke­ti­na­ma įreng­ti mul­ti­funk­ci­nę sto­te­lę, ku­rio­je su­mon­tuo­tas įren­gi­nys, sau­lės ener­gi­ją ver­čian­tis oru, ener­gi­ja.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad nau­jai įreng­ta Ven­tos upės pa­kran­tės erd­vė nea­be­jo­ti­nai taps vie­na iš la­biau­siai lan­ko­mų vie­tų kur­šė­nie­čiams ir at­vyks­tan­tiems sve­čiams, iš­si­ski­rian­ti ori­gi­na­lia iš­vaiz­da ir tech­no­lo­gi­niais spren­di­mais ne tik Šiau­lių re­gio­no, bet ir vi­sos Lie­tu­vos kon­teks­te.

Pės­čių­jų til­to sta­ty­bos dar­bus vyk­do AB „Kau­no til­tai“.

Susijusios naujienos