Išnykusius kaimus primins atminties alėja

Zigmo RIPINSKIO nuo­tr.
Ąžuo­li­nės len­te­lės pri­mins de­šim­tį iš­ny­ku­sių Ša­ky­nos kraš­to kai­mų.
Vi­si, kam bran­gūs vai­kys­tės ir jau­nys­tės pri­si­mi­ni­mai, da­ly­va­vo Ša­ky­no­je or­ga­ni­zuo­ja­me ren­gi­ny­je, skir­ta­me iš­ny­ku­siems Ša­ky­nos kraš­to kai­mams at­min­ti.

Aso­cia­ci­ja "Ša­ky­nos bend­ruo­me­nė", įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą "Kad at­min­ty iš­lik­tų", prie knyg­ne­šių par­ke­lio įren­gė iš­ny­ku­sių kai­mų at­min­ties alė­ją, ku­rio­je iš­si­ri­kia­vo me­ni­nin­ko iš Šiau­lių P. Ban­dzos iš­skap­tuo­tos ąžuo­li­nės len­te­lės su de­šim­ties kai­mų pa­va­di­ni­mais – Juk­nai, Vel­ve­čiai, Ky­bar­čiai, Daug­mau­džiai, Bur­bi­nai, Gai­žiš­kės, Dar­gau­džiai, Auš­gi­rės, Pik­tai­čiai, Ei­du­kiai.

Ren­gi­nys ir pra­si­dė­jo alė­jos ati­da­ry­mu, o vė­liau suei­ga per­si­kė­lė į Šiau­lių ra­jo­no lais­va­lai­kio cent­ro Ša­ky­nos kul­tū­ros na­mų sa­lę. Su­si­rin­ko ne tik ša­ky­niš­kiai, bet ir bu­vę iš­ny­ku­sių kai­mų gy­ven­to­jai ar jų pa­li­kuo­nys. Ste­bė­jo­si ir džiau­gė­si vie­ni ki­tus su­ti­kę, klau­si­nė­jo, kas ir iš kur.

Į jau­nys­tės pri­si­mi­ni­mus grą­ži­no Gab­rie­lės Krei­me­ry­tės su­kur­tas fil­mu­kas apie tai, kas li­kę įam­žin­tų kai­mų vie­to­se.

Ren­gi­nio ve­dė­joms - Sau­lei Krei­me­rie­nei, bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei, ir Gab­rie­lei Krei­me­ry­tei ta­rus įžan­gi­nį žo­dį ir pa­skel­bus ty­los mi­nu­tę už išė­ju­sius Ana­pi­lin kraš­tie­čius, su­skam­bo il­ge­sin­ga dai­na "Nei­šeik nei­šeik tu iš so­džiaus", at­lie­ka­ma gru­pės "Ly­gia­die­nis".

Pri­si­mi­ni­mais apie sa­vo vai­kys­tės kai­mais da­li­jo­si šven­tė­je da­ly­vau­jan­tys iš­ny­ku­sių kai­mų at­sto­vai. Gau­siau­siai bu­vo at­sto­vau­ja­mas Bur­bi­nų kai­mas. Vi­sus su­ža­vė­jo bu­vu­sios mo­ky­to­jos B.Na­vic­kai­tės-Bi­ro­nie­nės pa­sa­ko­ji­mas apie kai­mą, jo is­to­ri­ją. Kiek­vie­no kai­mo at­sto­vai de­gė po žva­ke­lę už sa­vo kai­mą ir iš jo išė­ju­sius žmo­nes.

Pa­sa­ko­ji­mas kei­tė pa­sa­ko­ji­mą, tarp jų skam­bė­jo Pik­tui­žių ir Ša­ky­nos bend­ruo­me­nių mo­te­rų vo­ka­li­nių an­samb­lių dai­nos apie išė­ju­sią jau­nys­tę, gim­tą so­džių, tuš­čius na­mus.

Il­gai ne­ge­so sa­lė­je švie­sa, nes bu­vo apie ką pa­si­kal­bė­ti prie ar­ba­tos ar ka­vos puo­de­lio taip il­gai ne­si­ma­čiu­siems ir vėl su­grį­žu­siems į gim­tus kraš­tus že­mie­čiams.