Estradinio dainavimo konkurso laureatės

As­me­ni­nė nuo­tr.
Vai­kų ir jau­ni­mo est­ra­di­nio dai­na­vi­mo kon­kur­so "Links­mie­ji per­liu­kai" lau­rea­tes iš Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los pa­ruo­šė Ge­no­vai­tė Bu­čiu­vie­nė (tre­čia iš kai­rės).

De­šim­tą kar­tą Klai­pė­do­je įvy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vai­kų ir jau­ni­mo est­ra­di­nio dai­na­vi­mo kon­kur­se "Links­mie­ji per­liu­kai" var­žė­si pen­kios Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nės ir vi­sos ta­po lau­rea­tė­mis.

Dai­na­vo 128 so­lis­tai – dau­giau­sia iš ša­lies di­džių­jų mies­tų, o taip pat Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos at­sto­vai. Kiek­vie­no­je gru­pė­je bu­vo po 16-18 var­žo­vų.

D ka­te­go­ri­jo­je vi­sus tris aukš­čiau­sius ap­do­va­no­ji­mus pel­nė vien ven­tiš­kės – Do­mi­ny­ka Gu­ri­nai­tė, Ak­vi­lė Srū­gy­tė, Emi­li­ja Lo­pai­ty­tė.

Taip pat vie­no­je F ka­te­go­ri­jo­je var­žiu­sis Eid­man­tė Li­lei­ky­tė ap­do­va­no­ta pir­mo­sios vie­tos lau­rea­tės dip­lo­mu, o Vik­to­ri­ja Kont­ri­mai­tė pel­nė kon­kur­so Grand pri­x dip­lo­mą ir ža­lią­jį per­lą.

So­lis­tes, jų mo­ky­to­jos Ge­no­vai­tės Bu­čiu­vie­nės tei­gi­mu, ko­mi­si­ja įver­ti­no už la­bai iš­raiš­kin­gą, emo­cio­na­lų ir įtai­gų kū­ri­nių at­li­ki­mą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos