Dainuoti rinkosi šeimomis

Emi­lio JU­CIO nuo­tr.
"Šei­mų pa­dai­na­vi­mų" va­ka­re skam­bė­jo liau­dies dai­nos.

Ant­ra­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je mėgs­tan­tys dai­nuo­ti liau­dies dai­nas rin­ko­si į "Šei­mų pa­dai­na­vi­mų" va­ka­rą.

Dai­nuo­ti su­kvie­tė Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lio "Rė­da" va­do­vai Jus­tė ir Do­vy­das Li­pins­kai.

Nuo va­sa­rio mo­te­rys ren­ko­si į J. Li­pins­kie­nės ve­da­mus mo­te­rų pa­dai­na­vi­mus "(Iš)dai­nuok sa­ve", nuo ko­vo mė­ne­sio vy­rai – į D. Li­pins­ko vy­rų pa­dai­na­vi­mus "Iš vi­sų plau­čių". Ga­liau­siai už­dai­na­vo vi­si kar­tu – mo­te­rys ir vy­rai, nuo ma­žiau­sių iki vy­riau­sių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.