Buvusiame "univermage" įsikurs moderni biblioteka

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Re­konst­ruo­ja­ma­me bu­vu­sios "uni­vers­li­nės par­duo­tu­vės" pa­sta­te įsi­kurs mo­der­ni vie­šo­ji bib­lio­te­ka.
Va­žiuo­jant per Kur­šė­nus jau ne pir­mus me­tus į akis kren­ta Vy­tau­to gat­vė­je ant kal­vos dū­lan­tis ap­leis­tas pa­sta­tas, vie­ti­niams gy­ven­to­jams ži­no­mas kaip „uni­ver­ma­gas“. Da­bar čia dar­buo­ja­si sta­ty­bi­nin­kai – UAB „Tel­šių meist­ras“, ku­rie įgy­ven­di­na Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tą – re­konst­ruo­ja pa­sta­tą ir pri­tai­ko Šiau­lių ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos reik­mėms.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad po ke­le­rių me­tų mi­nė­ta­me pa­sta­te įsi­kur­si bib­lio­te­ka la­bai pa­puoš Kur­šė­nus. Į bib­lio­te­ką šian­dien atei­na­ma ne tik kny­gų pa­siim­ti. Čia žmo­nės ap­si­lan­ko po dar­bo, skai­to kny­gas, bend­rau­ja, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, ra­šo moks­li­nius dar­bus, nau­do­ja­si šiuo­lai­ki­nė­mis elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis. Ža­da­ma, kad ir kur­šė­niš­kiai tu­rės to­kią kul­tū­ri­nę įstai­gą, ku­ri taps trau­kos cent­ru. Ar­chi­tek­tai su­pla­na­vo pa­sta­tą re­konst­ruo­ti, da­ly­je pa­sta­to už­sta­tant vie­ną aukš­tą, kad vie­na da­lis bū­tų tri­jų aukš­tų, o ki­ta – dvie­jų, o ant sto­go at­si­vers dvi te­ra­sos. Vie­na bus skir­ta ka­me­ri­niams ren­gi­niams, ki­ta – taps ap­žval­gos aikš­te­le, nes pa­sta­tas sto­vi ant kal­no ir iš čia at­si­ve­ria gra­ži Ven­tos upės slė­nio pa­no­ra­ma. Rū­sy­je bus įreng­ta kny­gų fon­do sau­gyk­la, ar­chy­vas, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė.

Kad bib­lio­te­kos tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis ga­lė­tų nau­do­tis ir neį­ga­lie­ji, bus įreng­tas lif­tas. Vi­di­nia­me kie­me­ly­je bus su­for­muo­tas am­fi­teat­ras, skir­tas įvai­riems ren­gi­niams.

Pro­jek­to va­do­vas, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Si­gi­tas Get­ne­ris in­for­ma­vo, kad šį­met pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti konst­ruk­ci­nės da­lies pa­kei­ti­mą. Sta­ty­bos dar­bai vyks ir žie­mą – bus kei­čia­mos per­den­gi­mo plokš­tės.

Vyk­do­mus dar­bus fi­nan­suo­ja Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, o ti­ki­ma­si su­lauk­ti ži­nių, kiek lė­šų ir ka­da bib­lio­te­kai bus ski­ria­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to.

S. Get­ne­ris pa­ti­ki­no, jog bus su­tvar­ky­ta ir ap­lin­ka – pa­klo­tos trin­ke­lės, už­so­din­ta ve­ja, at­nau­jin­ta Vy­čio pa­mink­lo ap­lin­ka, su­mon­tuo­ti nau­ji laip­tai.