Bataliono kariai vykdo pratybas

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Sau­sio 8 die­nos ry­tą gink­luo­ti OGB ka­riai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio mies­te, A. Po­vy­liaus gat­vės kie­muo­se.
Tre­čia­die­nio ry­tą kai ku­riuos rad­vi­liš­kie­čius iš­gąs­di­no jų kie­muo­se sė­li­nan­tys gink­luo­ti ka­riai. Išaiš­kė­jo, jog tai – pra­ty­bo­se da­ly­vau­jan­tys Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ka­riai.

Re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nę gy­ven­to­jai su­ne­ri­mę pra­šė iš­siaiš­kin­ti, kas at­si­ti­ko, kad jų kie­muo­se pa­si­ro­dė šal­mus dė­vin­tys, pa­lei sie­nas sė­li­nan­tys bei laks­tan­tys gink­luo­ti ka­riai.

Žmo­nes la­biau su­ne­rim­ti ver­tė ir ką tik įvy­kęs Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ir Ira­no ka­ri­nis konf­lik­tas.

Re­dak­ci­ja iš­siaiš­ki­no, jog ne­ri­mau­ti ne­bu­vo pa­grin­do – ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė sa­vo tink­la­la­py­je dar prieš Ka­lė­das pra­ne­šė, jog nuo sau­sio 6 die­nos vi­są sau­sio mė­ne­sį tam tik­rais in­ter­va­lais ra­jo­ne vyks Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ka­rių pra­ty­bos.

Pa­gal Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no in­for­ma­ci­ją, sau­sio 8 die­ną pra­ty­bos ir švie­siu, ir tam­siu pa­ros me­tu vy­ko Rad­vi­liš­kio mies­te.

Pra­ty­bo­se ka­riai su sa­vi­mi tu­rė­jo gink­lus, jo­se imi­ta­ci­niai šaud­me­nys ne­bu­vo nau­do­ja­mi, ka­riai va­ži­nė­jo ir ka­ri­nio trans­por­to prie­mo­nė­mis.

Sau­sio 13, 15, 20, 22–23 die­no­mis pra­ty­bos vyks ir miš­ke­ly­je prie Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no. Čia švie­siu bei tam­siu pa­ros me­tu ka­riai su sa­vi­mi tu­rės gink­lus ir nau­dos imi­ta­ci­nius šaud­me­nis. Trans­por­to prie­mo­nė­mis ka­riai ne­si­nau­dos.

Rad­vi­liš­kio mies­te, ra­jo­ne Lin­kai­čių, Liau­diš­kių, Ma­žuo­lių, Ma­žai­čių ir Var­nio­nių miš­kuo­se pra­ty­bos vyks sau­sio 13–16, 21–23 ir 27–31 die­no­mis.

Pra­ty­bo­se ka­riai su sa­vi­mi tu­rės gink­lus, nau­dos imi­ta­ci­nius šaud­me­nis, nau­do­sis ka­ri­nio trans­por­to prie­mo­nė­mis ir va­ži­nės marš­ru­tais: OGB–Radviliškis–Aukštelkai– Ma­žai­čių miš­kas, OGB–Radviliškis–Linkaičiai–Miežaičiai–Liaudiškių, Ma­žuo­lių, Var­nio­nių miš­kai.