Baisogala: mažoji kultūros sostinė turi ambicijų

Lu­ko KA­TI­LIAUS nuo­tr.
Ko­ma­rų dva­ras – vie­nas iš ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės Bai­so­ga­los pa­si­di­džia­vi­mų.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne esan­čiam Bai­so­ga­los mies­te­liui šie me­tai ypa­tin­gi – Lie­tu­vos ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės sta­tu­sas at­vė­rė nau­jų ga­li­my­bių.
As­me­ni­nė nuo­tr.
Jus­tė Juš­kai­tė jau ant­rus me­tus va­do­vau­ja Bai­so­ga­los kul­tū­ros cent­rui.

Pui­ki vie­ta ap­si­lan­ky­ti

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je lū­ku­riuo­jan­ti Bai­so­ga­la ga­li tap­ti pa­trauk­liu taš­ku ir jū­sų sa­vait­ga­liui. Ke­ly­je Šiauliai–Kaunas esan­tis mies­te­lis vi­sa­da gar­sė­jo dva­ru. 1830 me­tais dva­rą įsi­gi­jo Na­po­leo­no ar­mi­jos pul­ki­nin­kas Juo­za­pas Ko­ma­ras. Šian­dien dva­re įsi­kū­ręs gy­vu­li­nin­kys­tės ins­ti­tu­tas, kas­met kie­me­ly­je ei­les dek­la­muo­ja Poe­zi­jos pa­va­sa­rio da­ly­viai.

Nuos­ta­bia au­ra nuo­lat spin­du­liuo­ja cent­ri­nė­je aikš­tė­je esan­ti Šven­čiau­sio­sios Tre­jy­bės baž­ny­čia. Pir­mo­ji baž­ny­čia Bai­so­ga­lo­je bu­vo pa­sta­ty­ta dar 1539 me­tais, ta­čiau ji su­de­gė. Tris kar­tus bu­vo at­sta­ty­tos me­di­nės baž­ny­čios, ta­čiau jas ir­gi pa­si­glem­žė lieps­nos. Nuo 1882 me­tų mies­te­ly­je sto­vin­ti mū­ri­nė baž­ny­čia iš­li­ko iki šiol. Prie jos pa­sta­ty­mo dau­giau­siai pri­si­dė­jo tuo­me­tis dva­ro sa­vi­nin­kas Vla­das Ko­ma­ras.

Ra­miam poil­siui prie van­dens Bai­so­ga­la siū­lo Kir­ši­no upės tven­ki­nį. Tie­sa, gy­ven­to­jai tel­ki­nį pra­mi­nė jū­ra dėl ap­lin­kui al­suo­jan­čių pu­šų, ku­rios min­ti­mis nu­ga­be­na į to­li­mą­ją Bal­ti­jos jū­ros pa­kran­tę.

Šiais me­tais mies­te­ly­je do­mi­nuo­ja kul­tū­ra. Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės vė­liav­ne­šys – Bai­so­ga­los kul­tū­ros cent­ras.

Net­ra­di­ci­nė ka­pe­li­ja "Dai­no­riai" ir liau­dies kai­mo ka­pe­la "Žvan­gu­lis" kiek­vie­nais me­tais "ser­vi­ruo­ja" pui­kius pa­si­ro­dy­mus to­li už Bai­so­ga­los ri­bų, šo­kių va­do­vė Jū­ra­tė Ka­čiu­ke­vi­čie­nė va­do­vau­ja net 6 skir­tin­giems am­žiaus gru­pių ko­lek­ty­vams, o vie­no iš jų, "Žo­ly­nė­lio", lau­kia ju­bi­lie­jus.

Kul­tū­ros cent­ro ko­ri­do­riuo­se nuo­lat ai­di au­sį pa­ma­lo­ni­nan­tys gar­sai. An­samb­lis "Ar­mo­ni­kie­riai", mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis, cho­ras "Nak­ti­ko­vai", pra­mo­gi­nės mu­zi­kos or­kest­ras – vi­si jie džiu­gi­na bai­so­ga­lie­čius.

Šiais me­tais mies­te­lio gy­ven­to­jai tu­rė­jo pro­gą pa­ma­ty­ti pa­ro­dą "Ypa­tin­gas gro­žis", me­džio dro­žė­jų ple­ne­rą. Bir­že­lio mė­nuo Bai­so­ga­lo­je bu­vo ypa­tin­gas – mies­te­lis šven­tė 480-ąjį ju­bi­lie­jų. Šia pro­ga mies­te­lis tra­di­ciš­kai mi­nė­jo An­ta­ni­nes, pir­mi gar­bin­gų pi­lie­čių įra­šai pa­si­ro­dė nau­jo­je "Pa­si­di­džia­vi­mo kny­go­je".

Kul­tū­ros cent­rą ir vi­są Bai­so­ga­los bend­ruo­me­nę šis sta­tu­sas įpa­rei­go­ja pa­si­temp­ti. Aiš­ku, vis­kas at­si­re­mia į biu­dže­tą.

Iš­šū­kių daug

"Šiau­lių kraš­tas" per­žen­gė Bai­so­ga­los kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rės Jus­tės Juš­kai­tės ka­bi­ne­to slenks­tį: koks Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės gy­ve­ni­mas?

– Bai­so­ga­lo­je kul­tū­ros ly­gis vi­sa­da bu­vo la­bai aukš­tas. Ga­vę Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės sta­tu­są, mes ga­vo­me ga­li­my­bę pra­plės­ti ri­bas, – sa­ko J. Juš­ka­tė.

– Ką jau pa­vy­ko nu­veik­ti?

– Aiš­ku, iš­li­ko vi­sos res­pub­li­ki­nės ir tra­di­ci­nės mies­te­lio šven­tės. Di­des­nį dė­me­sį sky­rė­me pro­fe­sio­na­lia­jam me­nui. Su­tei­kė­me žmo­nėms ga­li­my­bę jį pa­ma­ty­ti šiek tiek pi­giau. Taip pat at­vy­ko pro­fe­sio­na­lių teat­rų tru­pės, cho­rai.

Bu­vo at­vy­kęs Šiau­lių dra­mos teat­ras ir ro­dė bai­so­ga­lie­tės Mo­ni­kos Kli­mai­tės re­ži­suo­tą spek­tak­lį "Iš­rink­tie­ji". Spek­tak­lis bu­vo la­bai ge­rai pa­sta­ty­tas, ge­rai re­ži­sū­riš­kai pa­reng­tas ir bu­vo šo­ki­ruo­jan­tis – daug ne­pa­to­gių sce­nų, daug keiks­ma­žo­džių, smur­to. Žmo­nėms bu­vo tik­rai ne­pa­to­gu spek­tak­lį ste­bė­ti, nes Bai­so­ga­los bend­ruo­me­nė yra la­bai iš­si­la­vi­nu­si, tad drįs­čiau teig­ti, jog spek­tak­lis žmo­nėms ne­pa­ti­ko. Ne­ma­tau ta­me nie­ko blo­go, nes žmo­nės pa­ma­tė, kad me­nas yra la­bai pla­tus ir gy­ve­nant XXI am­žiu­je rei­kia to­kio su­krė­ti­mo.

– Kiek žmo­nių pri­trau­kia­te į ren­gi­nius?

– Po tru­pu­tį pa­vyks­ta tą skai­čių di­din­ti. Dau­gu­ma yra tie pa­tys žmo­nės, ku­rie ei­na į vi­sus ren­gi­nius.

– Bai­so­ga­lo­je yra ne­ma­žai jau­ni­mo, ta­čiau jis nė­ra ak­ty­vus. Ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti, jog jis atei­tų?

– Tie­są pa­sa­kius, ne­ži­nau. Dar ne­ra­do­me bū­do, kaip pri­trauk­ti jau­nus žmo­nes, šiek tiek dau­giau jų at­vyks­ta į fil­mus. Yra įdo­mi ten­den­ci­ja – jei­gu ro­do­me tą pa­tį fil­mą Bai­so­ga­lo­je ir jis ro­do­mas Šiau­liuo­se, ki­no teat­re tuo pa­čiu me­tu, tai jau­ni­mas vis tiek ren­ka­si vyk­ti į Šiau­lius. Taip, pas mus gal nė­ra spra­gė­sių, gal kė­dės ne to­kios pa­to­gios, bet jau­ni žmo­nės lin­kę iš­va­žiuo­ti iš mies­te­lio.

Taip, kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vai yra mė­gė­jų me­no ir dau­gu­ma ren­gi­nių yra orien­tuo­ti į vy­res­nio am­žiaus gru­pes. At­vyks­ta folk­lo­ro ko­lek­ty­vai, ren­gia­mos ro­man­sų šven­tės, bet, kai vyks­ta į jau­ni­mą orien­tuo­ti ren­gi­niai, mes vis tiek jų čia ne­su­lau­kia­me. Jau­ni­mas Bai­so­ga­lo­je yra ak­ty­vus, bet ne lan­ky­da­mas ren­gi­nius.

– Jau­ni­mas, ko ge­ro, da­ly­vau­ja ver­čia­mas mo­ky­to­jų...

– Taip, bet su tuo ne­su­tin­ku. Ma­nau, kad mo­ky­to­jai ne­tu­rė­tų vers­ti ei­ti. Vi­si esa­me suau­gę žmo­nės ir, kai lie­pia­ma da­ry­ti, tai, ko ne­no­ri, yra na­tū­ra­li at­me­ti­mo reak­ci­ja. Tik­rai jau­ni­mui įma­no­ma ras­ti veik­lų ir jo­mis pa­si­mė­gau­ti.

– Ar pa­di­dė­jo sve­čių srau­tas?

– Pa­gy­vė­ji­mas tik­rai jau­čia­si. Su­tin­ka­me žmo­nių iš Grin­kiš­kio, Gu­džiū­nų, Še­du­vos, net iš Rad­vi­liš­kio. Ne­ga­liu teig­ti, kad anks­čiau taip ne­bu­vo, bet ma­to­me vis dau­giau at­vyks­tan­čių ne mies­te­lio gy­ven­to­jų.

– Kaip į pro­jek­tą in­teg­ruo­ja­mos ki­tos įstai­gos?

– Mes tu­ri­me Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės par­tne­rius – vi­sos švie­ti­mo įstai­gos, li­go­ni­nė, ki­tos Bai­so­ga­los se­niū­ni­jo­je esan­čios įstai­gos.

– Skelb­ta, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ma­žo­sioms kul­tū­ros sos­ti­nėms sky­rė 50 tūks­tan­čių eu­rų?

– Ne, tai yra vi­siš­ka ne­tie­sa. Mes gau­na­me tik sta­tu­są. Pro­jek­tą ren­gia bend­ruo­me­nių aso­cia­ci­ja. Mes tei­kia­me pa­raiš­ką ir ta­da ko­mi­si­ja ren­ka, kas yra nu­si­pel­nęs šio var­do. Sos­ti­nės var­das ski­ria­mas ne tik už tai, ką mies­te­lis pa­da­rys, bet jau yra pa­da­ręs. Mi­nis­te­ri­ja ne­ski­ria tam nė cen­to. Mū­sų pa­grin­di­nis fi­nan­sa­vi­mas yra iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Mes esa­me biu­dže­ti­nė įstai­ga ir vi­si pi­ni­gai mums ski­ria­mi iš ra­jo­no.

Taip, bu­vo pa­ra­šy­ta, kad skir­ta 50 tūks­tan­čių eu­rų, ta­čiau tiek tik­rai ne­ga­vo­me. Tai yra pro­jek­ti­nės lė­šos. Ra­šė­me pro­jek­tus, ga­vo­me šiek tiek pi­ni­gė­lių, bet tai yra kon­kur­sai – lai­mi ar­ba ne.

– Jū­sų nuo­mo­ne, ar pa­si­tei­si­na ma­žų­jų kul­tū­ros sos­ti­nių idė­ja?

– Ji pa­si­tei­si­na ir yra rei­ka­lin­ga. Kul­tū­ros cent­rą ir vi­są Bai­so­ga­los bend­ruo­me­nę šis sta­tu­sas įpa­rei­go­ja pa­si­temp­ti. Aiš­ku, vis­kas at­si­re­mia į biu­dže­tą. Bend­ra­vau su ki­tų ma­žų­jų sos­ti­nių koor­di­na­to­riais, tai jie ne­ga­li pa­da­ry­ti dau­giau, nes ne­tu­ri tam lė­šų. Dėl to esa­me la­bai dė­kin­gi ra­jo­no ad­mi­nist­ra­ci­jai, kad tu­ri­me ga­li­my­bes pa­da­ry­ti dau­giau nei įpras­tai.

– Ko dar ti­kė­tis Bai­so­ga­lo­je šiais me­tais?

– La­bai džiau­giuo­si, kad spa­lio mė­ne­sį or­ga­ni­zuo­si­me ne­tra­di­ci­nių ka­pe­li­jų sam­bū­rį. Mes tu­ri­me ne­tra­di­ci­nę ka­pe­li­ją "Dai­no­riai", ku­ri yra la­bai pro­fe­sio­na­li, bur­si­me ki­tas ka­pe­li­jas. Švę­si­me jau­nių liau­dies šo­kio gru­pės "Žo­ly­nė­lis" de­šimt­me­tį, teat­ro tru­pės tris­de­šimt­me­tį, at­vyks Ar­tū­ro No­vi­ko va­do­vau­ja­ma džia­zo gru­pė "Jaz­zis­land".

Pla­nuo­ja­me aud­rin­gai už­baig­ti me­tus. Dar ne­ga­li­me at­skleis­ti, kas bus, bet pla­nuo­ja­me kvies­ti vi­so ra­jo­no, gal­būt vi­sos ap­skri­ties žmo­nes.

Ki­tais me­tais ke­lia­me tiks­lą ne­bū­ti pra­stes­niais. Aiš­ku, ren­gi­nių gau­sa tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nė. Mies­te­lio žmo­nės juo­kau­ja, kad no­rė­da­mas nuei­ti vi­sur, tu­ri mes­ti vi­sus dar­bus ir ei­ti tik į ren­gi­nius. No­ri­me ki­tais me­tais bū­ti dar ge­res­ni.

Komentarai

Jaunimas    Pen, 2019-08-23 / 08:31
Stebėtis, kad jaunimas nesilanko, kad žmonių mažai ateina, nereikėtų, nes kuo toliau, tuo renginiai darosi neįdomesni, amžinai tas pats per tą patį. Baisogaliečiai važiuoja į Šeduvą, į Radviliškį ar kitus rajonus, kur renginiai įdomūs, geri atlikėjai, koncertai ir kur vyksta ne darbo metu, nes jaunimas irgi dirba. Kur pasisuksi, ten sutiksi pažįstamą, bet ne Baisogaloj.
jocis    Pen, 2019-08-23 / 16:49
linksminsites baisogalieciai ir toliau pagal dainoriu dudele, nes kiti kolektyvai valdziai yra neidomus
No    Ant, 2019-09-10 / 17:55
Ir nereikia jokių "ambicingų" projektų, užtenka. Matėm ambicijas per miestelio jubiliejų, verkti norėjosi.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.