Virš kapinių skraido dronai

And­riaus AB­RO­MA­VI­ČIAUS nuo­tr.
Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Bai­so­ga­lo­je star­ta­vęs vie­tos ka­pi­nių skait­me­ni­za­ci­jos pro­ce­sas pra­si­dė­jo nuo dro­nais at­lie­ka­mų or­to­fo­tog­ra­fi­jų ir ki­tų duo­me­nų rin­ki­mo.
Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Bai­so­ga­lo­je pra­dė­tas vie­tos ka­pi­nių skait­me­ni­za­ci­jos pro­ce­sas, ku­ris leis efek­ty­viau tvar­ky­ti in­for­ma­ci­ją apie čia pa­lai­do­tus žmo­nes bei nau­jas ka­pa­vie­tes.

Ku­ria­ma nau­ja sis­te­ma

„Ne­nus­teb­ki­te virš Rad­vi­liš­kio mies­to, Bai­so­ga­los ir Še­du­vos ka­pi­nių iš­vy­dę skrai­dan­čius dro­nus – jie fo­tog­ra­fuo­ja ka­pi­nių vie­to­vę ir pa­de­da su­kur­ti aukš­tos ko­ky­bės or­to­fo­tog­ra­fi­ją. Dar­bus at­lie­ka UAB „Hnit-Bal­tic“ spe­cia­lis­tai“, – in­for­ma­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė.

Su­ve­dus vi­sus rei­kia­mus duo­me­nis, ka­pi­nių val­dy­mo sis­te­mo­je kiek­vie­nas no­rin­tis ga­lės ras­ti sa­vo gi­mi­nai­čio ar ar­ti­mo­jo pa­lai­do­ji­mo vie­tą.

In­for­ma­ci­ja bus vie­šai priei­na­ma – te­rei­kės įves­ti as­mens var­do ar pa­var­dės frag­men­tą ir pa­si­rink­ti tin­ka­mą va­rian­tą iš pa­siū­ly­to są­ra­šo.

Sis­te­ma tu­rės ir na­vi­ga­vi­mo funk­ci­ją, ku­ri ga­lės nu­ves­ti iki rei­kia­mo ka­po ir priar­tins ieš­ko­mą vie­tą že­mė­la­py­je.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų, su­kur­to­ji sis­te­ma leis ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jams pa­to­giai kaup­ti ir tvar­ky­ti in­for­ma­ci­ją apie pa­lai­do­tus žmo­nes, nau­jas ka­pa­vie­tes, už­tik­rin­ti efek­ty­vų ir pa­pras­tes­nį lei­di­mų lai­do­ti iš­da­vi­mo pro­ce­są.

Sis­te­mos pri­va­lu­mas – bus ren­ka­mi duo­me­nys apie pri­žiū­ri­mas ir ne­pri­žiū­ri­mas ka­pa­vie­tes.

Ka­pi­nių val­dy­mo sis­te­mos su­kū­ri­mui skir­ta lė­šų iš biu­dže­to.

Taps in­for­ma­ci­jos šei­mi­nin­kais

Ar rei­ka­lin­ga bus ši sis­te­ma? Gal ne­di­de­lia­me ra­jo­ne to­kios in­for­ma­ci­jos nie­kam ne­rei­kės? – apie tai pra­dė­ta kal­bė­ti dar pa­va­sa­rį.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Jo­lan­tos Mar­gai­tie­nės, į Sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si ne vie­na to­kius pro­jek­tus ku­rian­ti bend­ro­vė, ta­čiau ne­leng­va bu­vo ap­si­spręs­ti, ar ap­skri­tai to­kia in­for­ma­ci­ja tu­rės pa­klau­są.

Bu­vo siū­lo­mi du nau­jo­sios sis­te­mos kū­ri­mo va­rian­tai: už in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je sau­go­mus duo­me­nis mo­kė­ti nuo­la­ti­nį ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį ar­ba, su­mo­kė­jus vien­kar­ti­nį mo­kes­tį, gau­ti pri­tai­ky­tą inf­rast­ruk­tū­rą, duo­me­nis ves­ti pa­tiems ir in­for­ma­ci­ją kaup­ti apie no­ri­mas, kad ir vi­sas ra­jo­no ka­pi­nes.

Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo And­riaus Ab­ro­ma­vi­čiaus nuo­mo­ne, pa­lan­kes­nis bū­tų ant­ra­sis va­rian­tas, ka­dan­gi tuo­met Sa­vi­val­dy­bė tap­tų vi­sos in­for­ma­ci­jos ir priei­gos prie jos sa­vi­nin­ke.

Pir­muo­ju at­ve­ju, vi­sos su­kaup­tos in­for­ma­ci­jos ne­be­lik­tų, jei­gu, tar­kim, nu­trūk­tų mo­kė­ji­mai.

Pa­sak J. Mar­gai­tie­nės, ra­jo­ne yra ir ne­be­vei­kian­čių, už­da­ry­tų ka­pi­nių, ta­čiau jos yra lan­ko­mos – ar bū­tų rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja apie jo­se pa­lai­do­tus žmo­nes?

Priei­ta prie iš­va­dos, jog pa­ti in­for­ma­ci­ja bū­tų nau­din­ga, ta­čiau nu­tar­ta pir­miau­sia pra­dė­ti nuo vei­kian­čių ka­pi­nių Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Bai­so­ga­lo­je, o jau vė­liau, pa­si­mo­kius iš ga­li­mų klai­dų, im­tis ir ki­tų.

Pa­vyz­džiui, Še­du­vos mies­to ka­pi­nė­se, se­niū­no Jus­ti­no Pra­nio pa­teik­tais duo­me­ni­mis, yra pa­lai­do­ta per 1340 žmo­nių.

Se­niū­no tei­gi­mu, se­niū­ni­jai ne­bū­tų la­bai sun­ku or­ga­ni­zuo­ti, kad iš tu­ri­mų lai­do­ji­mo kny­gų duo­me­nys bū­tų su­kel­ti į kom­piu­te­ri­nes laik­me­nas.

Esą tuo ga­lė­tų už­siim­ti ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jai, tal­kin­ti Dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­ti as­me­nys ar ne­tgi moks­lei­viai.

Pri­va­lės bū­ti ir tęs­ti­nu­mas – duo­me­nų įve­di­mo pro­ce­sas ne­ga­lės nu­trūk­ti, ki­taip in­for­ma­ci­ja ne­bū­tų pil­na.

Sis­te­mo­je bū­tų ma­to­mos ir lai­do­ji­mo ten­den­ci­jos – tuo­met ne­be­bū­tų ne­ti­kė­tu­mų, kad vie­nų ar ki­tų ka­pi­nių lai­do­ji­mo vie­tos bai­gia už­si­pil­dy­ti.

Pa­sak A. Ab­ro­ma­vi­čiaus, ka­pi­nių val­dy­mo sis­te­mas tu­ri įdie­gu­sios pen­kios ša­lies sa­vi­val­dy­bės, ta­čiau la­biau­siai pa­žen­gu­sios yra Laz­di­jų ir Ma­ri­jam­po­lės.

J. Pra­nio ma­ny­mu, to­kia sis­te­ma leis­tų at­si­sa­ky­ti pa­se­nu­sio me­to­do – vi­są in­for­ma­ci­ją ra­šy­ti į kny­gas. O su­kur­ta in­for­ma­ci­nė nau­jo­vė esą bus rei­ka­lin­ga atei­ties kar­toms.

Kon­tak­ti­niai ka­pus pri­žiū­rin­čių as­me­nų duo­me­nys vie­šai priei­na­mi ne­bus.