Lie­tu­vos vie­to­var­džiams at­min­ti

Bib­lio­te­kos nuo­tr.
Daug dė­me­sio šio­je eks­po­zi­ci­jo­je ski­ria­ma Pak­ruo­jo kraš­to vie­to­var­džiams.

Pakruojo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je pa­reng­ta do­ku­men­tų eks­po­zi­ci­ja, skir­ta Lie­tu­vos vie­to­var­džių me­tams.

Eks­po­zi­ci­ja sten­gia­ma­si at­kreip­ti bib­lio­te­kos lan­ky­to­jų dė­me­sį į sa­vą­jį kraš­tą. Pa­tei­kia­ma ta te­ma pub­li­kuo­ti kraš­tie­čių – kal­bi­nin­ko ir kraš­to­ty­ri­nin­ko Ka­zi­mie­ro Gas­pa­ra­vi­čiaus, kraš­to­ty­ri­nin­ko ir pe­da­go­go Juo­zo Šlia­vo – straips­niai, Lin­ku­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los jau­nų­jų kraš­to­ty­ri­nin­kų, va­do­vau­ja­mų mo­ky­to­jos Sta­nis­la­vos Lov­či­kai­tės, 1980 me­tais už­ra­šy­ti Lin­ku­vos apy­lin­kių vie­to­var­džiai, Pak­ruo­jo kraš­to vie­to­var­džiai (au­to­rius ir už­ra­šy­mo me­tai ne­nu­ro­dy­ti).

Pa­sak Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­res­nio­sios bib­lio­te­ki­nin­kės kraš­to­ty­rai Ge­nės Juo­dy­tės, Lie­tu­vos vie­to­var­džiai – tau­tos at­min­ties ir kal­bos lo­by­nas, o kar­tu – mū­sų pro­tė­vių kū­ry­bin­gu­mo iš­raiš­ka. De­ja, iš gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių są­ra­šų jau iš­brauk­ta tūks­tan­čiai kai­mų pa­va­di­ni­mų. Ir tai pa­da­ry­ta ne tik so­viet­me­čiu, bet ir šiais lai­kais. Grės­mė iš­nyk­ti iš­ki­lu­si ir dar 4000 kai­mų ir vien­sė­džių var­dų. To­dėl vie­to­var­džių iš­sau­go­ji­mas – ne tik vals­ty­bės, bet ir kiek­vie­no jos są­mo­nin­go pi­lie­čio gar­bės rei­ka­las.

Eks­po­zi­ci­ją pa­gy­vi­na sten­das su pa­da­vi­mais apie ra­jo­no vie­to­vių var­dų kil­mę.