Vietovardžių metams skirta dailininkų paroda

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Sa­vi­tai ple­ne­ro me­ni­nin­kų pa­ma­ty­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai – dva­rų pa­sta­tai.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re vei­kia va­sa­rą Žei­me­lio mu­zie­ju­je (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) or­ga­ni­zuo­to tarp­tau­ti­nio dai­li­nin­kų ple­ne­ro "Var­dais kal­ba že­mė" dar­bų pa­ro­da.

Va­sa­rą Žei­me­lio mu­zie­ju­je "Žiem­ga­la" vy­ko dai­li­nin­kų ple­ne­ras, ku­rio da­ly­viai ta­pė is­to­ri­nius Pak­ruo­jo ir Jo­niš­kio ra­jo­nų apy­lin­kių pa­sta­tus.

Ple­ne­re da­ly­va­vo pro­fe­sio­na­lūs dai­li­nin­kai Ri­čar­das Gar­ba­čiaus­kas, Pet­ras Slonks­nis, Ire­na ir Vi­lius Šliu­že­liai, Lo­re­ta Na­ru­šie­nė, Jus­ti­na Šal­tė, Eu­ge­ni­ja Kar­bo­čie­nė, Va­len­ti­nas Var­nas, Vio­le­ta Ži­do­ny­tė, Al­vy­das Šal­kaus­kas bei bal­ta­ru­siai Ma­ri­na Ma­ra, Ina Dzia­nish­chyk ir Ge­na Bur­chyk.

Dai­li­nin­kai fik­sa­vo Ge­ru­čių, Lauk­so­džio dva­rus, taip pat Mal­gū­žių dva­rą Jo­niš­kio ra­jo­ne.