Pa­kir­ši­nio dva­re – mar­gu­čiai mil­ži­nai

Ar­vy­do ŽA­ROMS­KIO nuo­tr.
Pa­kir­ši­ny­je vei­kian­ti įmo­nė "Au­ri­da­na" mar­gu­tį įso­di­no į trak­to­riaus tem­pia­mą me­di­nį ve­ži­mai­tį.
Tre­čius me­tus iš ei­lės į Radviliškio rajono Pa­kir­ši­nio et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­rą prieš Ve­ly­kas "at­rie­da" ne­tra­di­ci­nių mar­gu­čių mil­ži­nų ko­lek­ci­ja. Šių­me­čia­me ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­ke – 80 įvai­raus dy­džio ir spal­vų ve­ly­ki­nių ak­cen­tų.

Par­ke – aš­tuo­nios de­šim­tys mar­gu­čių

Mar­gu­čiai į Pa­kir­ši­nio kai­me įsi­kū­ru­sį Pa­kir­ši­nio dva­ro par­ką su­rie­dė­jo iš įvai­riau­sių ra­jo­no kam­pe­lių. Juos kū­rė ra­jo­no bend­ruo­me­nės, or­ga­ni­za­ci­jos, moks­lei­viai, dar­že­li­nu­kai. Sa­vo mar­gu­čių pri­sta­tė ir pa­vie­niai rad­vi­liš­kie­čiai.

Anot mar­gu­čių par­ko idė­jos au­to­rės – Pa­kir­ši­nio et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro di­rek­to­rės Elž­bie­tos Ka­ra­liū­tės, vie­tos gy­ven­to­jai jau taip su­si­gy­ve­no su nau­ją­ja tra­di­ci­ja, kad dar ge­ro­kai prieš Ve­ly­kų šven­tes ėmė klau­si­nė­ti, ar ji bus tę­sia­ma ir šie­met, ar jau ga­li­ma už­siim­ti mar­gu­čių kū­ry­ba.

Be­ne vie­nin­te­lė są­ly­ga mar­gu­čių kū­rė­jams bu­vo kū­ri­nių aukš­tis – mar­gu­tis tu­rė­jo bū­ti ne že­mes­nis kaip 0,5 met­ro. Vi­sa ki­ta – tech­ni­ka, spal­vos, vi­zua­li­za­ci­ja bu­vo ne­svar­bu.

Šie­met ant par­ko ve­jos "su­tū­pė" 80 kiau­ši­nių, ku­riuos su­kū­rė 30 įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų, įmo­nių. Pir­mai­siais me­tais mar­gu­čių bu­vo ke­lis kar­tus ma­žiau.

Nė vie­no vie­no­do

Di­de­lė­je par­ko mar­gu­čių ko­lek­ci­jo­je – nė vie­no vie­no­do mar­gu­čio. Kiek­vie­nas kaž­kuo iš­skir­ti­nis, sa­vi­tas ir ori­gi­na­lus.

Šių­me­tis ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas pra­tur­tė­jo šei­mų su­kur­tais mar­gu­čiais. Tarp jų bu­vo ir sen­bu­vių, ir nau­jo­kų.

Pa­sak E. Ka­ra­liū­tės, mar­gu­čiai su­kur­ti iš pa­čių įvai­riau­sių me­džia­gų – šiau­dų, ša­kų, kan­ko­rė­žių, me­džio, laik­raš­čių, plas­ti­ko, džin­so, me­ta­lo, odos.

Pir­mą kar­tą par­kui mar­gu­čių do­va­no­jo Rad­vi­liš­kio lop­še­lis-dar­že­lis "Kregž­du­tė", Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gau­sių šei­mų aso­cia­ci­ja "Šei­mos ži­di­nys".

Še­du­vos lop­še­lis-dar­že­lis, tu­rin­tis il­ga­me­tės pa­tir­ties puo­šiant sa­vo Ve­ly­kų me­dį, pa­kir­ši­nie­čiams do­va­no­jo spal­vin­gą 2,5 met­ro aukš­čio mar­gu­tį. Ja­me vi­si no­rin­tys ga­lės ir įsiam­žin­ti – te­rei­kės į jo vi­dų įkiš­ti gal­vą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti.

Ta­čiau še­du­vius mar­gu­čio dy­džiu pra­len­kė Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ras, ku­rio moks­lei­viai kar­tu su dės­ty­to­jais su­kū­rė me­di­nį 3 met­rų aukš­čio mar­gu­tį. Per­nai jų mar­gu­tis taip pat bu­vo re­kor­di­nis, nors ir že­mes­nis – sie­kė dau­giau nei du met­rus.

Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro so­cia­li­nės dar­buo­to­jos kar­tu su šei­mo­mis, ku­rioms tei­kia­mos so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mo ir pa­lai­ky­mo pa­slau­gos, par­kui do­va­no­jo "Emo­ci­jų mar­gu­tį".

Pa­sak cent­ro dar­buo­to­jos Jo­li­tos Gi­nio­tie­nės, prieš ren­gi­nį vai­kai su ma­mo­mis ir so­cia­li­nė­mis dar­buo­to­jo­mis puo­šė kiau­ši­nius, juo­se pa­vaiz­duo­da­mi emo­ci­jas. Vie­nos šei­mos tė­tis pa­dė­jo pa­da­ry­ti di­džiu­lio kiau­ši­nio ma­ke­tą. Jį vai­kai pa­puo­šė sa­vo iš­mar­gin­tais "emo­ci­jų mar­gu­čiais".

Be­ne pa­tį spal­vin­giau­sią mar­gu­tį "Vai­kys­tė" par­kui su­kū­rė Rad­vi­liš­kio lop­še­lio-dar­že­lio "Kregž­du­tė" bend­ruo­me­nė.

Bai­so­ga­los prie­sto­čio bend­ruo­me­nė "Iman­tai" į par­ką at­ve­žė tris di­de­lius mar­gu­čius. Tarp jų – pa­ga­min­tas iš plas­ti­ki­nių bu­te­lių kamš­te­lių.

Pa­tį ska­niau­sią mar­gu­tį su­kū­rė pa­kir­ši­nie­tė Ge­nu­tė Ta­vo­rie­nė – ji iš­ke­pė di­de­lį kiau­ši­nio for­mos tor­tą, ku­ris bu­vo su­val­gy­tas par­ko ati­da­ry­mo die­ną.

Vi­si no­rin­tys ga­lė­jo ne tik pa­si­vaikš­čio­ti tarp mar­gu­čių, bet ir pa­si­mo­ky­ti mar­gin­ti kiau­ši­nius edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je "Mar­gi­nu mar­gu­tį".

Ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas Pa­kir­ši­ny­je lan­ky­to­jų lauks iki ba­lan­džio 30 die­nos.