Koncertas sužavėjo Šiaulių publiką

Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.
Šiau­lių Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke gro­jo lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas iš Ita­li­jos Gian­lu­ca Lit­te­ra.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas iš Ita­li­jos Gian­lu­ca Lit­te­ra su­si­rin­ku­sius žiū­ro­vus įti­ki­no, kad lū­pi­nė ar­mo­ni­kė­lė ga­li gar­bin­gai skam­bė­ti ne­tgi su sim­fo­ni­niu or­kest­ru – vy­ko XVI tarp­tau­ti­nio Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lio kon­cer­tas "Va­sa­ros nak­ties mu­zi­ka".

"Bra­vo", – po pa­si­ro­dy­mo su­si­ža­vė­ji­mo šūks­nių ne­gai­lė­jo su­si­rin­ku­sie­ji. Sce­no­je pa­si­ro­dęs ita­las G. Lit­te­ra kar­tu su Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro sim­fo­ni­niu or­kest­ru, di­ri­guo­ja­mu Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­to Ro­ber­to Šer­ve­ni­ko, už­bū­rė pub­li­ką lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės ir kla­si­ki­nes mu­zi­kos de­ri­niu.

Nuo paaug­lys­tės su­si­ža­vė­jęs lū­pi­ne ar­mo­ni­kė­le, šian­dien G. Lit­te­ra yra vie­nas iš ne­dau­ge­lio so­lis­tų pa­sau­ly­je, lū­pi­ne ar­mo­ni­kė­le at­lie­kan­tis kla­si­ki­nę ir džia­zo mu­zi­ką. Jį nuo­lat kvie­čia kon­cer­tuo­ti įvai­rūs or­kest­rai ir mu­zi­kos fes­ti­va­liai, at­li­kė­jas yra įra­šęs ke­le­tą kom­pak­ti­nių plokš­te­lių, ku­rios su­lau­kė ne­ma­žo vi­suo­me­nės bei kri­ti­kų dė­me­sio.

Kar­tu su Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro or­kest­ru G. Lit­te­ra Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lio sce­no­je at­li­ko D. Spivakovski’io Kon­cer­tą lū­pi­nei ar­mo­ni­kė­lei ir or­kest­rui, N. Paganini’io Kap­ri­čą Nr. 24 lū­pi­nei ar­mo­ni­kė­lei ir or­kest­rui. Taip pat skam­bė­jo F. Mendelssohn’o siui­tos "Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas" da­lys, E. Bal­sio, P. Mascagni’io kū­ri­niai.

Antradienį Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lį tę­sė "Kny­gos teat­ro" spek­tak­lis vai­kams "Trum­pos is­to­ri­jos apie...".