Ieškomą moterį surasti padėjo gyventojai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dė­kin­gi pi­lie­tiš­kiems gy­ven­to­jams už ak­ty­vų bend­ra­dar­bia­vi­mą.
55 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­ja, apie ku­rios paieš­ką va­kar skelb­ta "Šiau­lių kraš­te", su­ras­ta. Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sa­ko, kad sėk­min­go re­zul­ta­to pa­vy­ko pa­siek­ti tal­ki­nant gy­ven­to­jams. Ak­ty­viau­si bu­vo feis­bu­ko nau­do­to­jai.

Iš na­mų Drą­su­čių kai­me pir­ma­die­nį, apie pie­tus, au­to­mo­bi­liu "VW Trans­por­ter" iš­vy­ku­sios ir ne­sug­rį­žu­sios mo­ters paieš­ką po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­dė­jo vos ga­vę su­tuok­ti­nio pra­ne­ši­mą. Ne­ra­mi­no ar­ti­mų­jų ži­nia, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ši mo­te­ris tu­rė­jo fi­nan­si­nių pro­ble­mų.

Ta­čiau pir­ma­die­nį po­li­ci­jos vyk­do­ma paieš­ka ne­da­vė re­zul­ta­to. Tai­gi ant­ra­die­nį nu­tar­ta per ži­niask­lai­dos prie­mo­nes ir so­cia­li­nį tink­lą kreip­tis į gy­ven­to­jus bei pa­pra­šy­ti pra­neš­ti pa­ste­bė­jus gel­to­nos spal­vos au­to­mo­bi­lį "VW Trans­por­ter" ar­ba mo­te­rį, ku­rios nuo­trau­ka kar­tu su pra­šy­mu bu­vo iš­pla­tin­ta.

Net­ru­kus pa­si­py­lė pra­ne­ši­mai, ypač daug jų gau­ta Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos feis­bu­ko pa­sky­ro­je. Žmo­nės ra­šė pa­ste­bė­ję pa­mi­nė­tą au­to­mo­bi­lį ir Jo­niš­kio, ir Šiau­lių ir ki­tuo­se ap­skri­ties ra­jo­nuo­se. Te­ko vyk­ti į Ža­ga­rę. Ta­čiau pa­mi­nė­ta trans­por­to prie­mo­nė, kaip nu­sta­ty­ta, pri­klau­so ne ieš­ko­tai mo­te­riai, o vie­tos gy­ven­to­jai.

Po pie­tų pra­ne­ši­mo bu­vo su­lauk­ta Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Žei­me­ly­je, gy­ve­nan­čių ieš­ko­mo­sios gi­mi­nai­čių pra­ne­ši­mo, kad mo­te­ris pa­ste­bė­ta čia. Nu­vy­kę pa­rei­gū­nai ieš­ko­mą­ją ra­do su­tri­ku­sios psi­chi­nės bū­se­nos, ku­ri sė­dė­jo mi­nė­ta­me au­to­mo­bi­ly­je.

Pa­si­ta­rus su ar­ti­mai­siais, ji bu­vo per­duo­ta me­di­kų prie­žiū­rai.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos at­sto­vės spau­dai Gai­lu­tės Smag­riū­nie­nės tei­gi­mu, so­cia­li­niai tink­lai ieš­kant as­me­nų – įta­ria­mų­jų ar­ba din­gu­sių, taip pat aiš­ki­nan­tis nu­si­kals­ta­mas vei­kas bei Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jus pa­sta­rai­siais me­tais pa­de­da gan daž­nai. Feis­bu­ko nau­do­to­jai čia, anot po­li­ci­jos at­sto­vės, kur kas drą­siau da­li­ja­si sa­vo pa­ste­bė­ji­mais, juo­lab kad in­for­ma­ci­ja pa­sie­kę di­de­lį srau­tą žmo­nių.