Kalinio ieškoma tarptautiniu mastu

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus teis­to ir už ge­rą el­ge­sį ka­li­ni­mo įstai­go­je lyg­ti­nai į lais­vę pa­leis­to bei pra­din­gu­sio šiau­lie­čio Da­riaus Frid­ma­no da­bar ieš­ko­ma tarp­tau­ti­niu ly­giu.
Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga pa­skel­bė šiau­lie­čio, pa­sta­ruo­ju me­tu sos­ti­nė­je gy­ve­nu­sio nu­teis­to­jo 47 me­tų Da­riaus Frid­ma­no (iki san­tuo­kos su uk­rai­nie­te – Da­riaus Ma­čio) tarp­tau­ti­nę paieš­ką. Tu­ri­ma ži­nių, kad už nu­žu­dy­mą ir nar­ko­ti­kų kont­ra­ban­dą teis­tas vy­ras šiuo me­tu ga­li bū­ti Is­pa­ni­jo­je. Lyg­ti­nai nuo 2018 me­tų va­sa­ros iš ka­li­ni­mo įstai­gos pa­leis­tas D. Frid­ma­nas iš Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nų aki­ra­čio pra­din­go šie­met pa­va­sa­rį.

Pra­din­go pa­leis­tas lyg­ti­nai

Tei­sė­sau­ga svars­to įvai­rias D. Frid­ma­no (anks­čiau Da­riaus Ma­čio) din­gi­mo ver­si­jas. Vie­na iš jų – kad su kri­mi­na­li­nio pa­sau­lio šu­lais "bend­ra­dar­bia­vu­siu" D. Frid­ma­nu ga­lė­jo bū­ti su­si­do­ro­ta.

Ki­ta ver­si­ja – D. Frid­ma­nui nau­din­ga "pra­ding­ti" ir taip at­si­kra­ty­ti tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nų bei nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vų žvilgs­nių.

Per­nai lie­pą iš ka­li­ni­mo įstai­gos pa­leis­tą D. Frid­ma­ną pri­žiū­rė­jo Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai – jų prie­žiū­ro­je nu­teis­ta­sis tu­rė­jo iš­bū­ti ir lai­ky­tis vi­sų nu­ro­dy­tų są­ly­gų dar ket­ve­rius me­tus. Vy­ras el­gė­si ge­rai, ap­si­gy­ve­no Vil­niu­je, įsi­dar­bi­no bend­ro­vė­je "Me­ta­loi­das". Jo pa­kar­to­ti­nio nu­si­kals­ta­mu­mo ri­zi­ka bu­vo ver­ti­na­ma vos 26 ba­lais – o tai že­mas ro­dik­lis.

Šie­met ba­lan­dį teis­mas už ge­rą el­ge­sį D. Frid­ma­nui pa­nai­ki­no ap­ri­bo­ji­mą neiš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos, jei tai su­si­ję su jo dar­bu. Net­ru­kus po to D. Frid­ma­nas tar­si iš­ga­ra­vo, kaip paaiš­kė­jo, ne­be­dir­ba jis ir "Me­ta­loi­de". Su­ži­no­ta, kad nuo ge­gu­žės 24 die­nos jo iš­vis nė­ra Lie­tu­vo­je.

Pra­din­gus D. Frid­ma­nui, Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai krei­pė­si į Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mą pra­šy­da­mi at­šauk­ti nu­teis­to­jo lyg­ti­nį pa­lei­di­mą. Ta­čiau už­da­ry­ti į ka­li­ni­mo įstai­gą, net ir at­šau­kus mi­nė­tą pa­lei­di­mą, kol kas nė­ra, ką – nė­ra nu­teis­to­jo.

Jei D. Frid­ma­nas bus su­lai­ky­tas, jis, teis­mo spren­di­mu, tu­rės su­grįž­ti ket­ve­riems me­tams į ka­li­ni­mo įstai­gą – Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mus.

Klim­po ir ki­lo

Apie šiau­lie­čio D. Frid­ma­no įvyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus "Šiau­lių kraš­te" ra­šy­ta daug kar­tų. Jis kal­tu pri­pa­žin­tas ne tik už nar­ko­ti­kų kont­ra­ban­dą, bet ir už šiau­lie­tės Auš­ros Pa­šiš­ke­vi­čiū­tės nu­žu­dy­mą. Tie­sa, baus­mė už pa­sta­rą­jį 1996 me­tais įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą vy­rą pa­si­vi­jo tik 2016 me­tais, kai by­la, ap­su­ku­si ra­tą Šiau­lių apy­gar­dos teis­me, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me ir Aukš­čiau­sia­ja­me teis­me, vėl su­grį­žo į Ape­lia­ci­nį teis­mą, ku­ris at­nau­ji­nęs įro­dy­mų ty­ri­mą, pa­skel­bė: D. Frid­ma­nas šiau­lie­tę nu­žu­dė.

Nu­žu­dy­mo die­ną su­lai­ky­tas D. Frid­ma­nas (ta­da D. Ma­čys) ne­pri­si­pa­ži­no. Prit­rū­kus įro­dy­mų, jis bu­vo pa­leis­tas už 4 000 eu­rų už­sta­tą.

Iš­leis­tas D. Frid­ma­nas spru­ko. Su­lai­ky­tas jis 2008 me­tų pra­džio­je Ru­si­jos sie­ną kir­tu­sia­me sunk­ve­ži­my­je, ku­ris ga­be­no dvi to­nas rea­gen­tų, nau­do­ja­mų nar­ko­ti­kų sin­te­zei. Su­lai­ky­mo me­tu pas D. Frid­ma­ną (Ma­čį) ras­ti du su­klas­to­ti Ru­si­jos bei Gru­zi­jos pi­lie­čių pa­sai skir­tin­go­mis pa­var­dė­mis.

Ru­si­jo­je at­li­kęs teis­mo skir­tą me­tų ir aš­tuo­nių mė­ne­sių ne­lais­vės baus­mę, lie­tu­vis, praė­jus 12-ai me­tų po nu­žu­dy­mo, per­duo­tas Lie­tu­vai.

Po už­si­tę­su­sių teis­mi­nių pro­ce­sų, įro­dy­mų nei­gi­mo ir jų ne­bū­vi­mo, kal­tės ne­pri­pa­ži­ni­mo Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mą vy­rą iš­tei­si­no: pri­trūk­ta kal­tės įro­dy­mų. Tą pa­tį pa­da­rė ir ape­lia­ci­nį mer­gi­nos tė­vų ir pro­ku­ro­ro skun­dą 2012 me­tų va­sa­rą iš­nag­ri­nė­jęs Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas.

Tik ta­da, kai by­lą iš nau­jo pra­dė­jo nag­ri­nė­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, ėmė aiš­kė­ti (teig­ta nu­tar­ty­je) že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mų dar­bo bro­kas, tai­gi by­la dar kar­tą su­grą­žin­ta Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jams. Čia bu­vo at­nau­jin­tas įro­dy­mų ty­ri­mas, ap­klaus­ti liu­dy­to­jai. Šį­kart ko­le­gi­ja pa­skel­bė: D. Frid­ma­nas – kal­tas. Jam skir­ta de­šimt me­tų ne­lais­vės, pri­tai­kius am­nes­ti­jos įsta­ty­mą ir įskai­čius suė­mi­me pra­leis­tą lai­ką, baus­mė su­ma­žė­jo iki be­veik pu­saš­tun­tų me­tų. Nu­žu­dy­to­sios tė­vams pri­teis­ta tur­ti­nė ža­la ir ne­tur­ti­nė ža­la.

D. Frid­ma­nas ap­kal­ti­na­mą nuo­spren­dį dar kar­tą ap­skun­dė Aukš­čiau­sia­jam teis­mui. Ta­čiau šis tik pa­tvir­ti­no, kad šiau­lie­tis nu­teis­tas pa­grįs­tai.

Kol teis­muo­se bu­vo nag­ri­nė­ja­mi D. Frid­ma­no ape­lia­ci­niai skun­dai, vy­ras suim­tas ne­bu­vo, tad su­ge­bė­jo vėl "pri­si­veik­ti" ir bu­vo suim­tas dėl ki­to nu­si­kal­ti­mo. 2014 me­tais Kau­no apy­gar­dos teis­mas vy­rą pri­pa­ži­no kal­tu ir sky­rė še­še­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę dėl dis­po­na­vi­mo la­bai di­de­liu kie­kiu kvai­ša­lų.

Ma­ža to, kvai­ša­lai šiau­lie­tį bu­vo įklam­pi­nę ir 2012 me­tais. Įtar­ta, kad D. Frid­ma­nas va­do­va­vo 70 ki­log­ra­mų ha­ši­šo kro­vi­nio iš Olan­di­jos į Mask­vą ga­be­ni­mo ope­ra­ci­jai. Kar­tu su bend­ri­nin­kais suim­to D. Frid­ma­no na­muo­se ta­da ras­ta ko­ne 300 000 eu­rų. Šie pi­ni­gai 2016 me­tais bu­vo kon­fis­kuo­ti, o D. Frid­ma­nui pa­skir­ta bau­da už ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą.

Susijusios naujienos