Į Kelmę! Pasisemti lietuvybės

Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Tau­ra­giš­kis mo­ky­to­jas Al­bi­nas Ba­ta­vi­čius gro­ti ban­do­ni­ja iš­mo­kė kel­miš­kį Ri­man­tą Mie­liaus­ką.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Kel­mė­je bai­gė­si nuo 1988 – ųjų me­tų kiek­vie­ną va­sa­rą ren­gia­mi Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sai. Ama­ti­nin­kai su­ren­gė sa­vo dar­bų pa­ro­dą, gie­do­to­jai, mu­zi­kan­tai ir dai­nin­kai – kon­cer­tą.
Ke­tu­rias die­nas tru­ku­siuo­se kur­suo­se iš vi­sos Lie­tu­vos, Ka­li­ning­ra­do, Ame­ri­kos, Ita­li­jos, Por­tu­ga­li­jos, Lat­vi­jos ir ki­tų ša­lių pa­si­sem­ti lie­tu­vy­bės su­va­žia­vę tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jai ir en­tu­zias­tai klau­sė­si moks­li­nin­kų pa­skai­tų, mo­kė­si ama­to ir že­mai­tiš­ko et­no­mu­zi­ka­vi­mo.
Jau ne pir­mą kar­tą drau­ge su šiais kur­sais vyks­ta ir Že­mai­ti­jos re­gio­no ban­do­ni­nin­kų kur­sai.

Kol gy­vi re­gio­nai – gy­va Lie­tu­va

Praė­ju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį pra­si­dė­ję Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų kur­sai šie­met kaip ir kas­met su­trau­kė ke­lių šim­tų lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jų bū­rį.

Kaip pa­brė­žė vie­na iš mo­ky­to­jų Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos doc. dr. Gai­la Kir­dei­kie­nė, kel­miš­kių jau 32 – ąjį kar­tą ren­gia­mi kur­sai uni­ka­lūs tuo, jog čia po vie­nu sto­gu su­si­tin­ka moks­li­nin­kai ir se­nų­jų liau­dies tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jai – ama­tai, mu­zi­ka ir moks­las. Be to, kur­sai ak­cen­tuo­ja re­gio­no tra­di­ci­jas. Kol gy­vi re­gio­nai – gy­va Lie­tu­va.

Jau pir­mo­ji kur­sų die­na pra­si­dė­jo ver­tin­ga pro­fe­so­riaus, ha­bil. dr. Ro­mual­do Apa­na­vi­čiaus pa­skai­ta "Ar kly­do Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius? Že­mai­čių ir Bal­ka­nų tau­tų ry­šiai et­no­mu­zi­ko­lo­gi­jos ir ant­ro­po­lo­gi­jos moks­lų duo­me­ni­mis."

Po­pie­tę vy­ko to pa­ties pro­fe­so­riaus pa­skai­ta dis­ku­si­ja "Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kal­nų gies­mės – ke­ly­je į UNES­CO", ku­rios tu­ri­nį iliust­ra­vo Žal­pių Šv. Be­ne­dik­to pa­ra­pi­jos tra­di­ci­nių gies­mių an­samb­lis, va­do­vau­ja­mas Da­nu­tės Anan­kai­tės.

Ant­ra­ją kur­sų die­ną Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to pro­f. dr. Vy­kin­tas Vait­ke­vi­čius skai­tė pa­skai­tą "Iš Že­mai­ti­jos ty­ri­nė­ji­mų die­no­raš­čio: ar­cheo­lo­gi­jos ir mi­to­lo­gi­jos pa­vel­das."

Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Jo­nas Ru­dzins­kas sa­vo pra­ne­ši­me nag­ri­nė­jo ra­sei­niš­kės kar­pi­nių meist­rės Ni­jo­lės Rim­kie­nės ir kel­miš­kio ak­men­ta­šio Val­do Ban­dzos kū­ry­bos bruo­žus, pri­sta­tant šių kū­rė­jų dar­bų pa­ro­dą.

Žo­ly­nai vir­to pa­sa­ko­mis

Tarp pa­skai­tų kur­sų da­ly­viai plu­šė­jo sek­ci­jo­se. Kas sė­do į au­di­mo stak­les ir įdė­miai klau­sė il­ga­me­tės au­di­mo mo­ky­to­jos Onu­tės But­vi­lie­nės pa­mo­ky­mų, kas sė­mė­si juos­tų au­di­mo pa­slap­čių iš kel­miš­kės tau­to­dai­li­nin­kės Lo­re­tos Rač­kaus­kie­nės.

Kel­mės kul­tū­ros cent­re kar­pi­nių me­no mo­kė ra­sei­niš­kė tau­to­dai­li­nin­kė Ni­jo­lė Rim­kie­nė, kau­kių dro­žy­bos rad­vi­liš­kie­tis tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas, li­ni­nių dra­bu­žių siu­vi­mo di­zai­ne­rė tech­no­lo­gė Jus­ti­na Že­be­lie­nė, rie­ši­nių mez­gi­mo ir siu­vi­nė­ji­mo kel­miš­kė tau­to­dai­li­nin­kė Jo­lan­ta Ge­čie­nė, folk­lo­ri­nio kos­tiu­mo de­ta­lių dai­lės pe­da­go­gė Ire­na Ar­laus­kie­nė ir Li­di­ja Ky­bar­tie­nė, tra­di­ci­nės ju­ve­ly­ri­kos – ju­ve­ly­rė Dei­man­tė Ma­kaus­kai­tė.

Kai ku­rie tau­to­dai­li­nin­kai mo­ki­nius priė­mė sa­vo dirb­tu­vė­se. Ak­mens ta­šy­mo sa­vo dirb­tu­vė­se mo­kė Auk­so vai­ni­ko lau­rea­tas kel­miš­kis Val­das Ban­dza.

Py­ni­mo iš šiau­de­lių ama­to pa­slap­ti­mis sa­vo kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se da­li­jo­si kel­miš­kė tau­to­dai­li­nin­kė Kor­ne­li­ja Lo­pe­tie­nė. Čia vie­tos at­si­ra­do ir no­rin­tiems iš­mok­ti pin­ti iš vy­te­lių. Juos mo­kė tau­to­dai­li­nin­kė Li­na Gri­ga­laus­kie­nė.

Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je drož­ti klum­pes mo­kė tau­to­dai­li­nin­kas, ates­tuo­tas tra­di­ci­nių ama­tų meist­ras iš Aukš­tai­ti­jos Vy­tau­tas Še­me­lis, lip­dy­mo iš mo­lio ir žie­di­mo pa­slap­ti­mis da­li­jo­si dai­lės pe­da­go­gė Li­na Užo­mec­kie­nė ir ke­ra­mi­kė Aud­ro­nė Šly­te­rie­nė.

Šie­met kur­sų da­ly­viai ga­lė­jo pa­si­mo­ky­ti ir nau­jo žo­ly­nų ri­ši­mo ama­to. Jo mo­kė dai­li­nin­kas flo­ris­tas Eval­das Ja­siū­nas. Įvai­riau­siais žo­ly­nų raš­tais iš­puoš­tas Kul­tū­ros cent­ro fo­jė la­biau­siai trau­kė pa­ro­dos pa­žiū­rė­ti su­si­rin­ku­sių­jų akis.

Dai­na­vo, gie­do­jo, šo­ko, grie­žė ir gro­jo

Tuo tar­pu ki­to­se Kel­mės kul­tū­ros cent­ro erd­vė­se bei Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čio­je skli­do dai­nos ir gies­mės, lie­jo­si ar­mo­ni­kos, ban­do­ni­jos, smui­ko ir kank­lių gar­sai.

Jau ne pir­mi me­tai drau­ge su Že­mai­tiš­ko et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų kur­sais vyks­ta ir Že­mai­ti­jos re­gio­no ban­do­ni­nin­kų kur­sai.

Vie­nas iš ban­do­ni­jos mo­ky­to­jų Al­bi­nas Ba­ta­vi­čius, at­vy­kęs iš Tau­ra­gės ra­jo­no Luo­mių kai­mo, gy­rė ban­do­ni­ją kaip uni­ka­lų inst­ru­men­tą: "Ban­do­ni­ją 1835 me­tais pa­ga­mi­no vo­kie­čiai kaip inst­ru­men­tą, tiks­liau­siai ga­lin­tį imi­tuo­ti var­go­nų mu­zi­ką ir, esant rei­ka­lui, pa­keis­ti var­go­nus. Ban­do­ni­ja ga­li gro­ti tik ge­ri žmo­nės. Jos gar­sas la­bai švel­nus ir drau­ge sod­rus. Ita­li­jo­je ban­do­ni­ja po­pu­lia­ri kaip tan­go inst­ru­men­tas."

Nuo ma­žų die­nų klar­ne­tu, smui­ku, ban­do­ni­ja ir ki­tais inst­ru­men­tais gro­jan­tis A. Ba­ta­vi­čius per šiuos kur­sus ban­do­ni­ja mo­kė gro­ti la­bai ga­bų kel­miš­kį moks­lei­vį Ri­man­tą Mie­liaus­ką.

Po vie­ną mo­ki­nį šie­met tu­rė­jo ir ki­ti ban­do­ni­jos mo­ky­to­jai: et­no­mu­zi­ko­lo­gas Ar­vy­das Kir­da bei Jur­bar­ko ra­jo­no Erž­vil­ko kul­tū­ros cent­ro Vadž­gi­rio sky­riaus me­no va­do­vė Li­na Lu­ko­šie­nė. Ji pa­ren­gė ir pa­skai­tą apie Jur­bar­ko kraš­to mu­zi­ka­vi­mo ban­do­ni­jo­mis tra­di­ci­ją. Pas­kai­tą apie Tau­ra­gės kraš­to mu­zi­ka­vi­mo ban­do­ni­jo­mis tra­di­ci­ją skai­tė G. Kir­dei­kie­nė, ko­cer­ta­vo Tau­ra­gės kraš­to ban­do­ni­nin­kai.

Be­ne di­džiau­sią bū­rį pa­se­kė­jų su­rin­ko smui­ko mo­ky­to­ja G. Kir­dei­kie­nė. Kank­lia­vi­mo mo­kė mu­zi­kos pe­da­go­gė Auš­ra Vi­li­mai­tė – Ka­ryz­nie­nė, ar­mo­ni­kos – mu­zi­kos pe­da­go­gas Os­val­das Ger­be­nis, pie­me­nų pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų – mu­zi­kos pe­da­go­gas Arū­nas Stan­kus, že­mai­tiš­ko dai­na­vi­mo mu­zi­kos pe­da­go­gė Dai­no­ra Pet­ri­kie­nė, apei­gi­nio gie­do­ji­mo – kul­tū­ros dar­buo­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė, pa­de­da­ma moks­li­nio kon­sul­tan­to pro­f. dr. A. Mo­tu­zo, folk – ro­ko – kom­po­zi­to­rius, at­li­kė­jas, mu­zi­kos pe­da­go­gas Jo­nas Choc­ke­vi­čius, šo­kių ra­te­lių ir žai­di­mų – cho­reog­ra­fė Di­ja­na Bak­šie­nė.

Va­ka­rais kur­sų da­ly­viai ir kel­miš­kiai ga­lė­jo mė­gau­tis kon­cer­tais. Kon­cer­tus ir va­ka­ro­nes ve­dė folk­lo­ro an­samb­liai iš Kė­dai­nių ir Tel­šių ra­jo­nų, mu­zi­ki­nę sak­mę mis­te­ri­ją "Vė­jų šven­tyk­los ru­duo" pa­ro­dė mu­zi­kos , teks­tų au­to­rius ir at­li­kė­jas Jo­nas Choc­ke­vi­čius.

Vy­ko trum­pa­met­ra­žių fil­mų ir te­le­vi­zi­jos lai­dų kon­kur­sas "Pa­si­ruo­ka­vi­ma", skir­tas Že­mai­ti­jos me­tams pa­mi­nė­ti. Jį ve­dė TV lai­dos "La­bas iš Kel­mės" re­dak­to­rė Ri­ta Ščig­lins­kie­nė.

Kel­mė­je vyks­tan­tys va­sa­ros kur­sai ne tik su­trau­kia šim­tus žmo­nių iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio, bet dau­ge­lį įkve­pia po­pu­lia­rin­ti et­ni­nę kul­tū­rą ar net įsi­trauk­ti į moks­li­nius jos ty­ri­nė­ji­mus.